1363/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 § 6 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Grunderna för utlämnande av hjälpmedel

Förutsättningen för att lämna ut hjälpmedel för medicinsk rehabilitering till en patient är att patienten har nedsatt funktionsförmåga och svårigheter att klara sig på egen hand på grund av medicinskt konstaterad sjukdom, skada eller försenad utveckling och hjälpmedlet främjar patientens rehabilitering.

Syftet med anordningar, produkter, utrustning, datorprogram och andra lösningar som utlämnas som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är att främja patientens rehabilitering, stöda, upprätthålla eller förbättra patientens funktionsförmåga i det dagliga livet eller förhindra att funktionsförmågan försämras.

2 §
Bedömning av hjälpmedelbehov

Behovet av hjälpmedel ska bedömas utifrån en användarorienterad, rättidig och individuell utvärdering. Vid bedömningen av hjälpmedelsbehovet ska patientens funktionsförmåga, livssituation och de krav som livsmiljön ställer på hjälpmedlets funktionalitet beaktas.

Valet av hjälpmedel ska genomföras i samförstånd med patienten och vid behov med dennes lagliga företrädare, närstående eller anhöriga. Före valet av hjälpmedel ska patienten få information om olika hjälpmedelsalternativ på ett lättförståeligt sätt.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 19 december 2011

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.