1317/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 11 § 3 mom., 21 och 43 §, 46 § 1 mom., 47 § 3 mom., 50 § 2 mom., 58 §, 59 § 4 mom. och bilagan,

av dem 11 § 3 mom. och 59 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1327/2009, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1327/2009, 58 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 235/2007 och 1327/2009 samt bilagan sådan den lyder i lag 1311/2007, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i lag 943/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

10 §
Grundskatt

Om ett fordon som avses i 1 mom. utnyttjar enbart el som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet i skattetabell 1 i bilagan.

11 §
Drivkraftsskatt

En lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn anses användas för dragning av släpvagn, om inte annat anmäls. Om en lastbil som är utrustad för dragning av släpvagn inte används för dragning av släpvagn, ska fordonets ägare eller innehavare anmäla detta i samband med lastbilens första registrering eller omregistrering samt i samband med påställning eller innan användningen av släpvagn upphör. På motsvarande sätt ska det på förhand anmälas om en lastbil, för vilken gjorts anmälan om upphörande av användning av släpvagn, börjar användas för dragning av släpvagn. Anmälan ska göras på fastställd blankett vid ett besiktningsställe som utför registrering eller till Trafiksäkerhetsverket.

21 §
Sändning av debetsedel och annat meddelande eller beslut

Trafiksäkerhetsverket sänder debetsedel, annat meddelande och beslut under den adress som finns antecknad i fordonsregistret. Andra än enskilda kan skriftligen anmäla adressen för fakturering av fordonsskatt till Trafiksäkerhetsverket. Om inte annat visas, anses delgivningen av en handling ha skett den sjunde dagen efter det att verket har lämnat handlingen till befordran av posten eller någon annan avtalspartner som handhar liknande uppgifter.

Debetsedeln och andra handlingar som avses i 1 mom. kan på den skattskyldiges begäran också sändas till en elektronisk faktureringsadress.

Om den skattskyldige inte har fått någon debetsedel, ska han begära en sådan av Trafiksäkerhetsverket så att skatten kan betalas på förfallodagen.

Om det finns skäl att befara att mottagarens adress är oriktig, kan handlingen sändas som bevislig delgivning.

43 §
Befrielse av vissa utomlands registrerade fordon från fordonsskatt

På grundval av ömsesidighet beviljas befrielse från eller nedsättning av skatt som avses i 38 § för utomlands registrerade fordon som införts till Finland för tillfälligt bruk enligt följande:

1) befrias från fast skatt och konsumtionsskatt fordon registrerade i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Iran, Kazakstan, Kirgisien, Lettland, Litauen, Moldavien, Republiken Slovakien, Tadzjikistan, Republiken Tjeckien, Tunisien, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan eller Vitryssland, lastbilar och lastbilssläpvagnar registrerade i Libyen samt bussar registrerade i Turkiet och sådana lastbilar som är i trafik mellan Finland och Turkiet,

2) befrias från fast skatt fordon registrerade i Schweiz och Ryska federationen,

3) befrias från konsumtionsskatt fordon registrerade i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Norge eller Slovenien, samt

4) nedsätts konsumtionsskatten för fordon registrerade i Schweiz så att skatten nedsätts till 0,03 euro per kilometer för paketbilar, 0,05 euro per kilometer för bussar och lastbilar samt 0,02 euro per kilometer för lastbilssläpvagnar.

På fordon registrerade i Schweiz tillämpas inte bestämmelserna om konsumtionsskattens minsta belopp. Ett fordon som är registrerat i Schweiz är befriat från konsumtionsskatt, om den sträcka som körts i Finland är högst 50 kilometer.

46 §
Skatterättelse till skattetagarens fördel

Om skatt har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp, eller har återburits till en skattskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan beskattningen rättas inom tre år efter utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om skatteåterbäring fattades.


47 §
Efterbeskattning

Innan efterbeskattning verkställas ska den skattskyldige beredas tillfälle att avge bemötande i saken. Efterbeskattning ska verkställas senast två år efter utgången av det år under vilket den omständighet som ligger till grund för efterbeskattningen kom till skattemyndighetens kännedom. Efterbeskattning verkställs dock senast tre år efter utgången av det år för vilket skatten borde ha debiterats.

50 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

För den skattskyldige och någon annan som saken gäller är besvärstiden tre år från utgången av den skatteperiod då skatten debiterades eller då den borde hade debiterats eller då beslut om återbetalning av skatten fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Vid förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för skattetagaren är sex månader från skattebeslutet och 30 dagar från förhandsavgörandet. Ändring ska sökas skriftligt, och besvärsskriften ska tillställas den behöriga skatteuppbördsmyndigheten inom besvärstiden.


58 §
Användningsförbud

Om skatt eller den del av skatten som förfallit till betalning inte har betalts inom utsatt tid, får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Fordonets registreringsskyltar och registreringsintyg ska omhändertas av tillsynsmyndigheten. Fordonet får dock med skriftligt tillstånd utfärdat av polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten köras till ett av myndigheten i tillståndet bestämt ställe för förvaring. Användningen av fordonet ska också förhindras, om tilläggsskatt enligt 47 a § ska debiteras för fordonet.

Användningsförbudet upphör när den debiterade skatten har betalts helt och hållet. Användningsförbudet upphör också om Trafiksäkerhetsverket låter bli att debitera tilläggsskatt enligt 47 a §.

Om datasystemet inte innehåller någon anteckning om att skatten har betalts och det inte annars går att säkerställa att skatten har betalts, ska den skattskyldige eller den som använder fordonet i en tillsynssituation framlägga bevisning om att skatten har betalts på det sätt som föreskrivs i 59 § 3 mom.

Trafiksäkerhetsverket kan av synnerligen vägande skäl helt eller för en bestämd tid återkalla ett användningsförbud eller bestämma att användningsförbud inte ska tillämpas på fordonet. Användning av fordonet kan tillåtas endast

1) om en domstol har beslutat om inledning av skuldsanering eller skuldreglering i fråga om den som lämnat skatten obetald, eller

2) om det kan anses att fordonets ägare eller innehavare inte har känt till och inte har kunnat känna till att skatten är obetald och det med beaktande av omständigheterna kan anses vara oskäligt att förbjuda att fordonet används.

Om uppgifter om försummad skattebetalning har varit tillgängliga för fordonets köpare i ett register som gäller fordon, återkallas användningsförbudet inte utan särskilda skäl.

Obetald skatteprestation som hänför sig till en periodbeskattningstid medför inte användningsförbud för fordonets nästa ägare.

Har fordonsskatt med stöd av 5 § 5 mom. debiterats en person som tillgripit fordonet, medför detta inte användningsförbud för ägaren eller innehavaren på grund av obetald skatt.

59 §
Besiktning av fordon

Om Trafiksäkerhetsverket har fattat ett i 58 § 4 mom. avsett beslut om återkallande av användningsförbud, kan fordonet besiktigas under den tid beslutet är i kraft, trots att skatten är obetald.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Skattebeloppet per dag beräknas enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2012.

Vid sökande av ändring i beslut som skattemyndigheten meddelat före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 43 § tillämpas på fordon som har börjat användas i Finland den 1 maj 2011 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2011
FiUB 10/2011
RSv 46/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

SKATTETABELL 1
Fordonets CO2utsläpp Skattens belopp
g/km cent/dag euro/365 dagar
 0 11,8 43,070
 1 11,9 43,435
 2 11,9 43,435
 3 12,0 43,800
 4 12,0 43,800
 5 12,1 44,165
 6 12,2 44,530
 7 12,2 44,530
 8 12,3 44,895
 9 12,3 44,895
10 12,4 45,260
11 12,5 45,625
12 12,5 45,625
13 12,6 45,990
14 12,7 46,355
15 12,7 46,355
16 12,8 46,720
17 12,9 47,085
18 12,9 47,085
19 13,0 47,450
20 13,1 47,815
21 13,2 48,180
22 13,2 48,180
23 13,3 48,545
24 13,4 48,910
25 13,5 49,275
26 13,5 49,275
27 13,6 49,640
28 13,7 50,005
29 13,8 50,370
30 13,9 50,735
31 14,0 51,100
32 14,0 51,100
33 14,1 51,465
34 14,2 51,830
35 14,3 52,195
36 14,4 52,560
37 14,5 52,925
38 14,6 53,290
39 14,7 53,655
40 14,8 54,020
41 14,9 54,385
42 15,0 54,750
43 15,1 55,115
44 15,2 55,480
45 15,3 55,845
46 15,4 56,210
47 15,5 56,575
48 15,6 56,940
49 15,7 57,305
50 15,8 57,670
51 15,9 58,035
52 16,0 58,400
53 16,1 58,765
54 16,2 59,130
55 16,3 59,495
56 16,5 60,225
57 16,6 60,590
58 16,7 60,955
59 16,8 61,320
60 16,9 61,685
61 17,1 62,415
62 17,2 62,780
63 17,3 63,145
64 17,5 63,875
65 17,6 64,240
66 17,7 64,605
67 17,8 64,970
68 18,0 65,700
69 18,1 66,065
70 18,3 66,795
71 18,4 67,160
72 18,5 67,525
73 18,7 68,255
74 18,8 68,620
75 19,0 69,350
76 19,1 69,715
77 19,3 70,445
78 19,4 70,810
79 19,6 71,540
80 19,8 72,270
81 19,9 72,635
82 20,1 73,365
83 20,2 73,730
 84 20,4 74,460
 85 20,6 75,190
 86 20,7 75,555
 87 20,9 76,285
 88 21,1 77,015
 89 21,3 77,745
 90 21,4 78,110
 91 21,6 78,840
 92 21,8 79,570
 93 22,0 80,300
 94 22,2 81,030
 95 22,4 81,760
 96 22,6 82,490
 97 22,8 83,220
 98 22,9 83,585
 99 23,1 84,315
100 23,3 85,045
101 23,6 86,140
102 23,8 86,870
103 24,0 87,600
104 24,2 88,330
105 24,4 89,060
106 24,6 89,790
107 24,8 90,520
108 25,0 91,250
109 25,3 92,345
110 25,5 93,075
111 25,7 93,805
112 25,9 94,535
113 26,2 95,630
114 26,4 96,360
115 26,7 97,455
116 26,9 98,185
117 27,1 98,915
118 27,4 100,010
119 27,6 100,740
120 27,9 101,835
121 28,1 102,565
122 28,4 103,660
123 28,7 104,755
124 28,9 105,485
125 29,2 106,580
126 29,5 107,675
127 29,7 108,405
128 30,0 109,500
129 30,3 110,595
130 30,6 111,690
131 30,9 112,785
132 31,1 113,515
133 31,4 114,610
134 31,7 115,705
135 32,0 116,800
136 32,3 117,895
137 32,6 118,990
138 32,9 120,085
139 33,2 121,180
140 33,6 122,640
141 33,9 123,735
142 34,2 124,830
143 34,5 125,925
144 34,8 127,020
145 35,2 128,480
146 35,5 129,575
147 35,8 130,670
148 36,2 132,130
149 36,5 133,225
150 36,9 134,685
151 37,2 135,780
152 37,6 137,240
153 37,9 138,335
154 38,3 139,795
155 38,6 140,890
156 39,0 142,350
157 39,4 143,810
158 39,8 145,270
159 40,1 146,365
160 40,5 147,825
161 40,9 149,285
162 41,3 150,745
163 41,7 152,205
164 42,1 153,665
165 42,5 155,125
166 42,9 156,585
167 43,3 158,045
168 43,7 159,505
169 44,1 160,965
170 44,5 162,425
171 44,9 163,885
172 45,3 165,345
173 45,8 167,170
174 46,2 168,630
175 46,6 170,090
176 47,1 171,915
177 47,5 173,375
178 47,9 174,835
179 48,4 176,660
180 48,8 178,120
181 49,3 179,945
182 49,7 181,405
183 50,2 183,230
184 50,7 185,055
185 51,1 186,515
186 51,6 188,340
187 52,1 190,165
188 52,6 191,990
189 53,0 193,450
190 53,5 195,275
191 54,0 197,100
192 54,5 198,925
193 55,0 200,750
194 55,5 202,575
195 56,0 204,400
196 56,5 206,225
197 57,0 208,050
198 57,5 209,875
199 58,0 211,700
200 58,6 213,890
201 59,1 215,715
202 59,6 217,540
203 60,1 219,365
204 60,7 221,555
205 61,2 223,380
206 61,7 225,205
207 62,3 227,395
208 62,8 229,220
209 63,4 231,410
210 63,9 233,235
211 64,5 235,425
212 65,0 237,250
213 65,6 239,440
214 66,1 241,265
215 66,7 243,455
216 67,3 245,645
217 67,8 247,470
218 68,4 249,660
219 69,0 251,850
220 69,6 254,040
221 70,2 256,230
222 70,7 258,055
223 71,3 260,245
224 71,9 262,435
225 72,5 264,625
226 73,1 266,815
227 73,7 269,005
228 74,3 271,195
229 74,9 273,385
230 75,5 275,575
231 76,1 277,765
232 76,7 279,955
233 77,3 282,145
234 77,9 284,335
235 78,5 286,525
236 79,2 289,080
237 79,8 291,270
238 80,4 293,460
239 81,0 295,650
240 81,6 297,840
241 82,3 300,395
242 82,9 302,585
243 83,5 304,775
244 84,1 306,965
245 84,8 309,520
246 85,4 311,710
247 86,0 313,900
248 86,7 316,455
249 87,3 318,645
250 88,0 321,200
251 88,6 323,390
252 89,2 325,580
253 89,9 328,135
254 90,5 330,325
255 91,2 332,880
256 91,8 335,070
257 92,4 337,260
258 93,1 339,815
259 93,7 342,005
260 94,4 344,560
261 95,0 346,750
262 95,7 349,305
263 96,3 351,495
264 97,0 354,050
265 97,6 356,240
266 98,2 358,430
267 98,9 360,985
268 99,5 363,175
269 100,2 365,730
270 100,8 367,920
271 101,5 370,475
272 102,1 372,665
273 102,8 375,220
274 103,4 377,410
275 104,1 379,965
276 104,7 382,155
277 105,4 384,710
278 106,0 386,900
279 106,6 389,090
280 107,3 391,645
281 107,9 393,835
282 108,6 396,390
283 109,2 398,580
284 109,8 400,770
285 110,5 403,325
286 111,1 405,515
287 111,7 407,705
288 112,4 410,260
289 113,0 412,450
290 113,6 414,640
291 114,3 417,195
292 114,9 419,385
293 115,5 421,575
294 116,1 423,765
295 116,8 426,320
296 117,4 428,510
297 118,0 430,700
298 118,6 432,890
299 119,2 435,080
300 119,9 437,635
301 120,5 439,825
302 121,1 442,015
303 121,7 444,205
304 122,3 446,395
305 122,9 448,585
306 123,5 450,775
307 124,1 452,965
308 124,7 455,155
309 125,3 457,345
310 125,9 459,535
311 126,5 461,725
312 127,1 463,915
313 127,6 465,740
314 128,2 467,930
315 128,8 470,120
316 129,4 472,310
317 129,9 474,135
318 130,5 476,325
319 131,1 478,515
320 131,6 480,340
321 132,2 482,530
322 132,8 484,720
323 133,3 486,545
324 133,9 488,735
325 134,4 490,560
326 135,0 492,750
327 135,5 494,575
328 136,1 496,765
329 136,6 498,590
330 137,1 500,415
331 137,7 502,605
332 138,2 504,430
333 138,7 506,255
334 139,2 508,080
335 139,8 510,270
336 140,3 512,095
337 140,8 513,920
338 141,3 515,745
339 141,8 517,570
340 142,3 519,395
341 142,8 521,220
342 143,3 523,045
343 143,8 524,870
344 144,3 526,695
345 144,8 528,520
346 145,2 529,980
347 145,7 531,805
348 146,2 533,630
349 146,7 535,455
350 147,1 536,915
351 147,6 538,740
352 148,0 540,200
353 148,5 542,025
354 149,0 543,850
355 149,4 545,310
356 149,9 547,135
357 150,3 548,595
358 150,7 550,055
359 151,2 551,880
360 151,6 553,340
361 152,0 554,800
362 152,5 556,625
363 152,9 558,085
364 153,3 559,545
365 153,7 561,005
366 154,1 562,465
367 154,5 563,925
368 154,9 565,385
369 155,3 566,845
370 155,7 568,305
371 156,1 569,765
372 156,5 571,225
373 156,9 572,685
374 157,3 574,145
375 157,7 575,605
376 158,0 576,700
377 158,4 578,160
378 158,8 579,620
379 159,1 580,715
380 159,5 582,175
381 159,9 583,635
382 160,2 584,730
383 160,6 586,190
384 160,9 587,285
385 161,3 588,745
386 161,6 589,840
387 161,9 590,935
388 162,3 592,395
389 162,6 593,490
390 162,9 594,585
391 163,3 596,045
392 163,6 597,140
393 163,9 598,235
394 164,2 599,330
395 164,5 600,425
396 164,9 601,885
397 165,2 602,980
398 165,5 604,075
399 165,8 605,170
400 eller mera 166,1 606,265
SKATTETABELL 2
Fordonets totalmassa i kilogram Skattens belopp
cent/dag euro/365 dagar
högst 1 300  34,5 125,93
1 301—1 400  37,5 136,88
1 401—1 500  40,7 148,56
1 501—1 600  44,1 160,97
1 601—1 700  47,7 174,11
1 701—1 800  51,5 187,98
1 801—1 900  55,5 202,58
1 901—2 000  59,7 217,91
2 001—2 100  64,1 233,97
2 101—2 200  68,7 250,76
2 201—2 300  73,5 268,28
2 301—2 400  78,5 286,53
2 401—2 500  83,7 305,51
2 501—2 600  89,1 325,22
2 601—2 700  94,7 345,66
2 701—2 800 100,5 366,83
2 801—2 900 106,5 388,73
2 901—3 000 112,7 411,36
3 001—3 100 119,1 434,72
3 101—3 200 125,7 458,81
3 201—3 300 132,5 483,63
3 301—3 400 139,5 509,18
3 401 eller mera 146,7 535,46

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.