1394/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), som prissätts enligt prestationens självkostnadsvärde, är prestationer som hänför sig till ackreditering och därmed jämförbar kompetensbedömning enligt lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). Avgifterna för ackreditering och därmed jämförbar kompetensbedömning består av

1) en fast ansökningsavgift, som tas ut hos bedömningsorganet när det ansöker om ackreditering eller därmed jämförbar kompetensbedömning för första gången,

2) en fast avgift för bedömning, som

a) innehåller en grund- och årsavgift som tas ut hos bedömningsorganet och som

b) bestäms enligt bedömningsorganets prisklass,

3) en timavgift som baserar sig på den arbetstid som använts för bedömningen, och

4) en avgift för teknisk bedömning, som baserar sig på användningen av arbetstiden.

För utvidgning av kompetensområdet, ändring eller förnyad ackreditering tas inte ut någon ansökningsavgift. För avbruten bedömning debiteras de kostnader som har uppstått.

Om man vid den tekniska bedömningen blir tvungen att anlita en utomstående expert och detta medför kostnader för mätteknikcentralen, inkluderas dessa kostnader i avgiften för teknisk bedömning.

För de prestationer som avses ovan i denna paragraf, tas avgifter ut enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och prestationer:

1) kalibreringstjänster, experttjänster och övriga tjänster

2) publikationer,

3) utbildningsverksamhet,

4) användning av lokaler och utrustning som mätteknikcentralen besitter och ämbetsverksservice för utomstående, samt

5) fotokopior och andra avskrifter.

Om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) beslutar mätteknikcentralen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2012.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifter (1145/1996).

Om en prestation gäller ett ärende som är anhängigt vid mätteknikcentralen när denna förordning träder i kraft eller om den gäller ett skede i en bedömningstjänst som avses i 2 § 1 mom. 1—4 punkten och som pågår när denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde då ärendet anhängiggjordes.

  Helsingfors den 21 december 2011

Näringsminister
Jyri Häkämies

Överinspektör
Päivi Marttila

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Ackrediterings- och bedömningstjänster

Fasta avgifter € Timavgift för bedömning € Teknisk bedömning €
Laboratorier och kontrollorgan
Ansökningsavgift    680
Grundavgift för bedömning
  Prisklass L1  2 260 117/h enligt genomförande
  Prisklass L2  3 120 " "
  Prisklass L3  4 030 " "
  Prisklass L4  4 950 " "
Årsavgift
  Prisklass L1  1 320 117/h enligt genomförande
  Prisklass L2  1 840 " "
  Prisklass L3  2 400 " "
  Prisklass L4  2 970 " "
  Prisklass L5  3 600 " "
  Prisklass L6  4 200 " "
  Prisklass L7  4 800 " "
  Prisklass L8  5 400 " "
  Prisklass L9  6 000 " "
  Prisklass L10  6 600 " "
  Prisklass L11  7 300 " "
  Prisklass L12  8 100 " "
  Prisklass L13  9 000 " "
  Prisklass L14 10 000 " "
  Prisklass L15 11 000 " "
  Prisklass L16 12 000 " "
  Prisklass L17 13 000 " "
  Prisklass L18 14 000 " "
  Prisklass L19 15 000 " "
  Prisklass L20 16 000 " "
Beslutsfattande 117/h "
Certifieringsorgan och EMAS-verifierare
Ansökningsavgift    680
Grundavgift för bedömning
  Prisklass S1 2 520 117/h enligt genomförande
  Prisklass S2 4 110 " "
  Prisklass S3 6 680 " "
  Prisklass S4 9 090 " "
Årsavgift
  Prisklass S1  1 450 117/h enligt genomförande
  Prisklass S2  2 360 " "
  Prisklass S3  3 280 " "
  Prisklass S4  4 500 " "
  Prisklass S5  5 700 " "
  Prisklass S6  6 900 " "
  Prisklass S7  8 100 " "
  Prisklass S8  9 300 " "
  Prisklass S9 10 500 " "
  Prisklass S10 12 000 " "
Beslutsfattande 117/h "

Grund- och årsavgift

Grundavgiften är en engångsavgift som tas ut hos varje bedömningsorgan som ansöker om ackreditering och bedömning.  Årsavgiften är en avgift som årligen tas ut hos alla ackrediterade bedömningsorgan.  I grund- och årsavgiften ingår resekostnader som hänför sig till bedömningen, upprätthållande av bedömarnas bedömningskompetens, administration av dokument och harmonisering av verksamheten samt en del av de kostnader som orsakas av det nationella och internationella samarbetet och intressentsamarbetet. I fråga om bedömningar som riktar sig till utlandet faktureras resekostnaderna separat till den del som de överstiger de genomsnittliga resekostnaderna för en bedömning som utförts i hemlandet.

Grund- och årsavgiften bestäms enligt bedömningsorganets prisklass. Ackrediteringstjänsten FINAS indelar laboratorier, kontrollorgan och arrangörer av jämförelsemätningar i olika prisklasser enligt storlek, kompetensområdets omfattning och kravnivå (metoder). Certifieringsorgan och verifierare indelas i olika prisklasser enligt antalet anställda, kompetensområdets omfattning och kravnivå samt enligt antalet certifikat eller intyg som bedömningsorganen har utfärdat.

Timavgift och teknisk bedömning

I den arbetstidsbaserade faktureringen ingår för bedömningens del sammanställning av bedömningsgruppen, förberedelse av bedömningen, bedömningsbesök, analys och rapportering av resultaten från besöken samt beredning av ackrediteringsbeslutet. Beslutsfattandet inbegriper den arbetstid som använts för upprättandet av beslutsdokumentet, föredragningen, behandlingen och fattandet av beslutet. Minimifaktureringen är en timme.

I avgiften för den tekniska bedömningen ingår kostnaderna för arbetsinsatsen av dem som bedömer den tekniska delen och av eventuella experter.

Övriga bedömningstjänster

På övriga tjänster för kompetensbedömning tillämpas prislistan för ackrediteringstjänsterna enligt den typ av organ som bedöms.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.