1408/2011

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) 14 § 1 mom. och 19 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 1079/2008, som följer:

14 §

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro  Skatteprocent  för den över stigande delen
 20 000—40 000 100  7 
 40 000—60 000 1 500  10 
 60 000—200 000 3 500  13 
200 000— 21 700  16 

19 a§

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro  Skatteprocent  för den översti gande delen
  4 000—17 000 100  7 
 17 000—50 000 1 010  10 
 50 000—200 000 4 310  13 
200 000— 23 810  16 


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas när skattskyldigheten har inträtt den 1 januari 2012 eller därefter.

Om en gåva enligt 16 § 1 mom. som givits innan lagen trädde i kraft läggs till boets tillgångar när arvsbeskattning verkställs, räknas det belopp som ska dras av från arvsskatten utifrån skatteskalan i 19 a § 1 mom. i denna lag, förutsatt att det är större än den gåvoskatt som betalts tidigare.

När även en gåva som erhållits av samma gåvogivare 2009—2011 ska beaktas när gåvoskatten bestäms för en gåva som erhållits efter det att lagen har trätt i kraft, räknas det belopp som ska dras av från gåvoskatten på det sammantagna gåvobeloppet utifrån skatteskalan i 19 a § 1 mom. i denna lag.

RP 77/2011,
FiUB 16/2011
RSv 72/2011

  Helsingfors den 22 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.