1303/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods  

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 22 a § 4 mom. och 22 b § 4 mom. i lagen om fartygstrafikservice (623/2005), samt 11 c § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), sådana de lyder, 22 a § 4 mom. och 22 b § 4. mom. i lagen om fartygstrafikservice i lag 1237 /2011 samt 11 c § 3 mom. i lagen om transport av farliga ämnen i lag 215/2005:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) IMDG-koden Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella kod för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

2) IBC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk,

3) IGC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av kondensrade gaser i bulk,

4) IMSBC-koden IMO:s internationella kod för tartygstransport av farliga fasta ämnen i bulk på fartyg,

5) INF-koden IMO:s kod för säker transport ombord på fartyg av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt avfall i behållare,

6) INF-gods sådant gods som anges i kapitel VII del D 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och som innehåller bestrålat kärnbränsle, plutonium eller visst radioaktivt avfall och transporteras enligt IMDG-koden,

7) resolution MSC.286 (86) IMO:s resolution om säkerhetsdatablad för oljelaster och bunkerolja enligt bilaga 1 till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, nedan MARPOL-konventionen, så att  produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper framgår av databladet,

8) FN-nummer ett fyrsiffrigt tal för att identifiera ämnen eller föremål enligt FN:s modellregelverk som finns i bihang till Förenta nationernas rekommendationer för transport av farligt gods,

9) IMO-nummer ett sjusiffrigt tal för att identifiera fartyg och som förblir oförändrat under ett fartygs hela livscykel oavsett ägare,

10) MMSI-nummer fartygets sjöradionummer som är ett niosiffrigt tal för att identiera fartyget, och

11) SafeSeaNet-systemet Europeiska unionens övervaknings- och informationssystem för sjötrafik, som kommissionen utvecklat i samarbete med medlemsstaterna för att trygga genomförandet av EU-lagstiftningen. 

2 §
Avlastares anmälningsskyldighet

Av den anmälan enligt 22 a § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) som en avlastare ska lämna om transport av farligt eller förorenande gods ska framgå:

1) kontaktuppgifter till avlastaren eller till någon annan som det kan fordras information av när det gäller produkternas fysikaliska och kemiska egenskaper och vilka åtgärder som ska vidtas i nödsituationer,

2) den officiella beteckningen för godset,

3) FN-numret, om ett sådant finns,

4) godsets riskkategori i enlighet med IMDG-, IBC-, IGC- eller IMSBC-koden,

5) säkerhetsdatabladet för det gods som avses i bilaga I till MARPOL-konventionen i enlighet med resolution MSC.286(86),

6) fartygsklass i INF-last,

7) godsets kvantitet och placering ombord,

8) identifikationsnummer för andra transportenheter som används för transport av gods än tankar, och

9) den adress där detaljerade uppgifter fås om godset.

Avlastaren ska försäkra sig om att det lastade godset stämmer överens med utredningen.

3 §
Anmälningsskyldighet för en fartygsoperatör, ett ombud och en befälhavare

Av den anmälan enligt 22 b § i lagen om fartygstrafiksservice som fartygsoperatör, ett ombud eller en befälhavare för ett fartyg ska lämna ska framgå

1) fartygets namn, signalbokstäver, anropssignal samt IMO-nummer eller MMSI-nummer,

2) destinationshamn och beräknad ankomsttid,

3) i fråga om fartyg som lämnar en hamn utanför Europeiska unionen beräknad avgångstid, samt en ändamålsenlig detaljerad och fastställd förteckning över lasten eller en detaljerad stuvningsplan över godsets kvantiteter och placeringen ombord,

4) de uppgifter som avses i 2 § 1 mom., och

5) antalet personer ombord.

4 §
Överlämnande av uppgifter till SafeSeaNet-systemet

Trafikverket ska på begäran via SafeSeaNet-systemet lämna de uppgifter som aves i 2 och 3 § till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat av Europeiska unionen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994) samt statsrådets förordning om ändring av den (65/2004).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen, EUT nr L 131/101, 28.5.2009.

  Helsingfors den 15 december 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.