1256/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1188/2009, som följer:

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

1 §
Arbetslöshetsdagpenningens belopp

Grunddagpenningen är 26,09 euro per dag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på förmåner som betalas för tiden från och med lagens ikraftträdande.

Beloppet av grunddagpenningen i 6 kap. 1 § 1 mom. och beloppen av grunddagpenningens förhöjningsdel och omställningsskyddstillägg i 6 kap. 1 § 2 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalats ut i januari 2001 har beräknats.

Trots bestämmelserna i 2 mom. i kraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1198/2009) tillämpas 6 kap. 1 § 1 mom. i denna lag på utbildningsstöd som betalas för tid i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2011
ShUB 10/2011
RSv 43/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.