1352/2011

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 61 § i lagen om leksakers säkerhet (1154 /2011):

1 §
Förbjudna allergiframkallande doftämnen

Leksaker får inte innehålla sådana allergiframkallande doftämnen som räknas upp i bilaga I.

2 §
Allergiframkallande doftämnen som ska anges

Namnen på sådana allergiframkallande doftämnen som räknas upp i bilaga II ska anges på leksaken, på en etikett som fästs vid leksaken, på leksakens förpackning eller i en åtföljande bruksanvisning, om sådana doftämnen används i en leksak i koncentrationer över 100 milligram i ett kilogram av leksaken eller beståndsdelar av denna.

3 §
Särskilda bestämmelser som gäller doftspel, experimentlådor för kosmetika och smakspel

Användning av de doftämnen som nämns i punkterna 41—55 i bilaga I och punkterna 1—11 i bilaga II är tillåten i doftspel, experimentlådor för kosmetika och smakspel endast om

1) doftämnena anges tydligt på förpackningen och förpackningen är försedd med en varning enligt 34 § i statsrådets förordning om leksakers säkerhet (1218/2011),

2) ett barn av leksaken kan tillverka endast produkter som uppfyller kraven i lagen om kosmetiska preparat (22/2005),

3) doftämnen uppfyller de krav på allmän säkerhet för livsmedel som föreskrivs i livsmedelslagen (23/2006) och med stöd av den.

4 §
Gränsvärden för överföring av vissa ämnen och blandningar

Användning av de ämnen och blandningar som räknas upp i bilaga III är förbjuden i leksaker, om överföringen av dem överskrider de gränsvärden som nämns i bilagan.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (32011L0048), EUT L 170, 30.6.2009, s. 1

  Helsingfors den 15 december 2011

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Bilaga 1

Förteckning över allergiframkallande doftämnen som enligt 2 § är förbjudna i leksaker

 1. Olja av ålandsrot (Inula helenium) CAS-nummer 97676–35-2
 2. Allylisotiocyanat CAS-nummer 57–06-7
 3. Bensylcyanid CAS-nummer 140–29-4
 4. 4-tert-butylfenol CAS-nummer 98–54-4
 5. Chenopodiumolja CAS-nummer 8006–99-3
 6. Cyclamenalkohol CAS-nummer 4756–19-8
 7. Dietylmaleat CAS-nummer 141–05-9
 8. Dihydrokumarin CAS-nummer 119–84-6
 9. 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd CAS-nummer 6248–20-0
10. 3,7-Dimetyl-2-Oken-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) CAS-nummer 40607–48-5
11. 4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin CAS-nummer 17874–34-9
12. Dimetylcitrakonat CAS-nummer 617–54-9
13. 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on CAS-nummer 26651–96-7
14. 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on CAS-nummer 141–10-6
15. Difenylamin CAS-nummer 122–39-4
16. Etylakrylat CAS-nummer 140–88-5
17. Fikonblad, färska och beredda CAS-nummer 68916–52-9
18. Trans-2-heptenal CAS-nummer 18829–55-5
19. Trans-2-hexenaldietylacetal CAS-nummer 67746–30-9
20. Trans-2-hexenaldimetylacetal CAS-nummer 18318–83-7
21. Hydroabietylalkohol CAS-nummer 13393–93-6
22. 4-Etoxifenol CAS-nummer 622–72-8
23. 6-lsopropyl-2-dekahydronaftalenol CAS-nummer 34131–99-2
24. 7-Metoxikumarin CAS-nummer 531–59-9
25. 4-Metoxikumarin CAS-nummer 150–76-5
26. 4-(p-Methoxifenyl)-3-buten-2-on CAS-nummer 943–88-4
27. 1-(p-Methoxifenyl)-3-buten-2-on CAS-nummer 104–27-8
28. Metyl-trans-2-butenoat CAS-nummer 623–43-8
29. 6-Metylkumarin CAS-nummer 92–48-8
30. 7-Metylkumarin CAS-nummer 2445–83-2
31. 5-Metyl-2,3-hexanedion CAS-nummer 13706–86-0
32. Costusrotolja (Saussurea lappa Clarke) CAS-nummer 8023–88-9
33. 7-Etoxi-4-metylkumarin CAS-nummer 8.05.1987
34. Hexahydrokumarin CAS-nummer 700–82-3
35. Perubalsam, obearbetad (Exudat av Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch) CAS-nummer 8007–00-9
36. 2-Pentyliden-cyklohexanon CAS-nummer 25677–40-1
37. 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on CAS-nummer 1117–41-5
38. Citronverbenaolja (Lippia citriodora Kunth) CAS-nummer 2.12.8024
39. Ambrettmysk (4-tert-butyl-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen) CAS-nummer 83–66-9
40. 4-fenyl-3-buten-2-on CAS-nummer 122–57-6
41. Amylkanelaldehyd CAS-nummer 122–40-7
42. Amylkanelalkohol CAS-nummer 101–85-9
43. Bensylalkohol CAS-nummer 100–51-6
44. Bensylsalicylat CAS-nummer 118–58-1
45. Kanelalkohol CAS-nummer 104–54-1
46. Kanelaldehyd CAS-nummer 104–55-2
47. Citral CAS-nummer 5392–40-5
48. Kumarin CAS-nummer 91–64-5
49. Eugenol CAS-nummer 97–53-0
50. Geraniol CAS-nummer 106–24-1
51. Hydroxicitronellal CAS-nummer 107–75-5
52. Hydroxi-metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd CAS-nummer 8007–05-9
53. Isoeugenol CAS-nummer 97–54-1
54. Ekmosseextrakt CAS-nummer 90028–68-5
55. Trämosseextrakt CAS-nummer 90028–67-4

Spår av dessa doftämnen ska dock tillåtas förutsatt att förekomsten är tekniskt oundviklig enligt god tillverkningssed och koncentrationen inte överskrider 100 milligram/kilogram.

Bilaga 2

Förteckning över sådana allergiframkallande doftämnen vilka enligt 3 § ska anges på leksaken, på en etikett som fästs vid leksaken, på leksakens förpackning eller i en åtföljande broschyr om de används i en leksak i koncentrationer över 100 milligram/ kilogram av leksaken eller beståndsdelar av denna

 1. Anisylalkohol CAS-nummer 105–13-5
 2. Bensylbensoat CAS-nummer 120–51-4
 3. Bensylcinnamat CAS-nummer 103–41-3
 4. Citronello CAS-nummer 106–22-9
 5. Farnesol CAS-nummer 4602–84-0
 6. Hexylkanelaldehyd CAS-nummer 101–86-0
 7. Lilial CAS-nummer 80–54-6
 8. d-Limonen CAS-nummer 5989–27-5
 9. Linalol CAS-nummer 78–70-6
10. Metylheptinkarbonat CAS-nummer 111–12-6
11. 3--Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten2-on CAS-nummer 127–51-5

Bilaga 3

Förteckning över gränsvärden för överföring av de ämnen och blandningar som avses i 5 §

milligram i ett kilogram torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial milligram i ett kilogram vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial milligram i ett kilogram avskavt leksaksmaterial
 1. Aluminium 5 625 1 406 70 000
 2. Antimon 45 11,3 560
 3. Arsenik 3,8 0,9 47
 4. Barium 4 500 1 125 56 000
 5. Bor 1 200 300 15 000
 6. Kadmium 1,9 0,5 23
 7. Krom (III) 37,5 9,4 460
 8. Krom (VI) 0,02 0,005 0,2
 9. Kobolt 10,5 2,6 130
10. Koppar 622,5 156 7 700
11. Bly 13,5 3,4 160
12. Mangan 1 200 300 15 000
13. Kvicksilver 7,5 1,9 9,4
14. Nickel 75 18,8 930
15. Selen 37,5 9,4 460
16. Strontium 4 500 1 125 56 000
17. Tenn 15 000 3 750 180 000
18. Organiskt tenn 0,9 0,2 12
19. Zink 3 750 938 46 000

Ovan nämnda gränsvärden ska inte tillämpas på leksaker eller delar av leksaker som på grund av sin tillgänglighet, funktion, volym eller massa uppenbarligen inte kan utgöra någon fara till följd av att barnen suger, slickar, sväljer eller har långvarig hudkontakt med leksakerna, när de används på förutsebart sätt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.