1371/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (638/2010), sådan den lyder i förordningarna 188/2011 och 969/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

  Helsingfors den 20 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

Höjning av avgift:För kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs

- mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent

- mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent

1. Beslut om tillstånd och godkännande Euro
1.1 Anläggningar
1.1.1 Slakterier
1.1.1.1 - anläggning vars slaktkapacitet är högst 10 000 000 kg per år 672,00
1.1.1.2 - anläggning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg per år 1 343,00
1.1.2 Behandling av ansökan om godkännande av en anläggning inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till ett slakteri 672,00
1.1.2.1 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar från anläggningar som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgift som fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar läggs 50 % av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.1.3 I livsmedelslagen avsett förnyande av godkännande av slakterier och av anläggningar inom kött- och fiskeribranschen i anslutning till dessa, per timme 80,00
1.1.4 Behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar i verksamheten vid slakterier och anläggningar i anslutning till dessa, per timme 80,00
1.1.5 Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som framställer gödselfabrikat och som avses i biproduktsförordnin gen
1.1.5.1 – anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 484,00
1.1.5.2 – anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001–8 000 m3 per år 1 209,00
1.1.5.3 – anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 418,00
1.1.5.4 - förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per timme 80,00
1.1.5.5 - behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme 80,00
1.1.5.6 - vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 80,00
1.1.6 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta
avgift som fastställs för behandlingen av ansökningar läggs 50 % av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.2 Verksamhetsidkare
1.2.1 Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per timme 80,00
1.2.2 Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion/verksamhetsidkare 108,00
1.2.3 Tillstånd för utsädespackeri
1.2.3.1 Grundavgift för syn av utsädespackeri 349,00
1.2.3.2 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme 75,00
1.2.3.3 Beslut om tillstånd för utsädespackeri, nytt 372,00
1.2.3.4 Beslut om tillstånd för utsädespackeri, utvidgning 78,00
1.2.4 Godkännande av ansökan som gäller införande i registret över kompetenstestare 184,00
1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen 32,00
1.2.6 Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet (d.v.s. anläggningar som årligen använder minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kg per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder)
1.2.6.1 - den första anläggningen som hör till företaget 163,00
1.2.6.2 - följande anläggningar 40,00
Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande
1.2.6.3 - den första anläggningen som hör till företaget 80,00
1.2.6.4 - följande anläggningar 40,00
1.3 Utövare av veterinäryrket
1.3.1 Legitimering av veterinär
1.3.1.1 - slutligt beslut 78,00
1.3.1.2 - beslut om kompensationsåtgärder eller andra kompletterande studier 128,00
1.3.2 Tillstånd som avses i 7 § eller 7 a § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000)
1.3.2.1 - bifallsbeslut 128,00
1.3.2.2 - avslagsbeslut 78,00
1.3.3 Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket 253,00
1.4 Laboratorier
1.4.1 Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) 482,00
1.4.1.1 - återkallande av godkännande 161,00
1.4.2 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av gödselfabrikat och foder samt de laboratorier för egenkontroll vid anläggningar som förutsätts enligt biproduktsförordningen 266,00
1.4.2.1 - ändring av godkännande 80,00
1.4.2.2 - återkallande av godkännande 161,00
1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier 254,00
1.4.3.1 - utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 80,00
1.4.4 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av skadegörare som är skadliga för växter och växtprodukter 266,00
1.4.4.1 – ändring av godkännande, per timme 80,00
1.4.4.2 – återkallande av godkännande, per timme 80,00
1.4.4.3 – godkännande av laboratorieanalyser, per timme 80,00
1.5 Övriga beslut
1.5.1 Livsmedel
1.5.1.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten
1.5.1.1.1 - erkännande av naturligt mineralvatten 1 120,00
1.5.1.1.2 - förnyande av erkännandet 418,00
1.5.1.2 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett sådant kontrollorgan som avses i 3 § 2 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (971/2006), per timme 80,00
1.5.2 Ekologisk produktion
1.5.2.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller saluföring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel och alkoholdrycker som har importerats från ett tredjeland 387,00
1.5.2.1.1 - komplettering av tillstånd 26,00
1.5.2.2 Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
1.5.2.2.1 - tillstånd 98,00
1.5.2.2.2 - förnyande av tillstånd 26,00
1.5.2.3 Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion 12,80
1.5.2.4 Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion 101,00
1.5.3 Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen
1.5.3.1 Övriga tillstånd och beslut enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 60,00
1.5.3.2 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar, per timme 80,00
1.5.3.3 Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 80,00
1.5.3.4 Tidsbegränsade beslut som gäller gödselfabrikat och som fattas utifrån en förhandsanmälan
1.5.3.4.1 - tillstånd 6 månader 391,00
1.5.3.4.2 - tillstånd 12 månader 783,00
1.5.4 Lagen om djursjukdomar
1.5.4.1 Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar 102,00
1.5.4.2 Transporttillstånd enligt lagen om djursjukdomar 102,00
1.5.4.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 102,00
1.5.5 Växtförädlarrätt
1.5.5.1 Ansökningsavgift 424,00
1.5.5.2 Årsavgift 318,00
1.5.5.3 Avgift för ny behandling 128,00
1.5.6 Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21 g § i läkemedelslagen 102,00
1.5.7 Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa 63,00
1.5.8 MRL-ansökningar och andra tilläggsutredningar som hänför sig till MRL-arbetet, per timme (artikel 42 i förordning (EG) nr 396/2005 om bekämpningsmedelsrester) 93,00
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
2.1. Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) 30,00
2.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 38,00
2.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än utsädespotatis) (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 44,00
2.4 Utfärdande av intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker och som är förhandsifyllda av aktörerna 16,00
2.5 Certifikat för foder och gödselfabrikat
2.5.1 - det första 54,00
2.5.2 - det följande 12,80
2.6 Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel
2.6.1 - det första 26,00
2.6.2 - det följande 3,80
2.7 Nötkreaturspass 11,60
2.8 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 10,80
2.9 OBPR-certifiering av djurvaccin 157,00
2.10 OCABR-certifiering av djurvaccin 721,00
2.11 Garantibevis:
2.11.1 - tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 10,30
2.11.2 - garantibevis för potatis, st. 0,08
2.11.3 - garantibevis för andra växtslag, st. 0,06
2.11.4 - handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 5,80
3. Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt
3.1 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden av livsmedel för speciella medicinska ändamål som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000) 76,00
3.2 Mottagning av anmälan som avses i 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål (121/2010) 32,00
3.3 Mottagning av anmälan som avses i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010) 70,00
3.4 Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007) 59,00
3.5 Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av modersmjölksersättning på marknaden som avses i kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG 130,00
3.6 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 956,00
3.7 Behandling av en sådan ansökan om nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 2 391,00
3.8 Ett sådant yttrande om huvudsaklig överensstämmelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 956,00
3.9 Godkännande av identifieringsmärken för nötkreatur, får och getter 239,00
3.10 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av hur återvunnen plast ska behandlas som avses i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 239,00
3.11 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av aktiva förpackningskomponenter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 239,00
4. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
4.1 Intyg och kort för hygienisk kompetens 6,00
4.2 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:
4.2.1 - renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 399,00
4.2.2 - renhet: övriga arter 531,00
4.2.3 - grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader per timme 43,00
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
5.1 Livsmedel
5.1.1 Övervakning av lagring
5.1.1.1 Övervakning av privat lagring av ost, per besök 63,00
5.1.1.2 Övervakning av privat lagring av smör, per besök 101,00
5.1.1.3 - analys per prov 95,00
5.1.2 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
5.1.2.1 Avgift som tas ut hos slakterier och slaktplatser för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 2,19
5.1.2.2 Avgift som tas ut hos fiskodlingsanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 2,24
5.1.2.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 0,94
5.1.2.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,83
5.1.3 Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
5.1.3.1 Grundavgift vid tillsyn över den första ankomstplatsen, per timme 146,00
5.1.3.2 Förnyad besiktning, per timme 163,00
5.1.3.3 Godkännande av plan för egenkontroll och ändring av godkännandet, per timme 146,00
5.2 Veterinär gränskontroll
Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
5.2.1 Animaliska livsmedel
5.2.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2:
5.2.1.1.1 - högst 100 kg 109,00
5.2.1.1.2 - 101—1 000 kg 165,00
5.2.1.1.3 - 1 001—10 000 kg 366,00
5.2.1.1.4 - 10 001—25 000 kg 467,00
5.2.1.1.5 - över 25 000 kg
5.2.1.1.6 - grundavgift 467,00
5.2.1.1.7 - för varje påbörjat ton 10,60
5.2.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifterna enligt kontrollförordningen
5.2.2 Andra produkter som omfattas av den veterinära gränskontrollen, förutom livsmedel
5.2.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjädrar, ull), foder, hö och halm än produkter enligt punkt 5.2.2.2
5.2.2.1.1 - högst 1 000 kg 113,00
- 1 001-20 000 kg:
5.2.2.1.2 - grundavgift 133,00
5.2.2.1.3 - för varje påbörjat ton 7,40
- 20 001-46 000 kg
5.2.2.1.4 - grundavgift 308,00
5.2.2.1.5 - för varje påbörjat ton 13,30
5.2.2.1.6 - över 46 000 kg 695,00
5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III till kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.2.3 Levande djur och könsceller
Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur (491/1996).
5.2.3.1 Gränskontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2—5.2.3.5
5.2.3.1.1 - andra djur än hästar 96,00
5.2.3.1.2 - hästar 206,00
5.2.3.2 Gränskontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.2.1 - insekter 69,00
5.2.3.2.2 - andra än insekter 124,00
5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.3.1 - grundavgift 121,00
5.2.3.3.2 - kontrollavgift, per timme 143,00
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 143,00
5.2.3.5 Handräckning som en legitimerad veterinär som arbetar som gränsveterinär ger tullen för kontroll av djur och varor som inte omfattas av den veterinära gränskontrollen (icke-kommersiell transport av sällskapsdjur och försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung), per timme 109,00
5.2.3.6 Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras
5.2.3.6.1 - könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 68,00
5.2.3.6.2 - könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 112,00
5.2.4 Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
5.2.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 84,00
5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 160,00
5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1—5.2.3
5.2.4.4 Utförselkontroll av partier som transiteras vid gränskontrollstation vid utförsel 160,00
5.2.4.5 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
5.2.4.5.1 - första intyg 32,00
5.2.4.5.2 - för följande intyg som utfärdas samtidigt 4,20
5.2.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportlastning och kontroll av de färska fiskerivaror som lossas från fartyg som seglar under ett tredjelands flagg, per timme 143,00
5.2.6 Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring av importpartiet i gränskontrollstationens lager
eller på stationens gård efter det första dygnet en förvaringsavgift per varje påbörjat 1 000 kg och dygn.
5.2.6.1 - förvaring utan temperaturkontroll 3,00
5.2.6.2 - temperaturkontrollerad förvaring 4,00
5.2.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1-5.2.4, inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme. Avgiften tas ut också i sådana fall där den kontrolltid som meddelats gränsveterinären avviker avsevärt från den tid som de facto gått åt (tidsdebitering) eller där den kontroll av ertt importparti som meddelats gränsveterinären inte genomförs (antingen engångsavgift eller tidsdebitering, beroende på fallet). 143,00
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.2.7.3 Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.
5 .3 Handelsnormer för frukt och grönsaker
5.3.1 Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interventionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran) 113,00
5.3.2 Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i anslutning till egenkontroll) 151,00
5.4 Ekologisk produktion
5.4.1 Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion 100,00
5.4.2 Produktionskontroll av ekologisk produktion
5.4.2.1 Övervakning av aktörer som är anslutna till övervakningssystemet för utsäde och plantmaterial, foder och livsmedel, per timme 101,00
- övervakning av underentreprenad, per timme 101,00
5.4.2.2 Övervakning av andra aktörer som är anslutna till övervakningssystemet, per timme 80,00
5.4.2.3 Ekologiskt odlad areal (areal där ekologisk produktion bedrivs och areal i övergångsskede), för varje påbörjad hektar 7,50
- högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal 800,00
5.4.3 För en inledande kontroll av ekologisk produktion tas det ut en avgift enligt punkterna 5.4.1 och 5.4.2, om kontrollen inte görs i samband med den första produktionskontrollen.
5.4.4 Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen 101,00
5.4.5 Kontroll som fortsätter vid ämbetsverket av orsaker som hänför sig till aktören, per timme 101,00
5.4.6 Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial
5.4.6.1 - 1-3 st. 26,00
5.4.6.2 - 4-20 st. 63,00
5.4.6.3 - 21-100 st. 128,00
5.4.6.4 - över 100 st. 253,00
5.4.7 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionsövervakningssystem för ekologisk produktion, per timme 80,00
5.5 Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter
5.5.1 Grundläggande kontroll av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 80,00
5.5.2 Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 107,00
5.5.3 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.3.1 - kontrollavgiftsklass 1 225,00
5.5.3.2 - kontrollavgiftsklass 2 450,00
5.5.3.3 - kontrollavgiftsklass 3 675,00
5.5.3.4 - kontrollavgiftsklass 4 899,00
5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.4.1 - kontrollavgiftsklass 1 135,00
5.5.4.2 - kontrollavgiftsklass 2 213,00
5.5.4.3 - kontrollavgiftsklass 3 309,00
5.5.4.4 - kontrollavgiftsklass 4 438,00
5.5.4.5 - kontrollavgiftsklass 5 850,00
I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan
5.5.5 Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anslutning till kontrollen av foder, per prov 64,00
5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
5.6.1 Importkontroller
5.6.1.1 Minimiavgiften för kontroll av växters sundhet, med undantag av barrträdsvirke som importeras från Ryska federationen 67,00
5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda julgranar), övriga plantskoleväxter, också skogsodlingsmaterial (utom frön), blomlökar, blomknölar och rotstockar för utplantering, rotknölar, sättlökar, frön och cellodlingar:
5.6.1.2.1 - för varje påbörjat 100 kg 6,00
5.6.1.2.2 - för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbörjat 100 kg 2,40
5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter:
5.6.1.3.1 - för varje påbörjat 100 kg 5,40
5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,70
5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg 67,00
5.6.1.6 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 55,00
5.6.2 Importkontroll av virke
5.6.2.1 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.1.1 – lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 6,00
5.6.2.1.2 – tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 7,40
5.6.2.1.3 – skepp, under 2 000 m3 223,00
5.6.2.1.4 – skepp, 2 000 m3 eller mera 372,00
5.6.2.1.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 113,00
5.6.2.2 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd (Larix) och virke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.2.1 – lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 68,00
5.6.2.2.2 – tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 84,00
5.6.2.2.3 – skepp, under 2 000 m3 223,00
5.6.2.2.4 – skepp, 2 000 m3 eller mera 372,00
5.6.2.2.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 113,00
5.6.2.3 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg 19,70
5.6.2.3.1 - för varje ytterligare parti om 1 000 kg utöver det ovannämnda 0,80
5.6.2.3.2 - maximiavgift 158,00
5.6.2.4 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 19,70
5.6.2.5 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 48,00
5.6.3 Exportkontroller
5.6.3.1 Växters sundhet och plantmaterial, minimikontrollavgift 58,00
5.6.3.2 Levande växter och växtdelar, också för fortsatt uppodling eller förökning, för varje påbörjat 1 000 kg 7,80
5.6.3.3 Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svamp o.d., ej för fortsatt odling, för varje påbörjat 1 000 kg 1,00
5.6.3.4 Exportpartier av potatis som inte har odlats på gård med exportberedskap 151,00
5.6.3.5 Kontroll av virke och sågvaror per exportparti, om partiet inte härstammar från en s.k. exportberedskapsinspekterad produktionsanläggning, varvid kontrollavgiften ingår i avgiften för virkets sundhetsintyg 113,00
5.6.3.6 Spannmål, för varje påbörjat 100 t 1,08
5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
5.6.3.7.1 - sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna för beviljande av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15) 330,00
5.6.3.8 Frilandsodling, utom potatis:
5.6.3.8.1 - grundavgift 113,00
5.6.3.8.2 - inspektionsavgift högst 514,00
5.6.3.8.3 - under 10 ha, för varje påbörjad hektar 20,00
5.6.3.8.4 - för den del som överskrider 10 ha, för varje påbörjad hektar 9,50
5.6.3.9 Potatisodling och potatisskörd:
5.6.3.9.1 - odlingsinspektion/ha (nematoder, växtskiften) 43,00
5.6.3.9.2 - kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 70,00
5.6.3.10 Växthusodlingar:
5.6.3.10.1 - grundavgift 63,00
5.6.3.10.2 - inspektionsavgift högst 258,00
5.6.3.10.3 – för varje påbörjad 100 m2 20,00
5.6.3.11 Förnyad exportkontroll och kontroll av exportberedskap, per kontrolltimme 55,00
5.6.4 Kontroll av företag som använder växtpass eller plantintyg, kontroll av förutsättningarna för registrering eller rätten att använda märkning gällande växters sundhet, beviljande av växtpass och befullmäktigande av leverantör av plantskolematerial
5.6.4.1 – plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduktion av växthusväxter under 500 m2 45,00
5.6.4.2 – plantproduktion på friland 0,5 ha-2 ha, plantproduktion av växthusväxter 500-2 500 m2 102,00
5.6.4.3 – plantproduktion på friland 2,1 ha-5 ha, plantproduktion av växthusväxter 2 501-5 000 m2 177,00
5.6.4.4 – plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion av växthusväxter över 5 000 m2 354,00
5.6.4.5 Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och lager 90,00
5.6.4.6 Innehavare av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 90,00
5.6.5 Certifierat plantmaterial
5.6.5.1 Inspektion av produktionsställets förutsättningar
5.6.5.1.1 - produktionsareal under 10 ha 139,00
5.6.5.1.2 - produktionsareal 10 ha eller mera 198,00
5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden, sammanlagt:
5.6.5.2.1 - moderplantor, högst 1 000 plantor 228,00
5.6.5.2.2 - moderplantor, över 1 000 plantor 551,00
5.6.5.2.3 - moderplantor, över 3 000 plantor 951,00
5.6.5.2.4 - moderplantor, över 15 000 plantor 1 139,00
5.6.5.2.5 - förnyade inspektioner 50 % av priserna ovan
5.6.5.3 Granskning av ett nytt odlingsskifte:
5.6.5.3.1 - i samband med annan granskning 58,00
5.6.5.3.2 - särskild granskning, granskning av interna arbetsanvisningar 113,00
5.7 Skogsodlingsmaterial
5.7.1 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 58,00
5.7.1.1 - kontroller från prover av att de kloner som används vid fröodling är riktiga:
5.7.1.2 - tall 21,00
5.7.1.3 - gran 25,00
5.7.2 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial:
5.7.2.1 - fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager 69,00
5.7.2.2 - separat ställe för packning av frön 29,00
5.7.2.3 - plantskola och plantlager:
5.7.2.4 – växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion 45,00
5.7.2.5 – växthusareal 5 000 – -10 000 m2 104,00
5.7.2.6 – växthusareal över 10 000 m2 274,00
5.7.3 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 207,00
5.7.4 Separat plantlager 69,00
5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång: 60,00
5.8.1.1 - odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 9,10
5.8.1.2 - odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde 12,00
5.8.2 Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om man vid samma inspektionsbesök granskar minst tio odlingar är grundavgiften per odling och inspektionsbesök 17,20
5.8.2.1 - odlingsgranskning per hektar 9,10
5.8.3 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 104,00
5.8.4 Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet 16,00
5.8.4.1 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling, minimiavgift 64,00
5.8.4.2 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar 24,00
5.8.4.3 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet, när provtagningen görs 1.4—30.6 för produktion under samma växtperiod 23,40
5.8.4.4 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar, när analysen görs 1.4—30.6 för produktion under samma växtperiod 35,90
5.8.5 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift: 57,00
5.8.5.1 - provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 9,93
5.8.5.2 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov 70,00
5.8.5.3 - virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 228,00
5.8.5.4 - virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus 143,00
5.8.6 Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stamutsäde av utsädespotatis per prov, då man vid samma besök tar prov från minst 10 partier i samma lager 34,00
5.8.7 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas 53,00
5.8.8 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrolleras 102,00
5.8.9 Övriga särskilda kontroller som gäller certifiering av utsädespotatis, utöver grundavgiften, för varje påbörjad timme 58,00
5.8.10 Om en begäran om odlingsgranskning enligt punkterna 5.8.1 och 5.8.2 anlänt till Livsmedelssäkerhetsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling
5.8.10.1 - begäran om odlingsgranskning efter den 15 juni 47,00
5.8.10.2 - begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli 90,00
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling 27,00
5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 16,00
5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 32,00
5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 74,00
5.9.5 Garantibevis som tryckts av packeriet:
5.9.5.1 Grundavgift för syn som utförs vid ett packeri 349,00
5.9.5.2 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme 75,00
5.9.5.3 Tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti 1,00
5.10 Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungssorter
5.10.1 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 290,50
5.10.2 Kontroll av underhållsparti av ursprungssort genom provodling på fält 105,00
5.10.3 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering som ursprungssort 181,50
5.10.4 DUS-test, alla växtslag 1 020,00
5.10.5 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 460,00
5.10.6 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ursprungssort 305,00
5.10.7 Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort
5.10.7.1 - grundavgift 58,00
5.10.7.2 - dessutom per hektar 8,75

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.