1446/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 8 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1168/2002, som följer:

8 a §

När de punktskatter som ett företag under räkenskapsperioden betalt för produkter som avses i denna lag, för lätt och tung brännolja och biobrännolja eller de punktskatter som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda punktskatter) utgör mer än 0,5 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka om att 85 procent av de punktskatter som betalts ska återbäras (skatteåterbäring). Av skatteåterbäringen utbetalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Vid beräkningen av beloppet av betalda punktskatter kan företaget beakta punktskatter på i detta moment avsedda produkter som ingår i fjärrvärme och processånga som anskaffats av företaget, om det kan lägga fram en tillförlitlig utredning om dessa. Punktskatter som ingår i köpvärme bestäms utifrån medeltalet av de punktskatter som ingår i den värmeproducerande anläggningens värmeproduktion under skatteperioden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2012 och därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 129/2011
FiUB 21/2011
RSv 91/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.