1258/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2011

Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 7 mom. och 22 § 5 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådana de lyder i lag 352/2011:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten vid sådana primärproduktionsställen och livsmedelslokaler som avses i 13 och 22 § i livsmedelslagen.

2 §
Överlåtelse av primärprodukter direkt till konsumenten

Överlåtelse av följande produkter från producenten direkt till konsumenten ska anses som sådan verksamhet som avses i artikel 1.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien, i artikel 1.3 c och e i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i 22 § 1 mom. i livsmedelslagen:

1) bladgrönsaker, högst 5 000 kg per år, andra primärprodukter av växter samt svampar, högst 10 000 kg per år samt honung, högst 1 000 kg per år,

2) fiskeriprodukter som primärprodukter, högst 5 000 kg per år,

3) frilevande harar och kaniner, högst 1 000 djur per år, frilevande fåglar, högst 3 000 djur per år samt frilevande hjortdjur, högst 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år,

4) råmjölk på primärproduktionsstället, högst 2 500 kg per år,

5) övrig mjölkråvara på primärproduktionsstället, högst 2 500 kg per år,

6) hönsägg på primärproduktionsstället, vid lokal torghandel eller vid försäljning från dörr till dörr, högst 10 000 kg per år,

7) övriga fågelägg, högst 2 500 kg per år.

3 §
Leverans av primärprodukter till lokal detaljförsäljning

Leverans av följande produkter från producenten till lokal detaljförsäljning, varifrån produkterna överlåts direkt till konsumenten, ska anses som sådan verksamhet som avses i artikel 1.2 c i allmänna förordningen om livsmedelshygien, i artikel 1.3 c och e i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i 22 § 5 mom. i livsmedelslagen:

1) bladgrönsaker, högst 5 000 kg per år, andra primärprodukter av växter samt svampar, högst 10 000 kg per år samt honung, högst 1 000 kg per år,

2) frilevande harar och kaniner, högst 1 000 djur per år samt frilevande fåglar, högst 3 000 djur per år,

3) fryst råmjölk, högst 2 500 kg per år,

4) hönsägg till detaljhandelsföretag inom de regioner som avses i artikel 34 i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg, högst 30 000 kg per år,

5) övriga fågelägg, högst 2 500 kg per år.

4 §
Hantering av animaliska livsmedel

Följande verksamheter ska anses som sådan verksamhet som avses i 13 § 3 mom. i livsmedelslagen och i artikel 1.3 d och e i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, eller som verksamhet på vilken tillämpas nationella anpassningar enligt artikel 10 i den förordningen:

1) slakt av fjäderfä eller uppfödda kaniner och styckning av köttet på ett primärproduktionsställe, förutsatt att primärproduktionsföretagaren överlåter kött av fjäderfä eller uppfödda kaniner direkt till konsumenten från primärproduktionsstället och att mängden kött som överlåts motsvarar högst 1 000 djur per år,

2) slakt av ren samt styckning av renkött på ett primärproduktionsställe när primärproduktionsföretagaren överlåter renkött direkt till konsumenten från primärproduktionsstället eller den plats där renen har slaktats inom renskötselområdet,  

3) tillverkning av torkat renkött på ett primärproduktionsställe när primärproduktionsföretagaren överlåter torkat renkött direkt till konsumenten från primärproduktionsstället inom renskötselområdet,

4) slakt av frilevande harar, kaniner, fåglar och hjortdjur och styckning av köttet när en jägare eller jaktförening levererar köttet till lokal detaljförsäljning, varifrån produkterna överlåts direkt till konsumenten; en jägare eller jaktförening får leverera kött motsvarande högst 1 000 harar eller kaniner, 3 000 fåglar, 10 älgar, 30 hjortar och 50 rådjur per år,

5) slakt av frilevande vilt och styckning av köttet när jägaren eller jaktföreningen överlåter små mängder kött direkt till konsumenten,

6) slakt av frilevande vilt och styckning av köttet när polisen eller en jaktvårdsförening överlåter köttet direkt till konsumenten,

7) slakt av fjäderfä, ren, får, uppfödd kanin, frilevande harar, kaniner, fåglar och hjortdjur och hantering av köttet i samband med överlevnadsutbildning inom en räddningsövning som anordnas av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet.

5 §
Detaljhandelsföretags verksamhet som är marginell, av lokal karaktär och begränsad

Vid leverans av animaliska livsmedel från ett detaljhandelsföretag till ett annat ska som sådan marginell verksamhet som avses i artikel 1.5 b ii i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung anses leveranser som uppgår till högst 30 procent av den mängd animaliska livsmedel som detaljhandelsföretaget årligen levererar och överlåter. Trots vad som föreskrivs ovan ska som marginell verksamhet också anses leveranser på högst 1 000 kg per år.

Vid verksamhet enligt 1 mom. ska som verksamhet av lokal karaktär anses leveranser inom landskapet eller motsvarande område.

Vid tillämpning av 1 mom. på storkök anses distributionsställena höra till samma detaljhandelsföretag, om överlåtelsen av animaliska livsmedel vid dem ingår i planen för egenkontroll hos det storkök som levererar maten.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG (32004R0852); EGT nr L 226, 25.06.2004, s.3
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Anmäld enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, sådant det lyder ändrat genom 98/48/EG.

  Helsingfors den 8 december 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Livsmedelssäkerhetschef
Veli-Mikko Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.