1252/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 91 och 93 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 91 § och 93 § 2 mom., sådana de lyder i lag 973/2007, som följer:

91 §
Uttagning inom ramen för flyktingkvoten

Inrikesministeriet bereder i samarbete med utrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet ett förslag till statsrådet om regional uttagning inom ramen för flyktingkvoten.

93 §
Annan humanitär invandring

Förslaget till statsrådets beslut bereds av inrikesministeriet, utrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet i samarbete.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2011
FvUB 3/2011
AjUU 5/2011
RSv 58/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.