1283/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2011

Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 14 §, 15 § 1 mom. och 26 §, av dem 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1311/2009,

ändras 1 § 1 mom., 2 § 1, 4, 12 och 13 punkten, 3 och 4 §, rubriken för 6 §, 6 § 3 mom., 6 a §, 7 § 1 mom. 10 punkten, rubriken för 4 kap., 8 och 9 §, rubriken för 11 §, 11 § 1 och 3 mom., 12 §, rubriken för 15 §, 15 § 2 mom., 16—18, 20, 25, 29 och 31 §, 32 § 2 mom. och 33 §,

av dem 3 §, 11 § 1 mom. samt 12 och 17 § sådana de lyder i lag 1311/2009, 6 a §, 7 § 1 mom. 10 punkten och 29 § sådana de lyder i lag 599/2009 samt 8 och 31 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1311/2009, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1231/2006, nya 14—16 punkter, till lagen nya 5 a och 9 a §, till 21 §, sådan den lyder i lag 1311/2009, ett nytt 2 mom., till lagen nya 21 a—21 d § och till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 769/2010, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på kommersiell godstransport på väg, på internationell godstrafik som kräver transporttillstånd samt på beställning av transporter enligt denna lag.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gemenskapstillstånd ett tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, nedan EU:s förordning om tillstånd för godstrafik,


4) inrikes trafiktillstånd ett tillstånd för kommersiell godstransport någon annanstans i Finland än i landskapet Åland som beviljats med stöd av bestämmelser som gällde före den 2 oktober 1999 och som avser ett bestämt fordon,


12) EU:s förordning om trafikidkare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG,

13) väg en väg eller gata som är avsedd för allmän trafik eller som allmänt används för trafik,

14) trafiktillstånd tillstånd som nämns i 1, 4 och 5 punkten,

15) beställare en näringsidkare som beställer en i denna lag avsedd transport och som enligt 3 § 1 mom. i handelsregisterlagen (129/1979) är skyldig att göra en grundanmälan, staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, något annat religionssamfund eller någon annan offentligrättslig juridisk person eller ett motsvarande företag som är verksamt i utlandet,

16) cabotagetransport inrikestransport som bedrivs tillfälligt för en annans räkning i en värdmedlemsstat i enlighet med EU:s förordning om tillstånd för godstrafik.

3 §
Behöriga tillstånds- och tillsynsmyndigheter

Trafiktillstånd och kopior av tillstånden samt förartillstånd beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. I landskapet Åland beviljas tillstånden dock av Statens ämbetsverk på Åland.

Tullen beviljar bilateralt tillstånd samt transittillstånd och Trafiksäkerhetsverket tillstånd som utfärdats för tredjeland, CEMT-tillstånd och sådana transporttillstånd som avses i 22 §.

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland är behöriga myndigheter enligt artikel 10 i EU:s förordning om trafikidkare. I de kontroller som avses i artikel 10.1 d i den förordningen kan dessutom polisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatteförvaltningen och tullverket delta på basis av den behörighet som de har med stöd av någon annan lag. Dessa myndigheter är även skyldiga att ge handräckning till närings-, trafik- och miljöcentralerna samt till Statens ämbetsverk på Åland.

Trafiksäkerhetsverket är den nationella kontaktpunkt som avses i artikel 18 i EU:s förordning om trafikidkare.

4 §
Förfarande för skyddsåtgärder vid cabotagetransporter

I Finland är kommunikationsministeriet den myndighet som av kommissionen begär ett sådant förfarande för skyddsåtgärder vid cabotagetransporter som avses i artikel 10 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de åtgärder som enligt artikel 10.4 i den förordningen ska vidtas i fråga om de egna trafikidkarna för den tid kommissionen har beviljat ett förfarande för skyddsåtgärder.

5 a §
Beställarens utredningsskyldighet

Beställaren eller dennes företrädare ska innan avtal ingås om tillståndspliktig transport reda ut om transportören har det trafiktillstånd som behövs.

Beställaren eller dennes företrädare behöver inte begära en utredning, om han har grundad anledning att lita på att transportören har trafiktillstånd till följd av

1) att avtalsparten är staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank, ett i aktiebolagslagen (624/2006) avsett publikt aktiebolag, ett statligt affärsverk eller ett bolag som helt ägs av ett statligt affärsverk, en privaträttslig sammanslutning eller ett privaträttsligt bolag som helt ägs av en kommun eller en samkommun eller en motsvarande utländsk sammanslutning eller ett motsvarande utländskt företag,

2) att avtalspartens verksamhet är etablerad,

3) att avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat som en följd av tidigare avtalsförhållanden, eller

4) orsaker som kan jämställas med dem som anges i 1—3 punkten.

6 §
Trafiktillstånd

Ett inrikes trafiktillstånd berättigar till sådana transporter enligt artikel 1.5 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik som företas mellan Finland och andra länder som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Schweiz.


6 a §
Tillfällig trafik

De tre inrikes transporter i Finland som avses i artikel 8 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik bestäms så att den första transporten börjar efter den första lastning av fordonet som görs efter lossningen av lasten vid en internationell transport som slutar i Finland. Den första transporten slutar när lasten lossas första gången, den andra transporten slutar när lasten lossas andra gången och den tredje transporten slutar när lasten lossas tredje gången.

De transporter som avses i 1 mom. får utföras endast tillfälligt. Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd av ett avtal som gäller tills vidare eller längre än en vecka och inte heller transporter med ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre månaderna.

7 §
Kommersiell trafik som är befriad från tillståndsplikt

Tillstånd behövs inte för


10) i postlagen (415/2011) avsedd posttransport och utdelning med ett fordon som besitts av innehavaren av koncession för postverksamhet eller för posttransport, inbegripet dagstidningar och sedvanlig utdelning av adresserade tidningar, reklamblad och paket i samband med posttransport, med ett fordon som besitts av en person som är anställd av koncessionshavaren,


4 kap.

Beviljande och återkallande av trafiktillstånd

8 §
Förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd

Trafiktillstånd beviljas en sökande som

1) uppfyller de krav som i artikel 4 och artiklarna 6—8 i EU:s förordning om trafikidkare ställs på dem som yrkesmässigt bedriver tillståndspliktiga godstransporter,

2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och som inte med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen har förordnats en intressebevakare,

3) inte är försatt i konkurs,

4) inte har förfallna skatteskulder eller socialskyddsavgifter och inte heller andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än obetydliga, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg, och som

5) inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud.

Trafiktillstånd beviljas också en juridisk person som uppfyller kraven i artiklarna 6 och 7 i EU:s förordning om trafikidkare samt kraven i 1 mom. 3 och 4 punkten i denna paragraf och vars trafikansvarige uppfyller kraven i artiklarna 4, 6 och 8 i den förordningen samt förutsättningarna i 1 mom. 2 och 5 punkten i denna paragraf.

Dessutom ska verkställande direktören och de ansvariga bolagsmännen i det företag som är sökande uppfylla kravet på gott anseende på det sätt som avses i 9 §.

9 §
Gott anseende hos trafikansvariga och fysiska personer som är sökande

Vid en bedömning av gott anseende hos en trafikansvarig och en fysisk person som är sökande beaktas såsom faktorer som äventyrar anseendet det att

1) han eller hon under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott,

2) han eller hon under de senaste två åren har dömts till bötesstraff för minst fyra brott mot bestämmelser om anställnings- eller löneförhållanden, bokföring, beskattning, bedrivande av trafik, trafik- eller fordonssäkerhet, miljöskydd eller annat yrkesansvar eller för brott mot de bestämmelser som nämns i artikel 6.1 b i EU:s förordning om trafikidkare,

3) han eller hon under de senaste två åren har påförts andra sanktioner än fängelse eller böter för minst fyra sådana allvarliga förseelser som avses i artikel 6.1 i EU:s förordning om trafikidkare, eller

4) han eller hon under de senaste två åren har dömts till bötesstraff enligt 2 punkten eller har påförts sanktioner enligt 3 punkten för sammanlagt minst fyra gärningar.

En trafikansvarig och en fysisk person som är sökande kan inte anses ha gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om hans eller hennes anseende har äventyrats av skäl som nämns i 1 mom. och om detta visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik. Vid en bedömning av uppenbar olämplighet beaktas det att

1) antalet gärningar är stort,

2) gärningen är allvarlig,

3) gärningen riktar sig mot en kund eller myndighet,

4) gärningen har konsekvenser som försämrar säkerheten,

5) gärningen är någon av de allvarligaste överträdelserna av gemenskapsreglerna som avses i bilaga IV till EU:s förordning om trafikidkare,

6) gärningen har utförts vid bedrivande av yrkesmässig trafik.

9 a §
Juridiska personers goda anseende

Vid en bedömning av gott anseende hos en juridisk person som söker trafiktillstånd beaktas såsom faktorer som äventyrar anseendet det att

1) sammanslutningen under de senaste fem åren har dömts till samfundsbot, eller

2) det goda anseendet hos sammanslutningens verkställande direktör eller ansvariga bolagsmän har äventyrats på det sätt som avses i 9 §.

En juridisk person som söker trafiktillstånd kan inte anses ha gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om det goda anseendet har äventyrats av skäl som avses i 1 mom. och om detta visar att den juridiska personen är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik. Vid en bedömning av uppenbar olämplighet beaktas det att

1) antalet gärningar är stort,

2) gärningen är allvarlig,

3) gärningen riktar sig mot en kund eller myndighet,

4) gärningen har konsekvenser som försämrar säkerheten,

5) gärningen är någon av de allvarligaste överträdelserna av gemenskapsreglerna som avses i bilaga IV till nämnda förordning,

6) gärningen har utförts vid bedrivande av yrkesmässig trafik.

11 §
Examensprov

Trafiksäkerhetsverket ordnar ett obligatoriskt examensprov enligt artikel 8 i EU:s förordning om trafikidkare. Den som har avlagt ett godkänt prov har visat att han eller hon uppfyller de krav på yrkesskicklighet som ställs i den förordningen. Trafiksäkerhetsverket kan anlita en utomstående expert som utarbetar provuppgifterna i examensprovet och ordnar provtillfället.


En person som uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om trafikidkare behöver inte avlägga det examensprov som avses i artikel 8.1 i förordningen.

12 §
Intyg

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett sådant intyg som avses i artikel 21.1 i EU:s förordning om trafikidkare till en person som har blivit godkänd i det examensprov som ordnas av verket eller som har en sådan examen från en teknisk yrkeshögskola som omfattar de ämnesområden som förutsätts i den förordningen och som hör till logistikbranschen.

När gemenskapstillstånd ansöks för bedrivande av godstrafik på landsväg i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland utfärdar polisen på företagets hemort en sådan handling som avses i artikel 19.1 i EU:s förordning om trafikidkare och ett sådant intyg som avses i artikel 19.2 i förordningen. Ett sådant intyg över solvens som avses i artikel 7 i EU:s förordning om trafikidkare utfärdas av ett kreditinstitut eller av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt. Ett sådant intyg över yrkeskunnande som avses i artikel 21.1 i den förordningen utfärdas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, om personen i fråga första gången har fått rätt att bedriva godstrafik före den 2 oktober 1999 och i övriga fall av Trafiksäkerhetsverket.

15 §
Trafikansvarig enligt EU:s förordning om trafikidkare

En fysisk person som har ett trafiktillstånd kan godkännas som trafikansvarig för en juridisk person endast om han eller hon på basis av delägarskap eller aktieinnehav har bestämmanderätt eller är likställd med de andra delägarna i bolaget eller sammanslutningen.


16 §
Utsedd trafikansvarig

En utsedd trafikansvarig som avses i artikel 4.2 i EU:s förordning om trafikidkare får leda transportverksamheten för endast ett företag. I transportverksamheten får högst 50 fordon användas.

En trafikansvarig som utsetts i enlighet med artikel 4.1 i EU:s förordning om trafikidkare får inte utses till trafikansvarig i enlighet med artikel 4.2.

6 kap.

Tillståndsförfarandet

17 §
Ansökan om trafiktillstånd

En ansökan om trafiktillstånd ska göras hos den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort. På Åland görs ansökan hos Statens ämbetsverk på Åland. I ansökan ska de uppgifter finnas som tillståndsmyndigheten har begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

18 §
Beviljande av tillstånd

Trafiktillstånd beviljas för fem år i sänder. Bestämmelser om beviljande av gemenskapstillstånd finns i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik.

Tillståndet får inte överlåtas för att användas av någon annan.

20 §
Återkallande av trafiktillstånd och en persons olämplighet för yrket

Utöver vad som bestäms i artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren begär det eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 8 § 1 mom. 2 eller 5 punkten. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland ska också återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren vid bedrivande av trafik har tillåtit att en person som meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud handlar i strid med 4 eller 11 § i lagen om näringsförbud (1059/1985).

Om inte något annat följer av 21 a §, ska närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland återkalla ett trafiktillstånd för viss tid eller helt och hållet, om

1) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 8 § 1 mom. 3 eller 4 punkten,

2) den trafikansvarige inte längre uppfyller förutsättningarna i 8 § 1 mom. 2 eller 5 punkten, eller

3) företagets verkställande direktör eller ansvariga bolagsman inte längre har gott anseende på det sätt som avses i 9 §.

Bestämmelser om sanktionerna när en trafikansvarig förlorar sitt goda anseende finns i artikel 14.1 i den förordning som nämns i 1 mom.

En trafikansvarig kan anses vara lämplig för yrket tidigast två år efter det att den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland har fattat ett beslut enligt artikel 14.1 i den förordning som nämns i 1 mom. om den trafikansvariges olämplighet att leda ett företags transportverksamhet. Om förlusten av gott anseende helt eller delvis beror på ett fängelsestraff enligt 8 § 1 mom. 1 punkten och det har förflutit mindre än tre år från domen, upphör den angivna tiden när fem år har förflutit från domen.

21 §
Temporärt återkallande av tillstånd för ett bestämt fordon eller kopia av gemenskapstillstånd

Tillståndshavaren beviljas inte nya trafiktillstånd eller ges kopior av gemenskapstillstånd under den tid då tidigare beviljade tillstånd eller kopior är återkallade.

21 a §
Varning, rättelse av en försummelse och återställande av en persons lämplighet

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland ska i de fall som avses i 20 § 2 mom. i stället för att återkalla giltigheten hos ett trafiktillstånd och dess styrkta kopior och i de fall som avses i 21 § i stället för att återkalla giltigheten hos en styrkt kopia av ett trafiktillstånd ge tillståndshavaren en varning, om återkallande av giltigheten hos tillståndet eller kopian skulle vara oskäligt och de brister, förseelser och försummelser som har framkommit har rättats till eller är obetydliga.

Om inte något annat följer av artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare och om grunden för återkallande av trafiktillståndet eller varningen är sådan att den kan rättas till, ska myndigheten innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader. Tillståndet kan återkallas om missförhållandet inte har rättats till inom den utsatta tiden.

När den tid som satts ut enligt 20 § 4 mom. har löpt ut fattar den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland beslut om huruvida den trafikansvarige är lämplig för yrket. Beslutet betraktas som en åtgärd för återupprättande enligt artikel 14.2 i EU:s förordning om trafikidkare. En förutsättning är att den trafikansvarige inte inom den utsatta tiden har dömts till ett sådant straff eller påförts en sådan annan sanktion enligt 9 § att han eller hon fortfarande inte kan anses ha gott anseende. Om den trafikansvarige fortfarande inte kan anses ha gott anseende, sätter den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland ut en ny tid enligt 20 § 3 mom.

21 b §
Kontroll

Bestämmelser om den skyldighet som de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och Statens ämbetsverk på Åland har att kontrollera om tillståndshavarna uppfyller kraven i artikel 3 i EU:s förordning om trafikidkare finns i artikel 12 i den förordningen.

21 c §
Företag med högre risk

Som företag med högre risk betraktas en tillståndshavare som har dömts till straff eller påförts sanktioner för sådana brott eller förseelser som anges i 9 § 1 mom. eller 9 a § 1 mom. och gärningarnas antal motsvarar det som anges i lagrummen, samt en tillståndshavare vars trafikansvarige, verkställande direktör eller ansvariga bolagsman har dömts till straff eller påförts sanktioner för sådana brott eller förseelser som anges i 9 § 1 mom. och gärningarnas antal motsvarar det som anges i lagrummet.

En tillståndshavare upphör att vara ett företag med högre risk, om varken företaget eller dess trafikansvarige, verkställande direktören eller ansvarig bolagsman under det senaste året har dömts för nya brott eller förseelser, eller om det totala antalet brott eller förseelser har sjunkit under det antal som bestäms i 9 § 1 mom. och 9 a § 1 mom.

21 d §
Kontroller i företag

Bestämmelser om kontroller i företag som genomförs av behöriga myndigheter, kontrollernas syfte och inriktandet av dem finns i artikel 12 i EU:s förordning om trafikidkare. Företag med högre risk ska kontrolleras oftare och mer ingående än andra företag. Vid kontroller ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

Innehavaren av ett trafiktillstånd ska på begäran för den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland lägga fram de handlingar som anges i artikel 5 i EU:s förordning om trafikidkare samt de beskattningsuppgifter som krävs i skattelagstiftningen. Om det material som ska kontrolleras har sparats i ett maskinläsbart datamedium, ska tillståndshavaren på begäran omvandla materialet till läsbar skriftlig form eller till en allmänt använd lagringsform.

Kontrollmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler och områden på driftsstället hos innehavaren av ett trafiktillstånd, till fordon som används i yrkesmässig trafik samt till depån för att kunna genomföra kontrollen. Innehavaren av ett trafiktillstånd ska ställa behövliga lokaler och anordningar till förfogande för genomförandet av kontrollen och även i övrigt bistå vid kontrollen. Kontroller får inte genomföras i lokaler som används för permanent boende.

Kontrollmyndigheten har rätt att i sin besittning ta det material som ska kontrolleras eller en kopia framställd av materialet för kontroll annanstans, om detta är möjligt utan att orsaka tillståndshavaren oskälig olägenhet. Materialet ska returneras omedelbart när det inte längre behövs.

25 §
Fordon som används i trafik

Innehavaren av ett trafiktillstånd svarar för att de fordon som används i den tillståndspliktiga trafiken

1) innehas uteslutande av tillståndshavaren, vilket antecknats i fordonsregistret, eller

2) används av tillståndshavaren på grundval av ett skriftligt hyresavtal, varvid hyresavtalet i original eller en styrkt kopia av det och, om fordonets hyrestagare inte är dess förare, en skriftlig utredning om att föraren är anställd hos hyrestagaren, ska medföras i fordonet.

Innehavaren av ett trafiktillstånd svarar för att det fordon som används i tillståndspliktig trafik har namnet och kontaktuppgifterna för innehavaren av trafiktillståndet tydligt antecknade på en synlig plats. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland kan på ansökan, av transportsäkerhetsskäl, befria innehavaren av ett trafiktillstånd från skyldigheten att ha kontaktuppgifterna antecknade.

Tillståndshavaren ska utan obefogat dröjsmål lämna en anmälan till fordonstrafikregistret om att ett fordon som används i trafik tas i yrkesmässig trafik.

Vad som bestäms i 1—3 mom. gäller inte ett ersättande fordon som används på grund av att det fordon som vanligen används för transporterna under en kort tid är ur funktion.

29 §
Skyldighet att visa upp dokument

Ett giltigt trafiktillstånd eller en kopia av ett gemenskapstillstånd, ett transporttillstånd samt ett förartillstånd, bevis enligt artikel 8.3 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik eller ett hyresavtal, en kopia eller en utredning enligt 25 § 1 mom. 2 punkten ska vid behov medföras i fordonet när trafik bedrivs.

Dokument som avses i 1 mom. ska på anmodan visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

Innehavaren av trafiktillstånd ska på anmodan visa upp ett giltigt trafiktillstånd för beställaren.

31 §
Omprövning och ändringssökande

I Trafiksäkerhetsverkets beslut om tillåtelse att delta i examensprovet som avses i 11 § samt i underkända provprestationer får omprövning begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag och i beslut som avses i denna lag och som fattats med stöd av EU:s rättsakter som nämns i 2 § får sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet kan verkställas trots att det inte har vunnit laga kraft, om inte något annat bestäms i beslutet.

32 §
Straffbestämmelser

Den som överlämnar ett tillstånd för att användas av någon annan, underlåter att göra den anteckning som avses i 25 § 2 mom. eller försummar den anmälningsskyldighet som avses i 25 § 3 mom., åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 27 § eller underlåter att iaktta vad som bestäms i 29 §, ska för brott mot bestämmelserna i lagen om kommersiell godstransport på väg dömas till böter.

En i handelsregistret antecknad beställare eller dennes företrädare som beställer en transport som fordrar trafiktillstånd och som är medveten om att transportören inte har ett trafiktillstånd som är giltigt i Finland, ska för försummelse av beställarens utredningsskyldighet dömas till böter eller samfundsbot.


33 §
Rätt att få registeruppgifter och andra kontrolluppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Statens ämbetsverk på Åland har trots sekretessbestämmelserna rätt att få nödvändiga uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret, näringsförbudsregistret och skatteförvaltningens datasystem om dem som söker trafiktillstånd och innehavare av trafiktillstånd, trafikansvariga samt företagets verkställande direktör och ansvariga bolagsmän för behandlingen av ärenden som gäller beviljande av trafiktillstånd och i artiklarna 4 och 6 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik avsedda gemenskapstillstånd, kontroll av förutsättningarna för beviljande av tillstånd, återkallande av tillstånd, varningar och i artikel 14 i EU:s förordning om trafikidkare avsedda personers olämplighet samt för återlämnande av den säkerhet som ställts för att visa trafikidkarens solvens.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Statens ämbetsverk på Åland har trots sekretessbestämmelserna rätt att för genomförande av den kontroll som avses i artikel 12 i EU:s förordning om trafikidkare få nödvändiga uppgifter av polisen, Skatteförvaltningen, tullverket, arbetarskyddsförvaltningen och Trafiksäkerhetsverket om företagskontroller som gäller dem som innehar trafiktillstånd och andra uppgifter som är nödvändiga för att bedöma huruvida förutsättningarna enligt 8 § för beviljande av trafiktillstånd uppfylls.


Denna lag träder i kraft den 19 december 2011. Lagens 5 a § och 32 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2013.

De trafiktillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller den tid som anges i tillstånden.

De intyg över avlagd trafikföretagarkurs och avlagt skriftligt examensprov som utfärdats innan denna lag träder i kraft gäller som sådana.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 (32009R1071); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 51
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 (32009R1072); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 72
RP 114/2011
KoUB 14/2011
RSv 78/2011

  Helsingfors den 16 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.