1322/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) rubriken för 4 kap. samt

fogas till lagen en ny 22 a § som följer:

4 kap.

Säkerhetskrav för fiskefartyg, specialfartyg, fartyg i inlandssjöfart och andra fartyg samt ett särskilt krav i fråga om den förliga porten på ro-ro-fartyg

22 a §
Fartyg i inlandssjöfart

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, nedan direktivet om fartcertifikat för fartyg, är i kraft i Finland. På fartyg i inlandssjöfart i Finland tillämpas dock inte de tekniska föreskrifterna i direktivet om fartcertifikat för fartyg eller i andra av Europeiska unionens direktiv om inlandssjöfart, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2011
KoUB 11/2011
RSv 61/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG (32009L0100); EUT nr 259, 2.10.2009, s. 8
Rådets direktiv 87/540/EEG (31987L0540); EGT nr L 322, 12.11.1987, s. 20
Rådets direktiv 91/672/EEG (31991L0672); EGT nr L 373, 31.12.1991, s. 29
Rådets direktiv 96/50/EG (31996L0050); EGT nr L 235 , 17. 9.1996, s. 31
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (32006L0087); EUT L 389, 30.12.2006, s. 261

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.