1393/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration 

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet,

föreskrivs med stöd av 44 § 6 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010):

1 §
Det kalkylerade ersättningsbeloppet

Till kommunen betalas av statens medel en kalkylerad ersättning för kostnaderna för ordnande av verksamhet enligt 45 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), så att ersättningen för en person som fyllt sju år är 2 300 euro per år och ersättningen för en person som är under 7 år är 6 845 euro per år.

2 §
Ersättning som betalas för arrangemangen för inledande kartläggning

För kostnaderna för arrangemangen för en inledande kartläggning som avses i 9 § i lagen om främjande av integration betalas till kommunen av statens medel en kalkylerad ersättning som är 700 euro för var och en som deltar i kartläggningen. För en och samma person kan ersättning betalas endast en gång.

En förutsättning för att ersättning ska betalas är att kommunen har ordnat åtminstone den inledande intervju som avses i 1 § 2 mom. i statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration (570/2011).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Den tillämpas dock redan från och med den 1 september 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration (571/2011).

  Helsingfors den 21 december 2011

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Juha-Pekka Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.