1255/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 12 a § 1 mom. samt 12 e och 12 f §, sådana de lyder i lag 987/2008, samt

fogas till 12 d §, sådan den lyder i lag 987/2008, nya 4 och 5 mom. som följer:

12 a §
Folkpensionsanstaltens fonder

Folkpensionsanstaltens fonder är folkpensionsfonden, sjukförsäkringsfonden och allmänna fonden för social trygghet (förmånsfonder) samt servicefonden och pensionsansvarsfonden.


12 d §
Allmänna fonden för social trygghet

Staten ska i januari betala Folkpensionsanstalten ett förskott på verksamhetskostnaderna för allmänna fonden för social trygghet som är minst en sjättedel av det årliga förskottets belopp och därefter det återstående beloppet i månatliga, lika stora poster. För tryggande av finansieringen kan förskottet periodiseras på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs ovan.

Närmare bestämmelser om fastställandet och betalningen av förskotten och statens slutliga andel samt om de uppgifter som behövs för detta utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 e §
Servicefonden

Ur servicefonden betalas de kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av skötseln av uppgifter enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Ur servicefonden kan dessutom betalas de kostnader Befolkningsregistercentralen orsakas av de certifikattjänster centralen producerar i enlighet med de lagarna.

Finansieringen av servicefonden baserar sig på de avgifter som enligt de lagar som nämns i 1 mom. tas ut hos användarna av de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården. Staten kan dessutom i syfte att täcka kostnaderna för upprätthållande samt planering och realisering av informationssystemtjänsterna betala in medel till servicefonden enligt vad som särskilt föreskrivs eller besluts om dessa.

De verksamhetskostnader Folkpensionsanstalten orsakas av skötseln av servicefondens uppgifter enligt lag fördelas inte som förmånsfondernas verksamhetskostnader.

12 f §
Fördelning och finansiering av övriga verksamhetskostnader

Den del av Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader som inte orsakas av verkställigheten av förmåner fördelas som förmånsfondernas verksamhetskostnader i förhållande till kostnaderna för verkställigheten av förmånerna. De ersättningar som Folkpensionsanstalten betalar Skatteförvaltningen fördelas dock som förmånsfondernas verksamhetskostnader i förhållande till hur förmånsfonderna anlitar Skatteförvaltningens tjänster för uttagande och redovisning av premier och avgifter.

Folkpensionsanstaltens övriga verksamhetskostnader enligt 1 mom. finansieras på samma sätt som de verksamhetskostnader som orsakas av verkställigheten av förmåner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Anläggningstillgångar vid Folkpensionsanstalten i anslutning till de riksomfattande informationssystemtjänsterna inom hälso- och sjukvården överförs till servicefonden när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2011
ShUB 6/2011
RSv 26/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.