1420/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av lagen om samfällda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 30 och 47 § samt

fogas till 29 § ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 30 a § som följer:

29 §
Bokslut

Det bokslut och den eventuella revisionsberättelse som delägarstämman behandlat ska utan dröjsmål sändas för kännedom till den regionenhet vid Finlands skogscentral som avses i 47 §.

30 §
Revision

På val av revisor för delägarlaget och förrättande av revision tillämpas denna lag och revisionslagen (459/2007). Delägarstämman väljer revisor för delägarlaget.

Delägarlaget behöver inte välja revisor och inte låta förrätta revision, om omsättningen enligt resultaträkningen eller koncernresultaträkningen eller motsvarande avkastning varken under den avslutade räkenskapsperioden eller under den som omedelbart föregår denna överstiger 200 000 euro.

Om delägarlaget inte enligt 2 mom. är skyldigt att välja revisor, kan i reglementet bestämmas om revision och om val av flera revisorer.

Om endast en revisor har valts för delägarlaget och revisorn inte är en revisionssammanlutning som avses i 33 eller 34 § i revisionslagen, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas.

30 a §
Skyldighet att välja CGR-revisor eller CGR-sammanslutning

Minst en av de revisorer som delägarstämman väljer ska vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning, om delägarlagets omsättning enligt resultaträkningen eller koncernresultaträkningen eller motsvarande avkastning överstiger 10 000 000 euro under den avslutade räkenskapsperioden.

47 §
Tillsyn över efterlevnaden av lagen

Finlands skogscentral ska utöva tillsyn över att denna lag iakttas. Inom Finlands skogscentral är den regionenhet behörig inom vars verksamhetsområde den samfällda skogen eller den största andelen av den finns.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Uppdraget för en revisor som har valts enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet av denna lag och revisorns uppdragsperiod upphör när revisionen för den första räkenskapsperiod som avslutas efter lagens ikraftträdande har verkställts. Trots bestämmelserna i denna lag och i revisionslagen kan delägarlaget tillämpa bestämmelserna i den upphävda revisionslagen (936/1994) på val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller en CGR- eller GRM-sammanslutning och på revision som en sådan revisor förrättar för den första räkenskapsperiod som avslutas efter denna lags ikraftträdande.

En bestämmelse i delägarlagets reglemente om att en av revisorerna väljs av skogscentralen ska anses innebära att delägarstämman väljer revisorn i stället för skogscentralen.

Ett delägarlag för samfälld skog som har bildats före denna lags ikraftträdande ska ändra sitt reglemente så att det överensstämmer med denna lag. Reglementet ska sändas till den regionenhet inom Finlands skogscentral som avses i 47 § för fastställelse inom ett år från lagens ikraftträdande. Till den del reglementet strider mot bestämmelserna i denna lag ska denna lag iakttas.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 80/2011
JsUB 10/2011
RSv 85/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.