1270/2011

Utfärdat i Helsingfors den 7 december 2011

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2012

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana de lyder i lagen 504/2010, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2012 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

1) arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;

2) arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;

3) arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och

4) den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 45 cent per kilometer, som höjs med
– 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
– 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
– 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
– 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
– 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
– 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del  
motorbåt, högst 50 hk 78 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 114 cent per kilometer
snöskoter 108 cent per kilometer
terränghjuling 102 cent per kilometer
motorcykel 34 cent per kilometer
moped 18 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente)   16
över 10 timmar (heldag traktamente)  36
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
– med minst 2 timmar   16
– med mer än 6 timmar   36

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 58
Albanien 50
Algeriet 69
Amerikas Förenta Stater 64
 New York City, Los Angeles,  Washington DC   71
Andorra 58
Angola 87
Antigua och Barbuda 74
Argentina 52
Armenien 48
Aruba 49
Australien 66
Azerbajdzjan 68
Azorerna 59
Bahamas 68
Bahrain 68
Bangladesh 44
Barbados 60
Belgien 61
Belize 40
Benin 44
Bermuda 67
Bhutan 34
Bolivia 29
Bosnien-Hercegovina 48
Botswana 40
Brasilien 68
Britannien 68
 London och Edinburg 74
Brunei 40
Bulgarien 49
Burkina Faso 36
Burundi 36
Centralafrikanska republiken  39
Chile 58
Colombia 58
Cooköarna    64
Costa Rica 50
Cypern 61
Danmark 69
Demokratiska republiken Kongo  (f.d. Zaire)   68
Djibouti 48
Dominica 49
Dominikanska republiken 53
Ecuador 48
Egypten 54
Elfenbenskusten 71
El Salvador  47
Eritrea 30
Estland 50
Etiopien 36
Fiji 43
Filippinerna 51
Frankrike 66
Färöarna 53
Förenade Arabemiraten 68
Gabon 73
Gambia 36
Georgien 50
Ghana 47
Grekland 62
Grenada 58
Grönland 53
Guadeloupe 50
Guatemala 43
Guinea 46
Guinea-Bissau 35
Guyana 37
Haiti 48
Honduras 41
Indien 45
Indonesien 49
Irak 58
Iran 50
Irland 64
Island 63
Israel 65
Italien 65
 Milano 65
Jamaica 52
Japan 83
Jemen 47
Jordanien 69
Jungfruöarna (USA) 41
Kambodja 50
Kamerun 46
Kanada 69
Kanarieöarna 60
Kap Verde 42
Kazakstan 63
Kenya 50
Kina 63
 Hongkong 70
 Macao 63
Kirgizistan 47
Komorerna 44
Kongo 47
Korea, Demokratiska folkrepubliken  (Nordkorea)   66
Korea, Republiken (Sydkorea) 78
Kosovo 44
Kroatien 59
Kuba 50
Kuwait 64
Laos 40
Lesotho 35
Lettland 51
Libanon 68
Liberia 45
Libyen 53
Liechtenstein 72
Litauen 48
Luxemburg 63
Madagaskar 40
Madeira 58
Makedonien 51
Malawi 52
Malaysia 55
Maldiverna 52
Mali  41
Malta 59
Marocko 62
Marshallöarna 39
Martinique 51
Mauretanien 49
Mauritius 49
Mexico 56
Mikronesien 44
Mocambique 48
Moldavien 46
Monaco 67
Mongoliet 49
Montenegro 52
Myanmar (Burma) 55
Namibia 40
Nederländerna 63
Nederländska Antillerna 42
Nepal 37
Nicaragua 41
Niger 43
Nigeria 68
Norge 70
Nya Zeeland 61
Oman 58
Pakistan 35
Palau 41
Palestina 56
Panama 46
Papua Nya Guinea 45
Paraguay 31
Peru 55
Polen 57
Portugal 60
Puerto Rico 40
Qatar 62
Rwanda 39
Rumänien 54
Ryssland 56
 Moskva 71
 Petersburg 65
Saint Kitts ja Nevis 61
Saint Lucia 76
Saint Vincent och Grenadinerna 72
Salomonöarna 35
Samoa 43
San Marino 55
Sao Tome och Principe 49
Saudiarabien 60
Schweiz  75
Senegal 42
Seychellerna 69
Serbien 53
Sierra Leone 41
Singapore 70
Slovakien 59
Slovenien 59
Somalia 40
Spanien 63
Sri Lanka 39
Sudan 52
Surinam 36
Swaziland 40
Sverige 68
Sydafrika 52
Sydsudan 52
Syrien 58
Tadzjikistan 47
Taiwan 56
Tanzania 40
Tchad 46
Thailand 56
Tjeckien 59
Togo 47
Tonga 38
Trinidad och Tobago 68
Tunisien 57
Turkiet 58
 Istanbul 60
Turkmenistan 59
Tyskland   61
 Berlin 61
Uganda 35
Ukraina 59
Ungern 56
Uruguay 50
Uzbekistan 50
Vanuatu 40
Venezuela 58
Vietnam 52
Vitryssland 50
Zambia 50
Zimbabwe 44
Österrike   62
Östtimor  46
Land, som inte nämnts särskilt 41

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 9 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 18 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00—07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2012.

  Helsingfors den 7 december 2011

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Mia Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.