1447/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 76 § 1 mom. 5 punkten och 97 § 2 mom., sådana de lyder, 76 § 1 mom. 5 punkten i lag 713/2004 och 97 § 2 mom. i lag 1293/2006,

ändras 13 § 3 mom., 16 §, 30 § 2 mom., 43 § 3 mom., 44 § 1 mom., 53 § 7 mom., 76 § 3 mom., rubriken för 77 § samt 77 § 1 mom. 1, 3 och 4 punkten, 112 § 2 mom., 126 § 2 och 4 mom. samt den finska språkdräkten i 159 § 4 mom.,

av dem 13 § 3 mom., 43 § 3 mom. och 77 § 1 mom. 1 och 4 punkten sådana de lyder i lag 713/2004, 16 §, 30 § 2 mom., 44 § 1 mom., 76 § 3 mom., rubriken för 77 § och 77 § 1 mom. 3 punkten, 112 § 2 mom. och 126 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1293/2006, 53 § 7 mom. sådant det lyder i lagarna 1293/2006 och 985/2009 samt 126 § 2 mom. sådant det lyder i lag 720/2010, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 423/2006 och 1293/2006, ett nytt 4 mom., till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 713/2004, 1293/2006 och 925/2009, ett nytt 5 mom., till 76 §, sådan den lyder i lagarna 713/2004, 1293/2006 och 1092/2010, nya 2 och 4 mom., i stället för de 2 och 4 mom. som upphävts genom lag 1293/2006, till 77 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 713/2004 och 1293/2006, en ny 5 punkt samt till 100 §, sådan den lyder i lagarna 1216/2004 och 1293/2006, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Medlemssamfund

Om en förening, ett aktiebolag eller en stiftelse som anslutit sig som medlemssamfund försätts i konkurs, kan konkursboet fortsätta som medlemssamfund i den kommunala pensionsanstalten med samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemssamfund. Avgifterna enligt 131 § betalas av konkursboet för den tid konkursboet är medlem. Konkursboet kan utträda ur pensionsanstalten i enlighet med vad som föreskrivs i 168 a § 2 mom.

13 §
Förtida och uppskjuten ålderspension

Oberoende av vad som bestäms i 11 § 1 mom. och ovan i 1 mom. har en anställd som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) rätt att få ålderspension vid 62 års ålder så att förtidsminskningen inte dras av från pensionen. Ålderspension som avses i detta moment beviljas tidigast från ingången av den månad som följer på ansökan om pension.


14 §
Deltidspension

Om det arbetsavtal som gäller deltidsarbete för en anställd som har deltidspension enligt denna lag sägs upp och den anställde inte är skyldig att utföra arbete under uppsägningstiden eller hans eller hennes arbetstid annars minskar under uppsägningstiden så att arbetstidsvillkoret enligt 1 mom. 4 punkten inte längre uppfylls, anses den anställde under sex veckor från det att arbetstiden minskade, dock inte längre efter uppsägningstiden, uppfylla villkoren för erhållande av deltidspension.

16 §
Omvandling av deltidspension till ålderspension

Om en deltidspensionerad anställd inte ansöker om ålderspension efter att ha fyllt 68 år, omvandlas deltidspensionen oberoende av vad som bestäms någon annanstans i denna lag till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen. En ålderspension som är lika stor som deltidspensionen omvandlas inte med en livslängdskoefficient. När den anställde ansöker om ålderspension, omräknas ålderspensionen och omvandlas med livslängdskoefficienten i enlighet med 73 §.

30 §
Avbrott i utbetalningen av invalidpension

Invalidpensionen justeras, avbryts eller dras in på ansökan av pensionstagaren eller på pensionsanstaltens initiativ på de villkor som anges i 1 mom. eller i 28 eller 29 §. Pensionen justeras, avbryts eller indras dock inte för en längre tid än två år före den kalendermånad som närmast följer på pensionstagarens ansökan om justering eller pensionsanstaltens justeringsåtgärder. Om en invalidpension vars utbetalning avbrutits dras in, ska pensionen dras in från och med tidpunkten för avbrytandet.

43 §
Deltidspensionens belopp

Har den anställde rätt att få deltidspension enligt två eller flera arbetspensionslagar samtidigt, utgör deltidspensionen enligt denna lag en lika stor andel som de av denna lag omfattade arbetsinkomsternas andel utgör av de arbetsinkomster som beaktats i den stabiliserade inkomsten och som baserar sig på de arbetspensionslagar med stöd av vilka deltidspension beviljas.


44 §
Omräkning av deltidspensionens belopp

Deltidspensionens belopp omräknas, om det har inträffat en permanent förändring i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsinkomster kännbart avviker från de förvärvsinkomster av deltidsarbetet som beaktades när deltidspensionen bestämdes och som justerats till granskningstidpunktens nivå med lönekoefficienten enligt 71 §, eller om deltidspensionstagaren beviljas ny deltidspension enligt någon annan arbetspensionslag.


53 §
Återstående tid

Om den anställdes arbetsinkomster under granskningstiden är mindre än den stabiliserade inkomstnivån på grund av vård av ett barn under tre år och pensionsskyddet till följd av detta skulle ha sjunkit med minst 20 procent, används, oberoende av vad som bestäms ovan i denna paragraf, på ansökan av den anställde såsom inkomst enligt 2 mom. den arbetsinkomst som barnavårdstiden inte har minskat. Härvid beaktas dock arbetsinkomster som erhållits under de högst tio senaste åren.

76 §
Primära förmåner som dras av från pension

Trots 1 mom. är pensionen efter att den primära förmånen dragits av dock minst lika stor som den pension som den anställde intjänat på grundval av arbetsinkomsterna enligt arbetspensionslagarna efter året för skadefallet i fråga om den primära förmånen. I pension enligt denna lag betalas till den anställde en lika stor del av skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av alla arbetspensioner och den primära förmånen, dock minst av det minimibelopp som avses ovan, som pensionen enligt denna lag utgör av den anställdes samtliga arbetspensioner.

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

Om skadefallet i fråga om den primära förmånen har inträffat före 2004, görs dock inget avdrag enligt 1 och 2 mom. för den primära förmånen.


77 §
Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar av en primär förmån eller pension

Pensionsbeloppet justeras, om

1) det belopp av en pension som avses i denna lag förändras av någon annan orsak än en indexjustering eller engångsförhöjning,


3) pensionstagaren beviljas en i 76 § 6 mom. avsedd förmån,

4) beloppet av en förmån som nämns i 2 punkten förändras av någon annan orsak än en indexjustering eller engångsförhöjning eller om beloppet av en i 3 punkten nämnd förmån förändras av någon annan orsak än en åtgärd som är jämförbar med en indexjustering eller engångsförhöjning, eller

5) en primär förmån har dragits av från pension enligt denna lag och pensionstagaren beviljas en annan arbetspension, eller om beloppet av en annan arbetspension förändras av någon annan orsak än en indexjustering eller engångsförhöjning.


100 §
Beslutsfattande och delgivning av beslut

Den kommunala pensionsanstalten kan meddela ett interimistiskt beslut och, när den är sista pensionsanstalt enligt 7 kap., ge en interimistisk beslutssammanställning för den tid som behandlingen av ärendet pågår tills ett slutligt beslut har getts i saken. Ändring får inte sökas i det interimistiska beslutet.

112 §
När utbetalningen av full invalidpension börjar

Full invalidpension betalas från ingången av den kalendermånad som följer efter att arbetsoförmågan inträtt, om

1) pensionsansökan har gjorts innan Folkpensionsanstalten har fastställt primärtiden för sjukdagpenningen och det före utgången av den andra kalendermånad som följer på pensionsansökan inte har beviljats sådan dagpenning som ska betalas för minst en månad utan avbrott och som hänför sig till tiden efter att arbetsoförmågan inträtt,

2) dagpenningsansökan som hänför sig till tiden efter att arbetsoförmågan inträtt har avslagits och den anställde inte har beviljats sådan dagpenning som ska betalas för minst en månad utan avbrott och som hänför sig till tiden efter avslaget, eller om

3) arbetsoförmågan inträder efter utgången av primärtiden för sjukdagpenningen och den anställde har beviljats sjukdagpenning enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen för tiden efter arbetsoförmågans inträde.


126 §
Betalning av pension till Folkpensionsanstalten och en arbetslöshetskassa

Har en pensionstagare tillfälligt fått av Folkpensionsanstalten utbetalad garantipension med stöd av 20 § 2 mom. i lagen om garantipension (703/2010) eller pension med stöd av 72 § i folkpensionslagen eller ovan nämnda pension och bostadsbidrag med stöd av 8 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) för samma tid för vilken han eller hon på grund av besvär som avses i 153 § i denna lag beviljas pension retroaktivt, ska pensionsanstalten på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av pension eller av pension och bostadsbidrag som Folkpensionsanstalten utbetalat till ett för stort belopp för samma tid. Förfarandet är detsamma, om pensionsanstalten på grund av besvär som avses i 153 § fortsätter utbetalningen av det beviljade rehabiliteringsstödet retroaktivt eller om pensionstagaren har fått garantipension eller pension enligt folkpensionslagen eller pension och bostadsbidrag för samma tid för vilken den kommunala pensionsanstalten i enlighet med 162 § rättar ett tidigare beslut eller annars justerar beloppet av beviljad pension eller efter ett beslut om rättelse beviljar förlängning av rehabiliteringsstödet retroaktivt eller beviljar förmånstagaren familjepension enligt denna lag.


Har en pensionstagare fått studiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för den tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, ska pensionsanstalten på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av studiestöd som har betalats för samma tid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På pensionsansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas 13 § 3 mom. sådant det lyder vid lagens ikraftträdande.

Om pensionsfallet inträffar den 1 januari 2013 eller därefter ska 76 § 2 och 4 mom. tillämpas på pensionen. På ansökan av den anställde ska de nämnda momenten tillämpas också på pension som beviljats honom eller henne före 2013, då det pensionsfall som utgör grund för pensionen inträffat den 1 januari 2007 eller därefter, en primär förmån dragits av från pensionen och den anställde med tillämpning av nämnda moment skulle få en större pension än tidigare. I detta fall justeras pensionsbeloppet från och med den 1 januari 2013, om ansökan inkommer till pensionsanstalten senast den 30 juni 2013, och på grundval av ansökningar som inkommit efter nämnda datum från ingången av kalendermånaden efter den då ansökan inkom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2011
ShUB 13/2011
RSv 64/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.