1362/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För finansministeriets och i samband med ministeriet verksamma nämnders och andra organs prestationer tas till staten ut avgifter i enlighet med denna förordning, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

För positiva och negativa beslut tas samma avgift ut.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta priser

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka finansministeriet tar ut avgifter är följande:

1) tillstånd att inrätta friområde eller frilager enligt 8 § i tullagen (1466/1994) 500 euro,

2) beviljande av avdrag för isavgiftsklass enligt 6 § i lagen om skattelättnader för sjöfarten (433/1981) 175 euro,

3) tillåtelse enligt 4 § 2 mom. i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) att ta in ett indexvillkor i ett avtal 175 euro.

Om den i enlighet med 3 § 2 mom. uträknade avgiften för en prestation som avses i 1 mom. överstiger den fasta avgiften i 1 mom. med minst 50 procent, tas i stället för den fasta avgiften ut en avgift som bestämts särskilt för varje prestation.

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt prestation

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka finansministeriet tar ut en avgift som bestäms särskilt för varje prestation och som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde är prestationer som baserar sig på följande lagar:

1) kreditinstitutslagen (121/2007),

2) lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001),

3  värdepappersmarknadslagen (495/1989),

4) lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

5)  lagen om värdepappersföretag (922/2007),

6)  lagen om värdeandelssystemet (826/1991),

7) lagen om andelslag (1488/2001),

8)  lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009),

9) lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999).

Den avgift som avses i 1 mom. och som bestäms särskilt för varje prestation på grundval av prestationens självkostnadsvärde bestäms genom att den arbetstid som används till att producera prestationen multipliceras med genomsnittspriset för en direkt arbetstimme, vilket baserar sig på finansministeriets kostnadskalkyl. Genomsnittspriset för en arbetstimme är 80 euro.

4 §
Övriga prestationer

Statens tjänsteutmärkelsetecken vars pris bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde utgör en i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd prestation som finansministeriet producerar med ensamrätt.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som finansministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) licens enligt mönsterrättslagen (221/1971),

2) publikationer,

3) fotokopior och andra kopior samt sändandet av dem, med undantag av kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

4) utredningar och undersökningar,

5) tjänster och produkter som hänför sig till ministeriets datasystem,

6) ministeriets informationstjänst,

7) övriga tjänster som grundar sig på uppdrag, eller jämförbara tjänster som hör till ministeriets förvaltningsområde,

8) användning av ministeriets lokaler och anordningar samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående.

I fråga om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 3 mom. föreskrivs i nämnda paragraf.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2013.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer (739/2010).

På avgifter för prestationer som har inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 15 december 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Ekonomichef
Jukka Nummikoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.