1333/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 2, 3 och 14 §, sådana de lyder, 2 § i lag 1298/2006 samt 3 och 14 § i lagarna 1298/2006 och 1318/2010, som följer:

2 §
Besvärsnämndens ordförande och medlemmar

Besvärsnämnden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla och minst fyra vice ordförande med uppdraget som bisyssla. Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla leder besvärsnämnden och svarar för dess verksamhet, övervakar att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden och svarar för besvärsnämndens administrativa ärenden på det sätt som närmare bestäms i arbetsordningen. Ordföranden och vice ordförandena ska ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och vara förtrogna med de förmånssystem som behandlas i nämnden.

Utöver ordföranden och vice ordförandena ska besvärsnämnden dessutom ha minst 22 övriga medlemmar med uppdraget som bisyssla. Av medlemmarna med uppdraget som bisyssla ska minst

1) fem medlemmar vara läkare,

2) fem medlemmar vara förtrogna med arbetspensionsfrågor och ha avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller annars vara särskilt förtrogna med arbetspensionsförsäkringsfrågor,

3) tio medlemmar vara insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden,

4) en medlem vara förtrogen med företagarverksamhet,

5) en medlem vara förtrogen med lantbruksföretagarverksamhet.

Läkarmedlemmarna ska vara legitimerade läkare och förtrogna med försäkringsmedicin. De medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden ska vara förtrogna med arbetspensionsfrågor inom den privata sektorn, kommunen eller staten.

De medlemmar som har uppdraget som bisyssla ska ha en personlig suppleant. Vad som i denna lag föreskrivs om medlemmarna i besvärsnämnden tillämpas även på suppleanterna.

Ordföranden, vice ordförandena och de övriga medlemmarna handlar under domaransvar.

3 §
Förordnande av ordförandena och medlemmarna

Statsrådet utnämner på framställning av social- och hälsovårdsministeriet ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tills vidare och förordnar vice ordförandena och de övriga medlemmarna med uppdraget som bisyssla för fem år i sänder.

Av de medlemmar som ska vara insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden ska hälften förordnas på framställning av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer på så sätt att minst tre är förtrogna med pensionssystemet för den privata sektorn, en med kommunernas pensionssystem och en med statens pensionssystem. Dessutom ska hälften av de medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden förordnas på framställning av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer på så sätt att minst tre är förtrogna med pensionssystemet för den privata sektorn, en med kommunernas pensionssystem och en med statens pensionssystem.

Den medlem som är förtrogen med företagarverksamhet ska förordnas på framställning av de mest representativa företagarorganisationerna, och den medlem som är förtrogen med lantbruksföretagarverksamhet på framställning av lantbruksföretagarnas mest representativa centralorganisationer.

14 §
Förvaltningsärenden

I förvaltningssektionen behandlas besvärsnämndens förvaltningsärenden enligt arbetsordningen. Besvärsnämndens ordförande, eller vid förhinder för denne en av vice ordförandena, sammankallar förvaltningssektionen och är ordförande för sektionen. Övriga medlemmar i sektionen är besvärsnämndens vice ordföranden. Dessutom har förvaltningssektionen tre medlemmar av vilka en medlem utses av och bland de medlemmar i besvärsnämnden som förordnats på framställning av arbetsgivarorganisationerna, en medlem utses av och bland de medlemmar som förordnats på framställning av arbetstagarnas och tjänstemännens centralorganisationer och en medlem utses av och bland de medlemmar som förordnats på framställning av företagarorganisationerna och lantbruksföretagarorganisationerna.

Förvaltningssektionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet. Med undantag för förvaltningssektionens ordförande och vice ordförandena ska medlemmarna ha personliga suppleanter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 106/2011
ShUB 12/2011
RSv 51/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.