1266/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådant det lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna, avgifter för offentligrättsliga prestationer samt kommunikationsministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De av ministeriets beslut för vilka ministeriet tar ut fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) kopiering av handlingar, annan kopiering och avsändande med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

2) användning av möteslokaler som är i ministeriets besittning.

Kommunikationsministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Särskilda bestämmelser

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för beslut om avslag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2013.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgiften ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 9 december 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Ekonomidirektör
Jaana Kuusisto

Bilaga

Tillstånd som gäller vägtrafik och motordrivna fordon
1. Fastställande av trafikregleringsanordning för provanvändning 100 euro
2. Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av trafikregleringsanordning 100 euro
3. Dispens från vägtrafikens kör- och vilotider 68 euro
Tillstånd som gäller transport av farligt gods
1. Dispenser som gäller transport av farligt gods 275 euro
2. Ändring av tillståndshavarens namn i dispenser som gäller transport av farligt gods eller annan mindre ändring 110 euro
3. Beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 275 euro
4. Omfattande beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 550 euro
Tillstånd som gäller sjöfart
1. Cabotagetillstånd för sjöfart 100 euro
2. Tillstånd enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i sjölagen (674/1994) 190 euro
3. Tillstånd enligt 1 kap. 1 § 3 mom. i sjölagen (674/1994) 190 euro
4. Dispens från skeppsrederibolags huvudredares krav på boningsort (tillstånd enligt 5 kap. 6 § i sjölagen (674/1994) 100 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.