1412/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 16 § 2 mom., 22 § 3 mom. och 23 § 4 mom., av dem 16 § 2 mom. och 23 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1787/2009, samt

ändras 4 §, 8 § 1 mom. 3 punkten och 16 § 3 mom., sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i lag 1787/2009 samt 8 § 1 mom. 3 punkten och 16 § 3 mom. i lag 1787/2009, som följer:

4 §
Avträdelse

Med avträdelse avses att bedrivandet av jordbruk upphör så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin gårdsbruksenhet genom att överlåta gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader till någon som fortsätter med gårdsbruket eller överlåter sin gårdsbruksenhets åkermark som tillskottsmark på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Om avträdaren bedriver renhushållning avses med avträdelse att bedrivandet av renhushållning upphör så att avträdaren genomför en generationsväxling på sin renhushållningslägenhet genom att överlåta produktionsbyggnaderna och produktionskonstruktionerna jämte sina renar till någon som fortsätter med renhushållningen eller sina renar som tillskottsrenar till någon annan som bedriver renhushållning på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Avträdelsen anses ha skett när

1) en överlåtelsehandling som gäller generationsväxlingsöverlåtelse enligt denna lag eller överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark har undertecknats och besittningsrätten till gårdsbruksenheten eller den åkermark som överlåtits som tillskottsmark har överförts på förvärvaren; om besittningen inte överförs den dag då överlåtelsehandlingen undertecknas, anses av tidpunkterna för undertecknande av överlåtelsehandlingen och för överföring av besittningen den senare som tidpunkt för avträdelsen,

2) vid generationsväxlingsöverlåtelse enligt denna lag överlåtelsehandlingen som gäller överlåtelse av bolagsandelen eller aktierna har undertecknats, eller

3) överlåtelsehandlingen har undertecknats, om avträdarens eller dennes makes lägenhet är en renhushållningslägenhet.

8 §
Villkor som gäller avträdarens ålder

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren har fyllt


3) 60 år, om avträdelsen sker genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för att genomföra en generationsväxling på gårdsbruksenheten och förvärvaren inte är en person som avses i 1 punkten eller genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens åkermark som tillskottsmark till förvärvarens eller dennes makes gårdsbruksenhet och förvärvaren inte är en person som avses i 1 punkten.


16 §
Överlåtelse som tillskottsmark till lantbruksföretagare

En i 1 mom. avsedd förvärvares gårdsbruksenhet ska vara belägen på ett sådant avstånd från den åkerareal som överlåtits som tillskottsmark att gemensam odling är möjlig. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om maximiavståndet från tillskottsmarken.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som

1) är anhängiga när denna lag träder i kraft,

2) gäller stöd som har beviljats utifrån de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 63/2011
JsUB 7/2011
RSv 55/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.