1344/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1328/2010, som följer:

3 §

Den kommun som enligt lagen om hemkommun (201/1994) är en persons hemkommun ska sörja för att personen får behövlig specialiserad sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. För ordnande av specialiserad sjukvård i enlighet med denna förpliktelse ska kommunen höra till en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt. Med invånare i kommun enligt lagen om hemkommun jämställs i denna lag också personer som vistas inom kommunens område och har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26 punkten i utlänningslagen (301/2004) samt en sådan persons familjemedlemmar som avses i 37 § i utlänningslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 37/2011
FvUB 5/2011
RSv 67/2011
Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.