1338/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 3 § 25 punkten, 49 § 1 mom. 4 punkten, 56 a § 2 och 3 mom., 67 § 2 och 4 mom., 68 § 2 mom. samt 69 a §,

sådana de lyder, 3 § 25 punkten i lag 631/2011, 49 § 1 mom. 4 punkten och 67 § 2 mom. i lag 516/2008, 56 a § 2 och 3 mom. i lag 358/2007, 67 § 4 mom. i lag 973/2007, 68 § 2 mom. i lag 516/2008 och 69 a § i lag 380/2006, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006, 358/2007, 323/2009 och 631/2011, nya 26 och 27 punkter, till 49 § 1 mom., sådant det lyder i lag 516/2008, en ny 4 a-punkt, till 53 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 619/2006 och 323/2009, ett nytt 8 mom., till 55 §, sådan den lyder i lagarna 34/2006, 380/2006 och 358/2007, ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 58 b och 81 b—81 d § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


25) teknisk del ett lagringschip för de biometriska kännetecknen och andra personuppgifter i sådana uppehållstillståndskort och uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar som utfärdas som intyg på uppehållstillstånd,

26) EU-blåkort ett uppehållstillstånd enligt rådets direktiv 2009/50/EG om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (direktivet om högkvalificerad anställning) som en medlemsstat i Europeiska unionen beviljar en medborgare från tredjeland och som berättigar till vistelse och arbete på medlemsstatens territorium,

27) högkvalificerad anställning anställning enligt direktivet om högkvalificerad anställning som förutsätter särskild kompetens som kan styrkas genom bevis på högre utbildning.  

49 §
Beviljande av första tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningar som kommit till landet utan uppehållstillstånd

Utlänningar som kommit till Finland utan uppehållstillstånd ska beviljas tillfälligt eller kontinuerligt uppehållstillstånd i Finland, om förutsättningar för beviljande av ett sådant uppehållstillstånd utomlands föreligger och om


4) utlänningen före ankomsten till Finland har vistats i en annan medlemsstat för genomförande av sådan forskning som avses i forskardirektivet och i Finland ansöker om uppehållstillstånd för samma ändamål eller är familjemedlem till en sådan person,

4 a) utlänningen är innehavare av ett EU-blåkort och före ankomsten till Finland har vistats i en annan medlemsstat i minst arton månader för högkvalificerad anställning och i Finland har lämnat in en ansökan om EU-blåkort senast en månad efter inresan eller är familjemedlem till en sådan person och familjen hade bildats redan före ankomsten till Finland, eller om


53 §
Det första tidsbegränsade uppehållstillståndets längd

EU-blåkort beviljas för två år. Om anställningskontraktet omfattar en kortare tid än så, beviljas EU-blåkortet för den tid anställningskontraktet gäller, plus tre månader. Familjemedlemmar till innehavare av EU-blåkort beviljas uppehållstillstånd för motsvarande tid.

55 §
Det fortsatta tillståndets längd

EU-blåkort beviljas för två år. Om anställningskontraktet omfattar en kortare tid än så, beviljas EU-blåkortet för den tid anställningskontraktet gäller, plus tre månader. Familjemedlemmar till innehavare av EU-blåkort beviljas uppehållstillstånd för motsvarande tid.

56 a §
Beviljande av EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta

Den oavbrutna vistelsen i Finland avbryts inte av en oavbruten vistelse utanför Finland som är kortare än sex månader, om frånvaroperioderna inte överstiger tio månader totalt. Vistelsen i Finland kan av särskilda skäl anses vara oavbruten även om frånvaroperioderna varit längre än de ovan nämnda tidsperioderna. Då beaktas emellertid inte frånvaroperioderna när vistelsetiden beräknas. Om den som ansöker om EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare är innehavare av ett EU-blåkort, avbryts inte den oavbrutna vistelsen av en oavbruten vistelse utanför Europeiska unionen som är kortare än tolv månader, om frånvaroperioderna inte överstiger arton månader totalt.

Tidsfristen fem år beräknas från den första dagen för det första tidsbegränsade uppehållstillstånd som beviljats för kontinuerlig vistelse i landet eller från inresedagen, om tredjelandsmedborgaren vid inresan haft kontinuerligt uppehållstillstånd. Vid beräkningen av den oavbrutna vistelsen på fem år beaktas också laglig vistelse i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om tredjelandsmedborgaren är innehavare av ett EU-blåkort och omedelbart innan ansökan om uppehållstillstånd lämnades in har vistats lagligen i landet oavbrutet i två år.


58 b §
Återkallande av EU-blåkort

Bestämmelserna om återkallande av uppehållstillstånd i 58 § tillämpas också på återkallande av EU-blåkort. Ett EU-blåkort återkallas också om innehavaren har varit arbetslös oavbrutet över tre månader.

67 §
Migrationsverket som uppehållstillståndsmyndighet

Migrationsverket återkallar uppehållstillstånd på de grunder som anges i 58 § 1, 2 och 6 mom. samt återkallar på de grunder som anges i 58 § 4 och 5 mom. samt 58 a och 58 b § uppehållstillstånd som det har beviljat.


Migrationsverket är den kontaktpunkt för informationsutbyte som avses i artikel 25 i rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning och i artikel 22 i direktivet om högkvalificerad anställning.

68 §
Den lokala polisen som uppehållstillståndsmyndighet

Polisinrättningen återkallar på de grunder som anges i 58 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 58 a och 58 b § uppehållstillstånd som den har beviljat.


69 a §
Beslut på basis av familjeband

Ett beslut som gäller en ansökan om uppehållstillstånd på basis av familjeband ska delges sökanden senast nio månader efter det att ansökan lämnades in. Ett beslut som gäller en ansökan om uppehållstillstånd på basis av familjeband för en familjemedlem till en innehavare av ett EU-blåkort ska delges sökanden senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Under exceptionella förhållanden kan beslutet delges senare.

Arbete utan uppehållstillstånd för arbetstagare
81 b §
Beviljande av EU-blåkort

EU-blåkort beviljas tredjelandsmedborgare som företer ett arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande som gäller en högkvalificerad anställning på minst ett år, om de allmänna villkoren för beviljande av uppehållstillstånd är uppfyllda. Dessutom förutsätts att lönen enligt arbetsavtalet eller det bindande arbetserbjudandet ska vara minst 1,5 gånger högre än den genomsnittliga bruttolönen för löntagare.

Vid beviljande av EU-blåkort tillämpas bestämmelserna i 5 kap. om beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare med undantag för den prövning som avses i 72 § 1 mom. 1 och 2 punkten.

81 c §
Beslut om ansökningar om EU-blåkort

Beslut som gäller EU-blåkort ska delges sökanden senast 90 dagar efter att ansökan lämnades in. Den tid som går åt för att komplettera en ansökan räknas inte in i behandlingstiden.

81 d §
Återkomst till och vistelse i Finland för innehavare av EU-blåkort och deras familjemedlemmar som flyttat till en annan medlemsstat

Om en annan medlemsstat inte beviljar EU-blåkort till en person som har ett EU-blåkort som beviljats av Finland, får personen och hans eller hennes familjemedlemmar efter att ha fått det negativa beslutet återvända till Finland och vistas i landet i tre månader, även om det EU-blåkort som Finland beviljat inte längre är i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 37/2011
FvUB 5/2011
RSv 67/2011
Rådets direktiv 2009/50/EG (EUT L 155, 18.6.2009, s. 17)

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.