1396/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) och 14 a § i fastighetsregisterlagen (392/1985), sådan denna paragraf lyder i lag 244/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som ska tas ut till staten och kommunerna för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

Denna förordning tillämpas inte på sådana prestationer för vilka det tas ut avgifter med stöd av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp under år 2010 (827/2009).

2 §
Utdrag och intyg

För bestyrkta utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet tas ut avgifter till staten och kommunerna i enlighet med bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som ges genom tekniskt anslutning

För fastighetsdatasystemets prestationer som ges genom teknisk anslutning och för informationstjänster samt för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan tas ut avgifter till staten och kommunerna i enlighet med bilagan till denna förordning.

4 §
Övriga prestationer och överlåtelser av nyttjanderätt

Den organisation som administrerar fastighetsdatasystemet prissätter särskilt massaöverlåtelse av uppgifter om fastighetsgränser och till uppgifterna anslutande nyttjanderätt eller andra än i 2 och 3 § avsedda prestationer och överlåtelse av nyttjanderätt med beaktande av vad som föreskrivs i 14 a § i fastighetsregisterlagen (392/1985) och i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och är i kraft till utgången av december 2012.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL ÖVER FASTIGHETSDATASYSTEMETS PRESTATIONER

1.1.2012 - 31.12.2012

Av myndigheten bestyrkta utdrag och förteckningar ur fastighetsdatasystemet

euro
Bestyrkta utdrag, kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 10,00
Kartutdrag över registerenheten 7,50

Prestationer som ges genom teknisk anslutning

1) Uppgifter ur fastighetsdatasystemet; direktanvändning av tjänster som inte omfattar kartutdrag

För direktanvändning av sådana tjänster ur fastighetsdatasystemet som inte omfattar kartutdrag tas avgifter ut enligt följande:

euro
Lagfartsbevis 5,00
Lagfartsregisterutdrag 3,00
Gravationsbevis 5,00
Inteckningsregisterutdrag 3,00
Fastighetsregisterutdrag 5,00
Utskrift gällande outbrutet område 5,00
Intyg om arrenderätt 4,00
Bläddring bland fastighetsuppgifter 0,70
Bläddring bland uppgifter om fastighetsbildning 0,70
Sökning med en lägenhets namn 0,40
Sökning med adress 0,50
Sökning med personnummer 0,50

2) Uppgifter ur fastighetsdatasystemet; satsvis användning av tjänster som inte omfattar kartutdrag

För uppgifter som utlämnas i filformat och för leverans tas ut dataavgift per dataenhet:

euro
Uppgifter om ägare och/eller innehavare av särskild rättighet 1,28/fastighet
Uppdatering av uppgifter om ägare och/eller innehavare av särskild rättighet 0,26/fastighet
Uppgifter om ägare och/eller innehavare av särskild rättighet samt adressuppgifter 1,61/fastighet
Uppdatering av uppgifter om ägare och/eller innehavare av särskild rättighet samt adressuppgifter 0,35/fastighet
Alla lagfartsuppgifter/uppgifter om särskilda rättigheter 2,14/ fastighet
Alla lagfartsuppgifter/uppgifter om särskilda rättigheter, uppdatering 0,44/fastighet
Övriga uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistren 1,28/fastighet
Övriga uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistren, uppdatering 0,26/fastighet
Uppgifter ur fastighetsregistret 2,14/fastighet
Enskilda uppgifter ur fastighetsregistret 0,40/uppgift
Uppdaterade uppgifter ur fastighetsregistret 0,44/fastighet

För uppdatering tas dock årligen ut högst 15 procent av registermaterialets nyanskaffningspris. Uppdateringspriset kan tillämpas om det har gått högst två år sedan uppgifterna införskaffades eller från föregående uppdatering.

Därtill tas ut kostnader som föranleds av databehandlingen.

På priset per enhet beviljas prisnedsättning på basis av antalet registerenheter enligt följande:

Antalet registerenheter Prisnedsättning i % vid den lägsta gränsen Prisnedsättning på den del som överstiger lägsta gränsen %
1-999 0 0
1 000-9 999 0 20
10 000-99 999 18 40
100 000 eller över 37,8 60

3) Tjänster och uppgifter ur fastighetsdatasystemet, direktanvändning av tjänster som omfattar kartutdrag

För direktanvändning av tjänster ur fastighetsdatasystemet som omfattar kartutdrag tas avgifter ut enligt följande:

euro
Registreringsavgift /1 användare 60,00
2-10 användare som skapas samtidigt för samma organisation (inkl. en faktureringsadress) 30,00/användare
- faktureringsadressavgift 20,00/faktureringsadress
11-25 användare som skapas samtidigt för samma organisation (inkl. en faktureringsadress) 15,00/användare
- faktureringsadressavgift 15,00/faktureringsadress
över 25 användare som skapas samtidigt för samma organisation (inkl. en faktureringsadress) 10,00/användare
- faktureringsadressavgift 15,00/faktureringsadress
Underhållsavgift och avgift för nyttjanderätt till bakgrundskartor/månad 10,00/användare
Avgift för kopieringstillstånd/månad, vilken omfattar:
- 100 kopior per år 2,90/användare
- 250 kopior per år 3,90/användare
- 500 kopior per år 4,90/användare
Ibruktagande av användarkod på nytt 60,00/kundorganisation
Uppgifter:
Uppgifter i lagfartsbevis 5,00
Lagfartsregisterutdrag 3,00
Uppgifter i gravationsbevis 5,00
Inteckningsregisterutdrag 3,00
Uppgifter i intyg om arrenderätt 4,00
Uppgifter om registerenhetens/det outbrutna områdets egenskaper 5,00
Basuppgifter om registerenheten/det outbrutna området 0,75
Basuppgifter om outbrutna områden vid registerenheten/registerenhet 0,50
Bläddring bland uppgifter om fastighetsbildning 0,70
Utskrift av ägarförteckning 0,50
Kartutdrag över registerenheten 3,00
Adressökning 0,50
Delägarförteckning 3,70
Enhetens skiften och arealer till karta 0,90
Outbrutna områden till karta 0,90
Nyttjanderättsenheter/planer/byggförbud som gäller enheten till karta 0,90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.