1268/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2011

Inrikesministeriets förordning om handlingar, meddelanden och ansökningar mellan myndigheterna och egenskaper som krävs av hjulblock vid parkeringsövervakning

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 § 1—4 punkten i lagen om parkeringsövervakning (727/2011):

1 §
Handlingar som ska användas vid parkeringsövervakning

Handlingar som ska användas vid parkeringsövervakning ska göras upp av den myndighet som använder handlingarna. Polisen kan även använda handlingar som regionens kommunala parkeringsövervakning gjort upp.

Handlingar som ska användas vid parkeringsövervakning ska arkiveras av den myndighet som utfärdat handlingarna så att de uppgifter som framgår av handlingarna är tillgängliga minst sex år efter att handlingarna utfärdats. Om den kommunala parkeringsövervakningens handlingar används när felparkeringsavgifter påförs inom kommunens område ska dock den kommunala parkeringsövervakningen arkivera handlingarna.

2 §
Meddelanden mellan myndigheterna vid parkeringsövervakning

Polisen ska informera den kommunala parkeringsövervakningen om felparkeringsavgifter som polisen påfört inom kommunens område. Polisen och den kommunala parkeringsövervakningen kan även sinsemellan komma överens om annat samarbete som gäller parkeringsövervakningen.

Den kommunala parkeringsövervakningen ska meddela polisen om flyttning av fordon och klampning. De kommunala parkeringsövervakningarna kan även sinsemellan utbyta uppgifter om felparkeringsavgifter och andra uppgifter som gäller parkeringsövervakningen.

Meddelandena mellan myndigheterna i fråga parkeringsövervakning ska skickas skriftligen eller genom elektronisk dataöverföring.

3 §
Utredning som ska läggas fram vid ansökan om ordnande av kommunal parkeringsövervakning

Till ansökan om ordnande av kommunal parkeringsövervakning som ska lämnas till regionförvaltningsverket ska fogas en utredning om trafiktätheten i regionen och om behörigheten hos den person som ska förordnas till uppgiften som kommunal parkeringsövervakare. I ansökan ska dessutom behovet att ordna kommunal parkeringsövervakning motiveras och en plan för organiseringen av den kommunala parkeringsövervakningen och för de praktiska arrangemangen för denna i kommunen läggas fram. I ansökan ska även anges det område inom kommunen som ansökan gäller.

Till ansökan ska fogas ett utlåtande av regionens polisinrättning. Regionförvaltningsverket kan kräva att sökanden lämnar in även andra utredningar som gäller förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

4 §
Egenskaper som krävs av hjulblock

Inom parkeringsövervakningen kan på grund av parkeringsfel användas hjulblock på det sätt som föreskrivs i lagen om parkeringsövervakning (727/2011).

Hjulblocket ska ha sådana egenskaper att det så effektivt som möjligt förhindrar att fordonet sätts i rörelse utan att det onödigt skadar fordonet. Hjulblocket ska även kunna fästas och lösgöras så att det inte skadar fordonet. Hjulblocket ska kunna lösgöras på den plats där det har fästs.

Hjulblocket ska vara av sådan storlek och färg att det tydligt kan ses utanför fordonet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 8 december 2011

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Pertti Normia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.