1419/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om stödjande av grundtorrläggning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen om stödjande av grundtorrläggning (530/1998) 1 §, 2 § 1 mom. 2 – 5 punkten, 3, 4 och 6 §, 8 §, 10 – 12 §, 13 § 1 och 2 mom., 14 §, 15 § 3 mom., 16 §, 20 – 23 a § samt 25 §, av dem 14 § och 20 § sådana de lyder delvis ändrade i statsrådets förordning 590/2007 samt 16, 23 och 23 a § i statsrådets förordning 590/2007, som följer:

1 §
Ansökan om stöd

En dikningssammanslutning skall skriftligen hos närings-, trafik- och miljöcentralen ansöka om finansieringsstöd enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997), nedan grundtorrläggningslagen. Om någon dikningssammanslutning inte har bildats, skall grundtorrläggningsprojektets nyttohavare gemensamt göra en ovan avsedd ansökan. Om det är fråga om finansiering av ett arbete enligt 73 § fastighetsbildningslagen (554/1995), kan ansökan även göras av förrättningsingenjören för skiftesförrättningen.

2 §
Handlingar som skall bifogas ansökan

Till ansökan om finansieringsstöd för ett grundtorrläggningsprojekt skall bifogas


 2) beslut vid dikningsförrättningen och tillstånd av regionförvaltningsverk, om sådana behövs för genomförande av projektet enligt vattenlagen (587/2011),

3) en kopia av stiftelseurkunden och stadgarna för den dikningssammanslutning som har bildats för projektet eller, om någon sådan sammanslutning inte har bildats, nyttohavarnas inbördes avtal om genomförandet av projektet samt uppgifter om projektets sysslomän,

4) projektets finansieringsplan,

5) andra uppgifter som närings-, trafik- och miljöcentralen anser nödvändiga.


3 §
Beslut om stöd

Av ett beslut om finansiering eller understöd ska framgå på vilket sätt kraven på skydd och vård av miljön i 6 § och på de ekonomiska förutsättningarna i 7 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning har iakttagits.

4 §
Sysslomän

En förutsättning för statligt finansieringsstöd är att grundtorrläggningsprojektets nyttohavare utser en eller flera sysslomän också då någon sådan dikningssammanslutning som avses i vattenlagen inte har bildats för projektet. Sysslomännen skall ges bemyndigande att handla med bindande verkan för nyttohavarna i frågor som gäller projektet.

6 §
Inledande av arbete

Ett grundtorrläggningsgsprojekt kan inledas efter att närings-, trafik- och miljöcentralen har utfärdat beslut om finansieringen eller understödet och dikningssammanslutningen har lämnat förbindelsen enligt 10 § och fattat beslut om att genomföra projektet.

8 §
Finansiering av skadestånd

Statligt stöd beviljas inte utan särskilda skäl för sådana ersättningar som betalas till delägare eller andra nyttohavare för olägenheter på grund av att mark används för dike, dikesren eller en högst två meter bred skyddsremsa eller av att bortgrävd jord sprids ut eller för att brunnar eventuellt sinar. Statligt stöd beviljas inte för ersättningar för bildande av en skyddsremsa, om för detta betalas stöd enligt miljöprogrammen för jordbruket.

10 §
Sökandens bundenhet vid finansieringsbeslutets villkor

Då sökanden har erhållit finansieringsbeslutet skall han tillställa närings-, trafik- och miljöcentralen en skriftlig förbindelse att iaktta de villkor som nämns i grundtorrläggningslagen och i denna förordning samt de villkor som fastställs i finansieringsbeslutet. Om sökanden är en dikningssammanslutning, skall till förbindelsen fogas ett utdrag ur protokollet för sammanslutningens stämma där beslutet om förbindelsen fattades.

Om den som har avgett en förbindelse enligt 1 mom. underlåter att fullgöra en skyldighet som enligt förbindelsen åligger honom så att detta försvårar genomförandet av statsarbetet, kan närings-, trafik- och miljöcentralen låta vidta de åtgärder som försummelsen föranleder på den försumliges bekostnad. En bestämmelse om detta skall tas in i förbindelsen utöver de övriga villkoren.

11 §
Byggtiden för delägararbete

Ett delägararbete skall genomföras inom den tid som fastställs i finansieringsbeslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan av särskilda skäl förlänga den fastställda tiden på ansökan som har gjorts innan nämnda tid löper ut.

12 §
Betalning av understöd för delägararbete

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan betala ett understöd som har beviljats för ett delägararbete antingen efter hand som arbetet framskrider eller efter det att arbetet har utförts på ett godtagbart sätt.

13 §
Överlåtelse av statsarbete

Vid överlåtelsesammanträdet lämnas en utredning över projektets kostnader och överlåts projektet till dikningssammanslutningen för att skötas och underhållas av det. Vid sammanträdet får alla de att yttra sig vilkas rätt eller fördel eventuellt berörs av ärendet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall annonsera om överlåtelsesammanträdet i god tid före sammanträdet i en dagstidning med allmän spridning på orten. Dikningssammanslutningens sysslomän och den kommunala miljövårdsmyndigheten skall dessutom informeras om sammanträdet med ett brev som har postats minst 14 dagar före sammanträdet.


14 §
Låneförteckning över statsarbete

Sedan ett statsarbete har överlåtits i enlighet med 11 § grundtorrläggningslagen skall närings-, trafik- och miljöcentralen utreda projektets kostnader och göra upp en låneförteckning över det statliga lånet. Av låneförteckningen skall framgå det lånebelopp som varje nyttohavare skall betala och de övriga uppgifter som behövs vid debiteringen av lånet. Närmare bestämmelser om låneförteckningens innehåll utfärdas av vederbörande ministerium.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall skicka låneförteckningen till projektets syssloman, som skall återsända förteckningen jämte eventuella anmärkningar inom den tid som närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer.

Beslut om befrielse från pantansvar enligt 16 § grundtorrläggningslagen fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Om närings-, trafik- och miljöcentralen justerar fördelningen av lånet på grund av att en fastighet som avses i 16 § grundtorrläggningslagen delas, eller om centralen på grund av överlåtelse av en fastighet ändrar låneförteckningen när det gäller lån som skall återbetalas gårdsbruksvis, skall närings-, trafik- och miljöcentralen rätta låneförteckningen och skicka den till projektets syssloman och till Statskontoret.

15 §
Återbetalning av statligt lån

Utan hinder av bestämmelserna i 2 mom. kan närings-, trafik- och miljöcentralen besluta att återbetalningar av lån som hänför sig till ett bolag eller någon annan sammanslutning som idkar jordbruk som huvudnäring skall uppbäras i enlighet med 1 mom.

16 §
Anstånd med annuiteterna

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan bevilja anstånd med betalningen av annuiteterna för högst fem år för lindrande av ekonomiska svårigheter som uppkommit oberoende av den betalningsskyldige. Återbetalningstiden för lånet förlängs på motsvarande sätt. Om anstånd skall ansökas före utgången av året före uppbördsdagen. Närings-, trafik- och miljöcentralen skall delge Statskontoret beslutet.

20 §
Anmälan till inskrivningsmyndigheten

Den anmälan som avses i 17 § 1 mom. grundtorrläggningslagen görs av närings-, trafik- och miljöcentralen. I anmälan skall nämnas projektets namn, namn och registernummer för den fastighet som är föremål för panträtten, kommun och by där fastigheten är belägen samt det lånebelopp och den ränta som fastigheten skall svara för.

Den anmälan om befrielse från pantansvar som avses i 17 § 5 mom. grundtorrläggningslagen görs av Statskontoret, om lånet helt har betalts. I annat fall skall närings-, trafik- och miljöcentralen göra anmälan om befrielse från pantansvar.

21 §
Ändring av beslut om statligt stöd

Beslut om ändring av ett sådant finansieringsbeslut som avses i 10 § grundtorrläggningslagen fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen. Ansökan om ändring av finansieringsbeslutet skall lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen inom ett år från det statsarbetet har överlåtits eller hela understödet för delägararbetet eller slutraten av det har betalts.

22 §
Tillsynen över underhållet

Tillsynen över underhållet av projekt enligt 12 § grundtorrläggningslagen och över fullgörandet av andra skyldigheter som åligger dikaren i fråga om iakttagandet av finansieringsvillkoren ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen. Kostnaderna för en underhållsinspektion som utförs på begäran av delägarna eller andra nyttohavare skall betalas av den som begärt inspektionen i enlighet med vad som vederbörande ministerium närmare bestämmer med iakttagande av principerna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

23 §
Uppsägning av lån och återkrav av understöd

Beslutet om uppsägning av lån eller återkrav av understöd skall utan dröjsmål skickas till uppbördsmyndigheten. I de fall som avses i 18 § 4 mom. 3 punkten grundtorrläggningslagen tillkännager Statskontoret uppsägning av ett lån till närings-, trafik- och miljöcentralen.

23 a §
Saneringsförfarandena

Närings-, trafik- och miljöcentralen ger samtycke till förfarandet som avses i lagen om företagssanering (47/1993) eller i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller till ett motsvarande frivilligt förfarande varav bestäms i lagen. Statskontoret skall ge ett utlåtande i ärendet till närings-, trafik- och miljöcentralen. Utlåtandet skall innehålla för behandling av ärendet behövliga uppgifter om lånet eller fordran.

25 §
Dröjsmålsränta

Om sådana betalningar till staten som av-ses i grundtorrläggningslagen och i denna förordning inte erläggs inom utsatt tid, kan dröjsmålsränta uppbäras på den obetalda prestationen enligt den räntesats som anges i 4 § 1 mom. räntelagen räknat från förfallodagen för respektive post.

I stället för dröjsmålsränta kan en dröjsmålsavgift på 6 euro uppbäras, om dröjsmålsräntan understiger detta belopp.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Pekka Kemppainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.