1326/2011

Utfärdat i Åbo den 7 maj 2010

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 15 kap. 14 § sådan den lyder i kyrkomötets beslut 1250/2001, samt

fogas till 22 kap. en ny 3 b och 3 c §, som följer:

22 kap.

Kyrkostyrelsen och kyrkans centralfond

3 b §

I anslutning till kyrkostyrelsen finns kyrkans servicecenter för bokföring och löneräkning, som sköter bokföring, inköpsfakturor, inköpsreskontra, försäljningsfakturor, försäljningsreskontra, bokföring av anläggningstillgångar, löneräkning, reseräkningar och omkostnadsfakturor samt betalningsrörelsen i anslutning till dessa för församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, stiften och kyrkans centralfond.

Skötseln av uppgifterna preciseras i ett serviceavtal.

3 c §

Kyrkostyrelsen tillsätter för sin mandattid en direktion för att leda kyrkans servicecenter för bokföringen och löneräkningen.

Direktionen består av en ordförande samt minst sex och högst tio övriga medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare. Medlemmarna av direktionen ska vara medlemmar av kyrkan och ha insikter i ekonomiförvaltning. Av medlemmarna ska minst en tredjedel utses bland ekonomiledningen i ekonomiska församlingsenheter av olika storlek.

Direktionen ska

1) leda, utveckla och utöva tillsyn över servicecentrets verksamhet,

2) årligen bereda servicecentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,

3) bereda förslag till serviceavgiftsgrunderna,

4) godkänna serviceavtal.

Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter ges i en instruktion som kyrkostyrelsen godkänner.


Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 7 maj 2010, varigenom ändras 15, 22 och 24 kap. i kyrkolagen.

  Åbo den 7 maj 2010

För kyrkomötet


Jukka Paarmaärkebiskop


Katri Kuuskoskikyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.