1263/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 6 § i lagen om Nationella audiovisuella arkivet (1434/2007), av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lagen om grunderna för avgifter till staten 348/1994 och 34 § sådan den lyder i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 495/2005:

1 §

Avgiftsfria prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet är sådana som endast föranleder mindre kostnader, såsom

1) överlåtelse av lagstadgade och frivilliga upptagningar för deponentens eget behov,

2) tjänster i samband med internationellt kulturutbyte,

3) lokalån som ges ur bibliotekets samlingar och användning av samlingarna i bibliotekets lokaler samt användning av kataloger,

4) begränsade informationssökningar och informationstjänster i biblioteket,

5) användning av lagrat radio- och televisionsmaterial i arkivets lokaler.

6) elevföreställningar, som skolorna har beställt, samt verkstadsverksamhet.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Nationella audiovisuella arkivet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) informations-, bild- och utlåningstjänster,

2) spedition,

3) försäljning av användnings- och visningsrättigheter,

4) föreställningsverksamhet av annat slag än vad som avses ovan i 1 § 1 mom. 6 punkten,

5) användning av lokaler och utrustning,

6) användning av biografer,

7) utbildning och konsultation,

8) tittande på filmer och videogram,

9) användning av räddningskopior,

10) andra beställda prestationer,

11) tittande och hörande på deponerat film- samt radio- och televisionsmaterial.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Finlands filmarkiv med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §

För fjärrlåneservice, som ges eller förmedlas till statliga och kommunala bibliotek och bibliotek som får statsunderstöd samt statliga och kommunala myndigheter uppbärs en avgift enligt försändelsekostnaderna och de avgifter som betalts till andra med anledning av prestationen. Annan fjärrlåneservice prissätts på företagsekonomiska grunder.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till den 31 december 2014.

  Helsingfors den 30 november 2011

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare
Heidi Sulander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.