1349/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2011   

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2012

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 46 § i lotterilagen (1047/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när polisens prestationer ska vara avgiftsbelagda. Med polisen avses i denna förordning inrikesministeriets polisavdelning, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisens teknikcentral samt den lokala polisen.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer med stöd av 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ, samt

3) övervakningsuppgifter, om inte något annat särskilt bestäms nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottsärenden,

2) beslut eller annan expedition i ett förvaltningsbesvärsärende,

3) utlåtande,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillståndsbeslut som ges en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) beslut om uppehållstillstånd eller beslut om överföring av uppehållstillstånd när det är fråga om flyktingar, offer för människohandel, personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de är i behov av skydd eller av individuella mänskliga orsaker, eller personer som har tagits till Finland på grund av tillfälligt behov av skydd,

8) visum när det är fråga om Europeiska unionens medlemsländers medborgares familjemedlemmar, som själva inte är medborgare i ett medlemsland,

9) behandling av anmälan om allmän sammankomst,

10) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person ska kunna rösta i statliga val eller folkomröstningar, kommunalval eller kommunala folkomröstningar eller i Europaparlamentsvalet, om personen inte har någon annan identitetshandling,

11) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,

12) undersökning enligt 37 § i polislagen (493/1995) samt handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som nämns nedan i 6 § 2 och 3 punkten, samt

13) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter.

Avgift tas inte ut för i Finland utfärdat nödpass enligt 3 b § i passlagen (671/2006).

3 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer

Av frontveteraner som deltagit i Finlands krig och av personer som deltagit i minröjning åren 1945—1952 tas ut en avgift för prestationen som är hälften av avgiften för ett pass. Fören ovan nämnd persons snabb- och expresspass samt tillfälligt pass tas ut en avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Rätten till sänkt avgift för en prestation visas med frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/1978), fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/1988), frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992), eller med ett intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) över deltagande i minröjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag.

4 §
Delgivningsavgifter

Av den som är skyldig att betala i denna förordning avsedda avgifter ska det tas ut också kostnaderna för kungörelse i den officiella tidningen eller någon annan tidning, om kungörelse krävs för fullgörande av den delgivningsskyldighet som avses i 54 § i förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) och som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Utan hinder av 2 mom. tas hos tingsrätten ut en avgift om 27 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

5 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en fast avgift är sådana prestationer som nämns i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för bifallsbeslut, om det inte i avgiftstabellen särskilt har fastställts en lägre avgift för avslagsbeslut.

Rörliga polisen tar ut avgifter som motsvarar den lokala polisens prestationsavgifter enligt avgiftstabellen.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens eller nödcentralens lokaliteter och ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning därtill,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

4) granskning av skjutbana,

5) övervakning av dragningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till fysiska personer och juridiska personer samt myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 63 § i civiltjänstlagen (1723/1991), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 64 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den i luftfartslagen (1242/2005) och den av myndigheten i fråga för varje säkerhetssituation definierade säkerhetsnivån,

9) åtgärder enligt jaktlagen (615/1993) vid omhändertagande av en okopplad hund,

10) informationstjänst som baserar sig på lagstiftningen,

11) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen,

12) beslut om offentlig tillställning vilket innehåller bestämmelser om tillställningen, samt

13) andra jämförbara prestationer.

För det arbete som polisen utför för att producera prestationen tas som självkostnadspris ut 61 euro per timme och för användning av motorfordon 20 euro per timme. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 11 punkten.

Om polisen lägger ner högst två timmars arbete på att bereda ett beslut om en offentlig tillställning, är prestationsavgiften för beslutet 53 euro. Om det är nödvändigt att lägga ner mera arbete än detta på att bereda ett beslut om en offentlig tillställning för att trygga allmän ordning och säkerhet, tas det för beslutet ut en prestationsavgift på 61 euro per timme, dock högst 610 euro.

7 §
Tillsynsavgift som tas ut hos penningspelssammanslutningar

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas av penningspelssammanslutningar såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på Polisstyrelsen än kostnader som ska täckas med avgifter för prestationer enligt 6 § 1 mom. 11 punkten i denna förordning.

Tillsynsavgiften fördelas mellan penningspelssammanslutningarna på följande sätt:

1) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel svarar för 45 procent,

2) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 2 punkten i lotterilagen för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet svarar för 45 procent, samt

3) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 3 punkten i lotterilagen för anordnande av totospel svarar för 10 procent.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut av penningspelssammanslutningar är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaliteter samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) på beställning utförda planerings-, sakkunnig- och konsulttjänster,

4) på beställning uppgjord statistik och på beställning utförda utredningar,

5) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) andra till utomstående givna än i 10 § avsedda kopior, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

7) utbildningstjänster till utomstående samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående och till undervisningen anslutna tjänster,

8) annan informationstjänst än sådan som grundar sig på lagstiftningen,

9) på uppdrag utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,

10) tjänster av Polisens teknikcentral till utomstående,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster till utomstående,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen,

13) fotografering vid ansökan om pass med stöd av 6 § i passlagen hos rörliga polisen på Helsingfors-Vanda flygplats,

14) faktureringsavgift, om den lokala polisen fakturerar en prestationsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan av ett sådant särskilt skäl som avses i 11 § 1 mom., samt

15) andra med ovan nämnda prestationer jämförbara prestationer.

10 §
Prestationsavgift som tas ut för kopior av handlingar

För utlämnande av en handling på basis av 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet tas en prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 11 och 12 punkten samt i 34 § i nämnda lag. För ett beslut genom vilket myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.

För en kopia eller en utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på basis av en begäran om handlingar tas 0,50 euro per sida ut. För en kopia eller utskrift i A3-format samt för färgkopia eller färgutskrift tas 1 euro per sida ut. Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en cd-skiva eller dvd-skiva eller motsvarande lagringsenhet, tas för upptagningen ut en avgift på 15 euro per skiva.

11 §
Uttagande och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut senare.

Avgiften tas ut även om sökanden återtar sin ansökan efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgifterna enligt 7 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari—juni och juli—december.

Arvoden och ersättningar enligt 6 § 1 mom. 11 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som anges ovan i 8 § tas ut efter det att Polisstyrelsen har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

12 §
Uttagande och återbäring av kursavgift

De kursavgifter vid Polisyrkeshögskolan som avses i 5 § tas ut efter det att ansökan om antagning som studerande till en kurs har godkänts. Kursavgiften ska vara betald när kursen inleds.

Kursavgift tas dock inte ut, om den som har antagits till en kurs lämnar återbud senast 14 dagar innan kursen inleds. Kursavgift tas inte heller ut om den som har antagits till kursen är förhindrad att delta på grund av sjukdom eller av annan motsvarande orsak.

Polisyrkeshögskolan kan på ansökan återbära en kursavgift i de situationer som nämns i 2 mom.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till och med den 31 december 2012.

På ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 14 december 2011 

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Pertti Normia

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER KÖRRÄTT OCH TRAFIK

Körkort
Dubblettexemplar av körkort och andra i 11 § 3 mom. i körkortsförordningen avsedda körkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 44 €
Beviljande av körkortstillstånd; ett kortvarigt körkort och ett därpå följande permanent körkort av motsvarande klass 60 €
Beviljande av körkortstillstånd; ett nytt kortvarigt körkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 60 €
Beviljande av körkortstillstånd i annat fall (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 53 €
Alkolåskörkort (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 50 €
Införande av särskilt villkor som gäller yrkeskompetens (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 47 €
Avslagsbeslut i fråga om körkortstillstånd 37 €
Ändring av särskilda villkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift)   13,50 €
Internationellt körkort 12 €
Temporärt körkort 37 €
Tillfälligt körkort 12 €
Trafiklärartillstånd 37 €
Dubblettexemplar av trafiklärartillstånd 28 €
Utlåtande om lämplighet enligt 91 § i körkortslagen 19 €
Övningstillstånd för motorcykel 31 €
Undervisningstillstånd 31 €
Yrkeskompetens för taxiförare
Körtillstånd för taxiförare (inbegriper Trafiksäkerhetsverkets avgift) 60 €
Dubblettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 28 €
Kontrollpass 20 €
Avstängning av väg
Tillstånd för avstängning av väg (51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen) 330 €
Beslut om tillfällig avstängning av väg (51 § 3 mom. i vägtrafikförordningen) 25 €
Parkeringstillstånd för handikappade 30 €
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
Förvärvs- och innehavstillstånd 72 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
Innehavstillstånd som har beviljats med stöd av ett av Polisstyrelsen beviljat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förvärvstillstånd för vapen som antecknas i registret 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 16 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 28 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Dubblettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd 24 €
Dubblettexemplar av samma typ av tillstånd som söks samtidigt 20 €
Privat tillverkningstillstånd 72 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 24 €
Privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 21 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 18 €
Tillstånd för gasspray 27 €
Dubblettexemplar av tillstånd för gasspray 19 €
Vapenhanteringstillstånd 36 €
Dubblettexemplar av vapenhanteringstillstånd 36 €
Anmälan om vapendel 21 €
Anmälan om införande av innehavstillstånd i registret, minst 1 €/vapen 10 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på en sammanslutning eller stiftelse   47 €/1—10 vapen
Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register   35 €/1—10 vapen
Godkännande som skytteinstruktör 79 €
Ändring av godkännande som skytteinstruktör 26 €
Utbildning för skytteinstruktörer 29 €
Skjutförnödenhetstillstånd
Skjutförnödenhetstillstånd 28 €
Tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt 18 €
Tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler 38 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 27 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 22 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen (inbegriper intyg) 19 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen (20 § 3 mom. i skjutvapenlagen) 78 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 63 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke 21 €
Privat överföringstillstånd 24 €
Europeiskt skjutvapenpass 60 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 28 €
Privat införseltillstånd 27 €
Samtycke 21 €
LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 22 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 20 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 20 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar (56 § i lotterilagen) 28 €
Inspektionsbesök i spelkasino 305 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 51 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 20 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 57 €
Ändring av varulotteritillstånd 25 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 27 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 30 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 19 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift som tillfaller Befolkningsregistercentralen) 55 €
Identitetskort för minderårig 35 €
Temporärt identitetskort 33 €
Begäran om upplåsning av kort (dessutom uttas Befolkningsregistercentralens avgift på 10 €, om ett brev som innehåller PUK-koden beställs) 10 €
Avslagsbeslut 26 €
Identifiering av en person (66 och 67 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 17 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009)) 39 €
Pass
Pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 54 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 27 €
Provisoriskt pass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 54 €
Snabbpass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 68 €
Expresspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 87 €
Tillfälligt pass 80 €
Sjömanspass 63 €
Avslagsbeslut 51 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 120 €
Godkännande som ordningsvakt 34 €
Ändring av godkännande som ordningsvakt 27 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 26 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 15 €
Tillsättande av ordningsvakter enligt 22 § ordningslagen (612/2003) 165 €
Ändring av tillsättande av ordningsvakter enligt 22 § i ordningslagen (612/2003) 132 €
Utlåtande om lämplighet för en person som ansökt om att bli antagen till utbildning för ordningsvakter enligt 25 § i lagen om ordningsvakter (533/1999) 19 €
Godkännande som biträde till biljettkontrollör 56 €
Ändring av godkännande som biträde till biljettkontrollör 45 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 37 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 33 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 31 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder 56 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder 45 €
Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning 43 €
Väktare
Godkännande som väktare 37 €
Ändring av godkännande som väktare 29 €
Dubblettexemplar av väktarkort 29 €
Godkännande som tillfällig väktare 26 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 24 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 20 €
Anteckning på ett tillfälligt väktarkort av uppgifter om fullgjord specialutbildning i att använda maktmedel 16 €
Utlåtande om lämplighet enligt 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster 19 €
TILLSTÅND FÖR UTLÄNNINGAR
Främlingspass
Beviljande av främlingspass (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 54 €
Avslagsbeslut 51 €
Uppehållstillstånd
Beslut om uppehållstillstånd (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 145 €
Studerande, minderåriga (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 108 €
Beslut om uppehållskort eller beslut om permanent uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 95 €
Registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 47 €
Förnyelse av uppehållskort (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 75 €
Tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda) (inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift 145 €
Resedokument för flykting  
Beviljande av resedokument för flykting
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift) 54 €
Avslagsbeslut 51 €
Visum
Förlängning av visum 30 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Behandling av anmälan om offentlig tillställning 21 €
Behandling av anmälan om anordnande av fyrverkeri 21 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och
förplägnadsverksamhet 28 €
Behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen 11 €
2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i Polisstyrelsens lokaler)   17 €/vapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp B (besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning, och kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande. Antalet vapen som ska besiktas ska vara minst 30 och kunden ska ha ett godkänt kvalitetssystem)   3 €/vapen
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Allmän inspektion av en patronfabrik 2 700 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer 55 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 118 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 118 €
Kommersiellt förhandssamtycke 34 €
Kommersiellt införseltillstånd 55 €
Kommersiellt överföringstillstånd 34 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 34 €
Meddelande om överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 29 €
Kommersiellt utförseltillstånd 118 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 118 €
Märkning av skjutvapen 10 €/vapen
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 342 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 171 €
Prov för ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos vapennäringsidkare:
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen 170 €
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner) 85 €
Tillverkare av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 170 €
Näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar (tas inte ut om även tillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) 85 €
Innehavare av skjutbana 85 €
Utbildare i användningen av skjutvapen 85 €
 Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 225 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 115 €
Beslut om vapensamlares rätt att föra register 85 €
Särskilt farliga skjutvapen
Tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 108 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 54 €
Privat tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 108 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 54 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 54 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Tillstånd att anlägga skjutbana 400 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 22 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 20 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 20 €
Bingo
Bingotillstånd 143 €
Ändring av bingotillstånd 35 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 35 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 240 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 80 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 240 €
Ändring av varulotteritillstånd 80 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 30 €
Auktorisation av bevakningsföretag
Auktorisation av bevakningsföretag 342 €
Ändring av auktorisation av bevakningsföretag 171 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 62 €
Beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsanmälan 100 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut hos innehavare av auktorisation av bevakningsföretag:
antalet väktare högst 5 det huvudsakliga verksamhetsstället 180 €
 verksamhetsställe 155 €
antalet väktare 6—10   det huvudsakliga verksamhetsstället 230 €
 verksamhetsställe 210 €
antalet väktare 11—50 det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
 verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 51—200 det huvudsakliga verksamhetsstället 400 €
 verksamhetsställe 300 €
antalet väktare 201 eller fler det huvudsakliga verksamhetsstället 600 €
 verksamhetsställe 450 €
 Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.  
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för bevakningsföretag
Godkännande som ansvarig föreståndare 150 €
Ändring av godkännande som ansvarig föreståndare 150 €
Godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 150 €
Ändring av godkännande som ställföreträdare för ansvarig föreståndare 150 €
Godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 150 €
Ändring av godkännande som tillfällig ansvarig föreståndare 150 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 150 €
Ändring av godkännande som utbildare av ordningsvakter 120 €
Utbildare av väktare i användningen av maktmedel
Godkännande som utbildare i användningen av maktmedel 150 €
Ändring av godkännande som utbildare i användningen av maktmedel 120 €
Godkännande som skytteinstruktör 150 €
Ändring av godkännande som skytteinstruktör120 € 120 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 40 €
Tilldelande av polisbefogenheter 84 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Urvalsprov
Avgift för urvalsprov 42 €
Lydnadskontroll
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel 1 000 €
Utbildning för vapeninstruktörer 2 500 €
Specialutbildning för vapeninstruktörer 1 250 €
Repetitionsutbildning för utbildare i användningen av maktmedel 400 €
Repetitionsutbildning för vapeninstruktörer 600 €
Repetition av specialutbildning för vapeninstruktörer 600 €
Utbildning för utbildare av ordningsvakter
Grundkurs för utbildare av ordningsvakter 800 €
Teoridelen av grundkursen för utbildare av ordningsvakter 400 €
Repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter 450 €
Teoridelen av repetitionskursen för utbildare av ordningsvakter 300 €
4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER
Säkerhetsutredning
Normal säkerhetsutredning 90 €
Omfattande säkerhetsutredning 136 €
Säkerhetsutredning som gäller sammanslutning
Säkerhetsklass  TLL IV 5 000 €
Säkerhetsklass  TLL III 10 000 €
Säkerhetsklass  TLL II 15 000 €
5. ANDRA PRESTATIONER
Annat beslut som ges på ansökan 27 €
Intyg som utfärdas på begäran 19 €
Annat beslut som fattas på basis av anmälan 43 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen
Utövande av rätten till insyn 60 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.