1243/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 26 § i lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 26 § i lagen om Finlands Bank (214/1998) ett nytt 4 mom. som följer:

26 §
Rätt att få och lämna upplysningar

Finlands Bank ska omedelbart underrätta Europeiska bankmyndigheten, Finansinspektionen och de utländska EES-tillsynsmyndigheter som avses i 90 § 2 mom. i kreditinstitutslagen om Finlands Bank får vetskap om att det i Finland uppkommit en sådan krissituation som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, eller en därmed jämförbar krissituation.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011
EkUB 4/2011
RSv 30/2011
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.