1353/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005, och 39 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter som tas ut för utrikesministeriets och beskickningarnas prestationer.

Denna förordning tillämpas på honorärkonsulat när det gäller deras offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna utför följande prestationer avgiftsfritt, om inte något annat följer av 2 mom.

1) tjänsteuppdrag som inte direkt gäller en enskild person, ett enskilt företag eller en på något annat sätt klart avgränsad grupp,

2) åtgärder av handräckningstyp som gäller en enskild person och vidtas i allmänt intresse,

3) åtgärder för skötsel av ett ärende för en person som fått rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002),

4) nödvändiga tjänster enligt 12, 19, 20 och 22 § i lagen om konsulära tjänster för utomlands nödställda, anhållna, åtalade eller häktade personer samt smärre ekonomiskt bistånd,

5) åtgärder som hör till socialmyndigheternas verksamhetsområde och gäller faderskapsutredning, barnskydd, vårdnad om och underhållstrygghet för barn samt bistånd i situationer där någon olovligen bemäktigat sig barn,

6) exporttillstånd, exportintyg och intyg över att en vara blir i landet när det gäller produkter med dubbel användning,

7) förmedling av enskilda personers ansökningar och meddelanden till finska myndigheter när detta hör till beskickningarnas uppgifter,

8) förmedling av pensioner och motsvarande utbetalningar som staten betalar till utländska medborgare till följd av anställning inom utrikesförvaltningen,

9) ömsesidigt utbyte av upplysningar och utbildning och andra ömsesidiga prestationer som anknyter till myndigheternas samarbete,

10) anskaffning eller sammanställning av utredningar om främmande staters lagstiftning för statliga myndigheter,

11) kommunikation,

12) rådgivning och handledning som endast medför smärre kostnader,

13) förmedling av information mellan Finland och andra stater eller internationella samfund,

14) utrikesministeriets bibliotekstjänst och utnyttjandet av forskarplatser, samt

15) expeditioner, utdrag, kopior, betyg och andra liknande prestationer i anknytning till ett anställningsförhållande.

För eventuella nödvändiga särskilda kostnader uttas ersättning enligt 5 §.

I enlighet med internationell praxis eller utifrån reciprocitet är följande prestationer avgiftsfria:

1) svar på främmande staters förfrågningar om finsk lagstiftning,

2) delgivning i Finland av rättegångshandlingar eller andra handlingar från utlandet, samt

3) beviljande av identitetskort till medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman eller till deras familjemedlemmar samt till en främmande stats honorärkonsul i Finland.

Om avgiftsbefrielse för avgiftsbelagda prestationer bestäms i avgiftstabell 1 och 2.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna tar ut avgift för följande offentligrättsliga prestationer:

1) resedokument,

2) visum,

3) uppehållstillstånd,

4) intyg och utdrag,

5) godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007), samt

6) andra notariella och motsvarande offentligrättsliga prestationer.

För offentligrättsliga prestationer uttas fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell 1 samt ersättning för eventuella andra särskilda kostnader enligt 5 §. För visum uttas avgift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009. Andra offentligrättsliga avgifter som avtalas bilateralt och inte ingår i avgiftstabellen finns i de landsspecifika avtalen.

I 12 § i lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/1987) bestäms om debitering av kostnader som utrikesförvaltningen förorsakas av anordnandet av hälsovård och företagshälsovård enligt den lagen.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

 Andra avgiftsbelagda prestationer är

1) delgivning till utlandet,

2) anskaffning av handling och adressutredning,

3) förmedling av pengar och ordnande av ekonomiskt bistånd,

4) fotokopia eller annan kopia av handling, teknisk upptagning eller annat material,

5) anlitande av utrikesförvaltningens kurirpost och transporttjänst,

6) användning av informationssystem,

7) utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings-, efterforsknings- och andra sakkunnigtjänster,

8) tryckalster som inte gäller information,

9) användning av ministeriets och beskickningarnas lokaler, möbler och apparatur samt kontorstjänster,

10) utskick och debitering av material på uppdrag, om detta inte ingår i materialets pris, samt

11) annan prestation på uppdrag eller motsvarande som hör till utrikesförvaltningens verksamhetsområde.

För andra avgiftsbelagda prestationer uttas fast avgift när det gäller punkterna 1–7 och en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet när det gäller punkterna 8–11 i enlighet med bifogade avgiftstabell 2.

5 §
Ersättning för särskilda kostnader

För nödvändiga särskilda kostnader som en prestation medför för utrikesförvaltningen uttas utöver avgift enligt 3–4 § ersättning enligt följande:

1) resekostnadsersättningar och ersättning för arbete utom tjänstetid till anställda inom utrikesförvaltningen enligt bestämmelserna i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal samt andra omedelbara kostnader som prestationen medför för utlandsmyndigheten, och

2) utgifter för köp av tjänster av utomstående till fullt belopp, med undantag av normala postavgifter.

Ersättningen för särskilda kostnader tas ut i enlighet med avgiftstabell 2. Ersättning för särskilda kostnader tas ut också i det fall att avgift inte tas ut enligt bestämmelserna i denna förordning. Ersättning uttas dock inte, om indrivningskostnaderna överstiger beloppet som ska tas ut.

6 §
Betalningsvaluta

Beskickningarna tar i första hand ut avgifter i landets valuta. Om valutan är annan än euro, används som växelkurs den kontokurs ministeriet har fastställt. Valutabeloppet avrundas till den myntenhet som allmänt används i den lokala betalningsrörelsen.

Om en beskickning tar ut en avgift i en annan än landets valuta, sker betalningen i euro eller US-dollar, beroende på vilken kontovaluta ministeriet har fastställt för beskickningen att använda utöver stationeringslandets valuta.

7 §
Avgifter som tas ut av honorärkonsulat

De avgifter som honorärkonsulat tar ut för resedokument, visum och uppehållstillstånd redovisas till staten. Övriga avgifter som tas ut med stöd av denna förordning räknas honorärkonsulaten till godo som ersättning för prestationer, om inte något annat har avtalats.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 9 december 2011

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Ekonomidirektör
Risto Hakoila

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL 1
Prestation Avgift Betalningsgrund
Offentligrättsliga prestationer
Ärenden som gäller
- pass, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 120 €  3 § 1 mom. 1 p.
- snabbpass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- expresspass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 165 € 3 § 1 mom. 1 p.
- tillfälligt pass (+ postavgifter); även avslag 165 € 3 § 1 mom. 1 p.
- nödpass (+ postavgifter); även avslag 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- nationella identitetshandlingar för sjömän, tillfälligt främlingspass, laissez-passer-resedokument, tillfälligt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa Emergency Travel Document (+ postavgifter); även avslag 120 € 3 § 1 mom. 1 p.
- pass för längre tid än ett år, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort till frontveteraner från Finlands krig och personer som deltagit i minröjningen åren 1945–1952 (+ postavgifter); även avslag 55 € 3 § 1 mom. 1 p.
- viseringsavgift; även avslag 60 € 3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- viseringsavgift för barn i åldern 6–11 år; även avslag   35 €   3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- viseringsavgift enligt avtal om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och tredjeländer för medborgare i detta tredje land 35 €   3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- avgift för påskyndat viseringsförfarande enligt avtal om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och tredjeländer; även avslag 70 €   3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- blad för påförande av visering för personer, vilkas resedokument inte godkänns av Finland 10 €   3 § 1 mom. 2 p. och 2 mom.
- intyg och dokumentutdrag på ministeriet 20 € 3 § 1 mom. 4 p.
- intyg och dokumentutdrag på en utlandsbeskickning 30 € 3 § 1 mom. 4 p.
- bevis av köpvittne 160 € 3 § 1 mom. 4 p.
- interimsnationalitetsbevis för handelsfartyg 200 € 3 § 1 mom. 4 p.
- expeditionsavgift/projekt för godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) 105 € 3 § 1 mom. 5 p.
- andra åtgärder än de som avses i 2 och 3 § som hör till utrikesförvaltningens uppgifter enligt lag, förordning eller internationella överenskommelser 40 € 3 § 1 mom. 6 p.
- upprättande av ny skeppsdagbok 160 € 3 § 1 mom. 6 p.
- mottagande av sjöförklaring 300 € 3 § 1 mom. 6 p.

Expeditionsavgift för resedokument tas inte ut för pass som utfärdas för

1) republikens president och medlemmar av presidentens familj,

2) medlemmar av statsrådet, eller

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller deras familjemedlemmar.

Viseringsavgift tas inte ut för

1) barn under 6 år i fall som överensstämmer med Europeiska unionens råds beslut; skolelever, studerande, påbyggnadsstuderande och medföljande lärare som reser på grund av studier eller yrkesutbildning; forskare från tredjeländer som reser i gemenskapen på grund av vetenskaplig forskning i syfte att underlätta medlemsstaternas förfaranden vid enhetlig visering för kortare vistelse,

2) personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering,

3) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som reser till eller via Finland i tjänsten eller lokalanställda medlemmar av personalen vid finska beskickningar som reser till Finland i tjänsten,

4) medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman eller deras familjemedlemmar,

5) personer som genom beslut av statsrådet tas emot i Finland som flyktingar, för att de behöver skydd eller av vägande humanitära skäl,

6) personer som med stöd av en internationell överenskommelse får visum avgiftsfritt; familjemedlemmar till medborgare i Finland eller EU/EES som är medborgare i ett tredjeland och behöver visering till Schengenområdet; samt personer som deltar i möten som ordnas i Finland av Förenta nationerna och dess underorgan, Europarådet, Europeiska unionen eller Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och

7) Finlands honorärkonsuler.

Visering kan utfärdas avgiftsfritt

1) efter storolyckor och därmed jämförbara situationer, då humanitära skäl talar för det,

2) för skolelevs- och ungdomsgrupper, där medlemmarna är under 18 år, som på inbjudan av arrangörerna deltar i kultur- eller idrottsevenemang,

3) för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller deras familjemedlemmar, när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat, och

4) i andra fall som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.

När det gäller visumpliktiga tredjelandsmedborgare kan avgiftens storlek, en nedsatt eller icke uttagen avgift också ha sin grund i ett avtal om förenklat viseringsförfarande som har ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och tredjelandet i fråga eller som avseende avgiften är förhandlingsbar.Expeditionsavgift för uppehållstillstånd tas inte ut för 

1) medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman eller deras familjemedlemmar,

2) personer som genom beslut av statsrådet tas emot i Finland som flyktingar, för att de behöver skydd eller av vägande humanitära skäl,

3) personer som deltar i utbytesprogram för ungdomar med stöd av bilaterala avtal eller andra internationella arrangemang utifrån reciprocitet, och

4) när handläggningen är avgiftsfri på grund av ett avtal som Finland har ingått med en annan stat.

Expeditionsavgift för intyg och utdrag tas inte ut för 

1) för intyg som behövs för att söka socialbidrag eller understöd, eller

2) för intyg som utfärdas till medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman.

Bilaga 2

AVGIFTSTABELL 2
Andra avgiftsbelagda prestationer Avgift Betalningsgrund
Ärenden som gäller
- delgivning av rättegångshandling eller annan handling; även delgivningsförsök 100 €  4 § 1 mom. 1 p.
- anskaffning av ämbetsbetyg eller annan handling från utlandet och utredning av adressen till en person som bor i utlandet; även försök att anskaffa handling eller utreda adress 100 € 4 § 1 mom. 2 p.
- förmedling av pengar och ordnande av ekonomiskt bistånd, utom när biståndets sammanlagda belopp är högst 40 €. 40 € 4 § 1 mom. 3 p.
- papperskopia i A4-format 0,50 € 4 § 1 mom. 4 p.
- papperskopia i A3-format 1 € 4 § 1 mom. 4 p.
- lagringsmedium 20 € 4 § 1 mom. 4 p.
- fotografi som ministeriet eller beskickningen har upphovsrätten till 20 € 4 § 1 mom. 4 p.
- publiceringsavgift för fotografi som ministeriet eller beskickningen har upphovsrätten till 50 € 4 § 1 mom. 4 p.
- expeditionsavgift för kurirpost 5 € 4 § 1 mom. 5 p.
- transport av kurirpost 4 § 1 mom. 5 p.
- användning av ministeriets informationssystem per månad 100 € 4 § 1 mom. 6 p.
- utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings-, efterforsknings- och andra sakkunnigtjänster  150 €/h 4 § 1 mom. 7 p.
- förvaltningsområdets tryckalster OKA 4 § 1 mom. 8 p.
- användning av ministeriets och beskickningarnas lokaler, möbler och apparatur samt kontorstjänster OKA 4 § 1 mom. 9 p.
- utskick och debitering av material på uppdrag, om detta inte ingår i materialets pris OKA 4 § 1 mom. 10 p.
- annan prestation på uppdrag eller motsvarande som hör till utrikesförvaltningens verksamhetsområde OKA 4 § 1 mom. 11 p.
Ersättningar för särskilda kostnader
Ärenden som gäller
- resekostnadsersättningar och ersättning för arbete utom tjänstetid till anställda inom utrikesförvaltningen för en prestation samt andra omedelbara kostnader  till fullt belopp 5 § 1 mom. 2 p.
- utgifter för köp av tjänster av utomstående (exkl. normala postavgifter) till fullt belopp 5 § 1 mom. 2 p.

För delgivning till utlandet tas inte ut avgift i ärenden

1) som lyder under allmänt åtal,

2) enligt utlänningslagen (301/2004),

3) där rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002) har beviljats innan begäran om delgivning gjorts, eller

4) som anhängiggjorts av sociala myndigheter på tjänstens vägnar.

För anskaffning av ämbetsbetyg eller annan handling från utlandet eller utredning av adressen till en person som bor i utlandet uttas inte avgift av myndigheter som sköter socialärenden eller av offentligrättsliga samfund vars uppgifter hänför sig till bevakningen av allmänt intresse.

Separat avgift uttas inte för förvaltningsområdets informationsmaterial eller för kopia, om kopian ges ut som en del av någon annan avgiftsbelagd prestation.

För transport med utrikesförvaltningens kurirpost tas det ut en avgift i enlighet med utrikesministeriets föreskrift om personalens privata kurirförsändelser. Avgiften kan tas ut av mottagaren.

Användning av ministeriets informationssystem är avgiftsbelagd för användare som inte hör till utrikesförvaltningen, om inte ministeriet utifrån reciprocitet beslutar annat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.