1409/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av lagen om rättsskyddsnämnden för studerande

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011) 8 § 3 mom.,

ändras 1, 5, 6 och 11 § samt 12 § 3 mom. samt

fogas till 7 § nya 2 och 3 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §
Uppgifter och behörighet

Rättsskyddsnämnden för studerande (nämnden) är första besvärsinstans i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätt enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) och universitetslagen (558/2009).

Nämnden verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Ärenden som avser nämndens administration handläggs av undervisnings- och kulturministeriet.

5 §
Ordförandens uppgifter

Ordföranden leder nämnden och svarar för verksamheten i rättskipningsärenden samt övervakar att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden.

6 §
Föredragande och sekreterare

Nämnden ska ha ett tillräckligt antal föredragande som har uppdraget som bisyssla och utnämns av undervisnings- och kulturministeriet. Föredragandena ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Föredragandena handlar under tjänsteansvar.

Sekreterare i nämnden är en tjänsteman vid undervisnings- och kulturministeriet. Sekreteraren förordnas av ministeriet.

I nämndens arbetsordning bestäms närmare om föredragandenas och sekreterarens uppgifter.

7 §
Beslutförhet

Nämndens ordförande eller vice ordförande får efter föredragning avgöra ärenden som gäller

1) återtagande av besvär,

2) lämnande av besvär utan prövning i enlighet med 51 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996), eller

3) verkställande av muntlig förhandling, avslag på begäran om muntlig förhandling eller andra åtgärder som sammanhänger med beredningen av ärendet.

Ett ärende som avses i 2 mom. kan dock avgöras även i en sammansättning som avses i 1 mom., om ärendets natur kräver det.

8 a §
Ändringssökande

Ändring i nämndens beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 14 dagar från delfåendet av beslutet, och i övrigt i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ärendena ska behandlas skyndsamt. I förvaltningsdomstolens beslut om indragning eller återställande av studierätt får ändring inte sökas genom besvär.

11 §
Medlemmarnas arvoden

Arvodena till nämndens medlemmar och föredragande bestäms enligt grunder som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet.

12 §
Rätt att få uppgifter och handräckning

Nämnden och förvaltningsdomstolen är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för att verket ska kunna sköta sina uppgifter och som gäller pågående behandling av indragning och återställande av studierätt eller beslut om indragning och återställande av studierätt samt motiveringen för besluten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2011
KuUB 5/2011
RSv 99/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.