1384/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om studiepenning för lantbrukare (247/2010) 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 9 § 3 mom., samt

fogas till 6 § 3 mom. i förordningen en ny 6 punkt som följer:

6 §
Yrkesutbildning

Stödberättigad yrkesutbildning är inte

1) sådan utbildning inom undervisningsministeriets ansvarsområde som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) eller universitetslagen (558/2009) och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avläggs vid universitet eller yrkeshögskola,

2) utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), om inte avsaknaden av utbildningen är ett hinder för yrkesutvecklingen,

3) utbildning som avses i gymnasielagen (629/1998),

4) utbildning som utgör förutsättning för att få stöd som hänför sig till de stödformer som föreskrivs i 4 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006),

5) utbildning som hänför sig till det system för jordbruksrådgivning som föreskrivs i 18 a § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005),

6) sådan av Landsbygdsverket godkänd utbildning i odling av stärkelsepotatis och i kvalitetstest för åkerjord som hänför sig till sådant stöd för stärkelsepotatis som betalas enligt artikel 68.1 a i) i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003.

7 §
Studiehelhet och den tid som används för utbildning

Stödberättigande utbildningen ska utgöra en eller flera studiehelheter. Utbildningen kan ges i en eller flera etapper. Studiehelheten eller studiehelheterna ska slutföras inom tolv månader. Om en studiehelhet har flera anordnare ska en av dessa vara ansvarig utbildningsanordnare.


8 §
Stödberättigande distansstudier och studieresor

Distansstudier och studieresor berättigar till stöd om de ingår i studiehelheten och tillsammans utgör mindre än 50 procent av studiehelheten. Distansstudier ska bedrivas under ledning och övervakning av utbildningsanordnaren. En studieresa ska vara en fast del av studiehelheten och på resan ska finnas en reseledare eller en motsvarande representant för utbildningsanordnaren.


9 §
Studiepenningens belopp och betalning av studiepenningen

Studiepenning betalas inte för de kalenderdagar under vilka den som ansökt om studiepenning har rätt att få

1) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller arbetspensionslagarna,

2) full ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

3) arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

4) studiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994),

5) studiestöd som en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan stat beviljar sådana dem bor stadigvarande i landet,

6) förmån enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000),

7) arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1224/2004),

8) alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002),

9) deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

10) periodisk ersättning enligt 76 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

11) lön på indragningsstat enligt 75 § i statstjänstemannalagen och i 3 och 15 § i lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986),

12) förmåner enligt 48 § i civiltjänstlagen (1446/2007) eller 101 och 102 § i värnpliktslagen (1438/2007),

13) lön, sysselsättningspenning och brukspenning enligt 9 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.