1246/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 9 § 2 mom. och 16 § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 9 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lag 886/2008 och 16 § 1 mom. i lag 132/2007, samt

fogas till lagen en ny 35 §, i stället för den 35 § som upphävts genom lag 886/2008, som följer:

9 §
Identifiering av ett konglomerat och dess holdingsammanslutning

Om Finansinspektionen anser att ett konglomerat hör eller inte längre hör till tillämpningsområdet för denna lag, ska den efter att ha hört de andra centrala tillsynsmyndigheterna fatta beslut om detta och underrätta

1) företaget i toppen av konglomeratet,

2) de reglerade företag som hör till konglomeratet och har hemort i Finland,

3) de andra centrala tillsynsmyndigheterna,

4) Europeiska kommissionen,

5) den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG.


16 §
Allmän bestämmelse om riskhantering

Ett konglomerats moderföretag ska ha en tillförlitlig förvaltning som möjliggör effektiv riskhantering, med hänsyn till konglomeratets verksamhet tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem samt tillräckliga arrangemang och planer för sanering av verksamheten eller upplösning av konglomeratet. Bestämmelser om sanering av konglomerats verksamhet finns dessutom i 25 §.


Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas, om kraven på en tillförlitlig förvaltning samt om arrangemang och planer för sanering av konglomerats verksamhet och för upplösning av konglomerat.

35 §
Tillhörighet tills finans- och försäkringskonglomerat i tredjeland

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 39 § 2 mom. i kreditinstitutslagen eller 40 § 2 mom. i lagen om värdepappersföretag, om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till ett finans- och försäkringskonglomerat vars yttersta moderföretag har sitt säte i någon annan stat än en EES-stat och det reglerade företagets yttersta moderföretag som har sitt säte i en EES-stat uppfyller villkoren i 6 § 1 eller 2 mom. i denna lag.

Finansinspektionen ska innan den fattar beslut enligt 1 mom. begära ett utlåtande i saken av de utländska myndigheter som svarar för tillsynen över företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat och regleras i en annan EES-stat. Finansinspektionen ska dessutom, efter att ha fattat ett beslut enligt 1 mom., underrätta dessa myndigheter och den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna om beslutet.

Om den myndighet som svarar för tillsynen över företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat som avses i 1 mom. och regleras i en annan EES-stat inte förenar sig med Finansinspektionens beslut med stöd av 1 mom., får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till de europeiska tillsynsmyndigheterna enligt vad som föreskrivs i 50 b § i lagen om Finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011
EkUB 4/2011
RSv 30/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.