1382/2011

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010) 2 § 1 punkten, 5 § 1 mom., 11 § 3 mom., 15, 17 och 18 §, 23 § 3 mom. samt bilagorna 1 och 2, av dem 15 § och bilaga 1 sådana de lyder i förordning 218/2011 och 23 § 3 mom. och bilaga 2 sådana de lyder i förordning 907/2010, samt 

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) indikatorgrupp helheter enligt ämnesområde som avses i de rättsakter om folkhälsa, djurhälsa, växtskydd, anmälan om sjukdomar och djurens välbefinnande som förtecknas i bilaga II till förordningen om gårdsstöd; sådana helheter är växtskyddsmedel, foder, hygien på mjölkproduktionsenheter, hygien på äggproduktionsenheter, användning av ämnen som är förbjudna eller icke-godkända för produktionsdjur, bokföring över medicinsk behandling av produktionsdjur, kontroll av salmonella hos fjäderfä, anmälan om djursjukdomar, handel på den inre marknaden och import, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur,


5 §
Kontroll

På basis av kontrollen av växtskyddsmedel och foder utarbetar kontrollmyndigheten en kontrollrapport i enlighet med artikel 54 i tillämpningsförordningen och lämnar in den till närings-, trafik- och miljöcentralen som ser till att resultaten registreras i datasystemet. När det gäller hygienen på mjölkproduktionsenheter, hygienen på äggproduktionsenheter, användning av ämnen som är förbjudna och icke-godkända för produktionsdjur, bokföring över medicinsk behandling av produktionsdjur, kontroll av salmonella hos fjäderfä, anmälan om djursjukdomar, handel på den inre marknaden och import samt djurens välbefinnande lämnas kontrollrapporten in till regionförvaltningsverket, som ser till att resultaten registreras i datasystemet.


11 §
Utvidgad kontroll

Den kontrollrapport i enlighet med artikel 54 i tillämpningsförordningen som ska upprättas över den utvidgade kontrollen av växtskyddsmedel och foder ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen som ser till att resultaten registreras i datasystemet. När det gäller hygienen på mjölkproduktionsenheter, hygienen på äggproduktionsenheter, användning av ämnen som är förbjudna eller icke-godkända för produktionsdjur, bokföring över medicinsk behandling av produktionsdjur, kontrollen av salmonella hos fjäderfä, anmälan av djursjukdomar, handel på den inre marknaden och import samt djurens välbefinnande lämnas kontrollrapporten in till regionförvaltningsverket, som ser till att resultaten registreras i datasystemet.


15 §
Växtskyddsmedel

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om växtskyddsmedel följs ska det kontrolleras att växtskyddsmedel används på ett korrekt sätt i enlighet med första punkten och första meningen i andra punkten i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

17 §
Hygien på mjölkproduktionsenheter

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om hygien på mjölkproduktionsenheter följs ska det kontrolleras att följande bestämmelser har iakttagits:

1) de bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, som anges i fotnot 1 i bilaga II till förordningen om gårdsstöd,

2) bestämmelsen om anmälan om primärproduktionsställe i 22 § i livsmedelslagen,

3) bestämmelserna om bokföring i 5 § och bestämmelserna om kvalitetskrav och krav på undersökning av vatten i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011), nedan primärproduktionsförordningen, samt bestämmelserna om mjölkning i 4.2 kap. 2—5 punkten, bestämmelserna om hantering av mjölk i 4.3 kap. 1, 2 och 6 punkten och bestämmelsen om separering av mjölk i 4.4 kap. 4 punkten i bilaga 2 till den förordningen.

18 §
Hygien på äggproduktionsenheter

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om hygien på äggproduktionsenheter följs ska det kontrolleras att följande bestämmelser har iakttagits:

1) bestämmelserna i del A II punkterna 4 g och 4 h samt punkt 6 i bilaga I till den allmänna förordningen om livsmedelshygien,

2) bestämmelserna i avsnitt X kap. I punkt 1 i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) bestämmelsen om anmälan om primärproduktionsställe i 22 § i livsmedelslagen,

4) bestämmelserna om bokföring i 5 § i primärproduktionsförordningen och i 5 kap. i bilaga 2 till den förordningen.

19 a §
Bokföring över medicinsk behandling av produktionsdjur

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om produktionsdjursgårdar följs ska det kontrolleras att det förs bok över den medicinska behandlingen av gårdens produktionsdjur i enlighet med punkt 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur (13/VLA/2000).

23 §
Djurens välbefinnande

I fråga om alla produktionsdjur ska det dessutom övervakas att på gården har iakttagits bestämmelserna om utfodring och vattning av djur enligt 5 § 1 mom. i djurskyddslagen och 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

>Bilaga 1

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV NÖTKREATUR, SVIN, VÄRPHÖNS, FÅR OCH GETTER

Nötkreatur

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid nötkreaturshållning som anges i statsrådets för ordning om skydd av nötkreatur (592/2010):

a)   egenskaper hos golvet i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

b)   förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 1 mom.)

c)   mat- och vattenbehållare (6 § 3 och 4 mom.)

d)   förvaringsutrymme för kalvar (7 §) och uppbindning av kalvar (12 § 3 mom.)

e)   utrymmeskrav för stallar med bås (8 §)

f)    utrymmeskrav för lösdriftsstallar (9 § 2 mom.)

g)   utfodring och vattning (13 § 1 och 2 mom.)

Svin

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (14/VLA/2002):

a)   svins sociala samspel i förvaringsutrymmet (punkt 1.1.3)

b)   förhållandena i förvaringsutrymmet (punkt 1.3.1 och 1.3.3)

c)   ventilation vid störningar i ett mekaniskt ventilationssystem (punkt 1.3.2)

d)   grisningsboxar och grisningshäckar (punkt 1.6.1 och 1.6.2)

e)   gemensambox för suggor och gyltor (punkt 1.7.)

f)    galtboxar (punkt 1.8.)

Kontrollen gäller följande krav i bilaga 2 till nämnda förordning:

a)   material som hänför sig till arttypiska beteendebehov (punkt 2.1.3)

b)   utfodring av svin (punkt 2.2.1)

c)   utfodring av svin i grupp (punkt 2.2.3)

d)   dricksvattnets mängd och renhet (punkt 2.2.6)

Värphöns

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hönshållning som anges i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010):

a)   egenskaper hos inhysningssystem i två eller flera våningar (3 § 4 mom. första och andra meningen)

b)   förhållandena i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom.)

c)   ventilation vid störningar i ett maskinellt ventilationssystem (4 § 2 mom.)

d)   tillräcklig mängd foder och dricksvatten (9 § 2 mom. första meningen)

e)   belysningsrytmen i hönseriet (4 § 3 mom. tredje meningen)

f)    måtten på inredda burar (11 § 1–3 mom. och 5 mom.)

g)   måtten på golvhönserier (12 §)

h)   särskilda krav i golvhönserier med minst 350 höns (13 §)

Får

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid fårskötsel som anges i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010):

a)   förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § första meningen)

b)   vattning och utfodring (12 §)

c)   utrymmeskrav (4 § 1 och 2 mom.)

d)   uppbindning av får (11 §)

Getter

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid gethållning som anges i statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010):

a)   förhållandena i förvaringsutrymmet (7 § 1 mom.)

b)   vattning och utfodring (11 § 1 och 2 mom. samt 4 och 5 mom.)

c)   utrymmeskrav (4 § 1 mom.)

d)   uppbindning av getter (10 § första meningen)

Bilaga 2

KRAV PÅ DJURSKYDD VID HÅLLANDE AV ÖVRIGA PRODUKTIONSDJUR

Hjortar

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av hjortar i hägn som anges i statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn (590/2010):

a)   utrymmeskrav för hägn (3 § 1 mom.)

b)   vattning och utfodring (6 §)

Dessutom gäller kontrollen:

c)   förhållandena i förvaringsutrymmet i enlighet med 2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, med undantag för buller

Strutsfåglar

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av strutsfåglar som anges i statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar (676/2010):

a)   förhållandena i förvaringsutrymmet (6 § 1 mom.)

b)   vattning och utfodring (10 §)

c)   utrymmeskrav (7 §)

Hästar

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hästhållning som anges i statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010):

a)   utrymmeskrav för enhästbox (5 § 1 mom.)

b)   utrymmeskrav för grupphållning av hästar (5 § 2 mom.)

c)   utrymmeskrav för spilta (5 § 3 mom.)

d)   förhållandena i förvaringsutrymmet (4 § 1 mom. första och andra meningen samt 2 mom.)

e)   utfodring (9 §)

Bison

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av bison i hägn som anges i statsrådets förordning om skydd av bison i hägn (591/2010):

a)   utrymmeskrav för hägn (2 § 2 mom.)

b)   vattning och utfodring (5 §)

Dessutom gäller kontrollen förhållandena i förvaringsutrymmet i enlighet med 2 § 1 mom. i djurskyddsförordningen.

Ankor, myskankor och gäss

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av ankor och gäss som anges i statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss (675/2010):

a)   utrymmeskrav (4 § 3 och 4 mom.)

b)   förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 2 mom.)

c)   vattning och utfodring (10 § 1 mom. första och andra meningen samt 2 mom. första, andra och fjärde meningen)

Kalkoner

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av kalkoner som anges i statsrådets förordning om skydd av kalkoner (677/2010):

a)   utrymmeskrav (4 § 3 mom. första och andra meningen)

b)   förhållandena i förvaringsutrymmet (5 § 1 och 2 mom.)

c)   vattning och utfodring (10 §)

Pälsdjur

Kontrollen gäller följande djurskyddskrav vid hållning av pälsdjur som anges i statsrådets förordning om skydd av pälsdjur (1084/2011):

a)   allmänna krav på förvaringsutrymmet (4 § 1 mom. tredje meningen och 2 mom.)

b)   vattning och utfodring (11 §)

c)   utrymmeskrav (7 § 3 och 4 mom. samt bilaga I)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.