1435/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 5 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1111/2007, som följer:

5 §
Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader

Hur pensionsanstalternas kostnadsandel ska räknas ut och verkställas föreskrivs närmare i de kostnadsfördelningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Pensionsskyddscentralen fastställer med stöd av 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. När pensionsanstalternas kostnadsandel fastställs ska det säkerställas att Pensionsskyddscentralens medel förslår till att täcka de utgifter som dess uppgifter och verksamhet medför och till att upprätthålla tillräcklig likviditet.

Pensionsanstalternas kostnadsandelar påförs av Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut förskott på pensionsanstalternas kostnadsandelar på det sätt som föreskrivs i de kostnadsfördelningsgrunder som avses i 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 89/2011
ShUB 11/2011
RSv 48/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.