1325/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen (1054/1993) 22 kap. 3 § 2 mom. och 8 § samt 24 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten,

sådana de lyder, 22 kap. 3 § 2 mom. i lag 859/1998 och 8 § delvis ändrad i lagarna 821/2004, 1014/2004 och 987/2005 samt 24 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten i lag 1274/2003, samt

fogas till 15 kap. en ny 6 §, till 22 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 649/2000 och 1274/2003, en ny 9 a-punkt, till 22 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 649/2000 och 1274/2003, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 22 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 859/1998, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 kap.

Församlingens ekonomi

6 §
Kyrkostyrelsens föreskrifter och anvisningar

Kyrkostyrelsen kan ge närmare föreskrifter om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas bokföring och löneräkning. Kyrkostyrelsen kan ge anvisningar om den övriga skötseln av ekonomin och om revision.

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans arbetsmarknadsverk

2 §
Kyrkostyrelsens uppgifter

På kyrkostyrelsen ankommer, om inte något annat stadgas eller bestäms i denna lag eller i kyrkoordningen,


9 a) att sköta församlingarnas, de kyrkliga samfälligheternas, stiftens och kyrkans centralfonds bokföring och löneräkning samt betalningsrörelsen i anslutning till dessa,


I kyrkoordningen finns närmare bestämmelser om kyrkostyrelsens uppgifter som avses i 1 mom. 9 a-punkten.


3 §
Överföring av behörighet

Kyrkostyrelsen kan delegera sin behörighet till en direktion som den tillsatt som följer:

1) i ärenden som gäller placering av medel i pensionsfonden inom kyrkans centralfond till direktionen för pensionsfonden inom kyrkans centralfond,

2) i ärenden som gäller de uppgifter som avses i 2 § 1 mom. 9 a-punkten i detta kapitel och den personal som sköter dessa uppgifter till servicecentrets direktion.

Bestämmelser om direktionens sammansättning, val av direktionen, dess mandatperiod och uppgifter finns i kyrkoordningen.


8 §
Avgifter till kyrkans centralfond

Varje församling eller kyrklig samfällighet ska årligen till kyrkans centralfond erlägga

1) högst tio procent av den kalkylerade kyrkoskatten och andelen av den samfundsskatt som har debiterats vid den senast verkställda beskattningen (grundavgift), vilken avgift kan bestämmas också endast på basis av den kalkylerade kyrkoskatten,

2) utöver grundavgiften högst tjugo procent av den andel enligt 1 punkten som församlingen erhåller av den samfundsskatt som har debiterats (tilläggsavgift); tilläggsavgiften kan vara progressiv,

3) för betalning och fondering av pensioner och familjepensioner en avgift som bestäms i procent av den lön som under finansåret i fråga betalats till tjänsteinnehavare och arbetstagare vilka omfattas av pensionsskyddet (pensionsavgift), varvid till lönen hänförs också fri bostad inklusive värme,

4) invalidpensionernas självriskandelar, vilka bestäms enligt de grunder som kyrkomötet fastställt,

5) en avgift som bestäms enligt de grunder som kyrkomötet fastställt (serviceavgift) för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 2 § 1 mom. 9 a-punkten.

24 kap.

Underställning och ändringssökande

3 §
Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av en myndighet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande enligt följande, om inte något annat bestäms i denna lag:


5) hos kyrkostyrelsen i fråga om beslut av en sektion inom kyrkostyrelsen, ämbetskollegiet, en direktion, något annat förvaltningsorgan eller en tjänsteinnehavare vid kyrkostyrelsen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

De uppgifter som avses i 22 kap. 2 § 1 mom. 9 a-punkten ska överföras till kyrkostyrelsen senast fem år efter det att lagen har trätt i kraft. Kyrkostyrelsen beslutar om den mer exakta tiden för överföringen. Innan beslutet fattas ska församlingen eller den kyrkliga samfälligheten beredas tillfälle att ge ett yttrande om tidpunkten för överföringen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 120/2011
FvUB 6/2011
RSv 79/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.