1234/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 522/2010, som följer:

17 §
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning

Trots bestämmelserna om sekretess kan Skatteförvaltningen

1) till arbetsgivare eller motsvarande betalare av prestationer lämna ut de uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har preciserat,

2) till den som betalar ut pensioner eller förmåner lämna ut uppgift om förskottsinnehållningsprocent och andra uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skattskyldiga som de har preciserat,

3) på begäran av en arbetsgivare inom byggbranschen eller av en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar ett personkort enligt 52 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) vilket ska medföras på en gemensam byggarbetsplats, lämna uppgift om skattenummer för de arbetstagare de specificerat för att användas för det ändamål som anges i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011).

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen för verkställande av förskottsinnehållning på alla allmänt skattskyldiga personers skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner på begäran lämna ut behövliga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa, en försäkringsanstalt och någon annan instans som betalar ut sådana förmåner. Uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållning är den skattskyldiges personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den inkomstgräns som har bestämts utifrån årsinkomsterna.

De uppgifter som avses ovan i denna paragraf kan lämnas också med hjälp av teknisk anslutning.

De uppgifter som avses i 2 mom. kan lämnas ut, om den som begär dem har lagt fram en godtagbar utredning över hur användningen av uppgifterna övervakas och hur det säkerställs att uppgifterna inte används för något annat ändamål än verkställande av förskottsinnehållning. Skatteförvaltningen kan till ett beslut foga föreskrifter om användning, övervakning och skydd av uppgifterna. Onödiga uppgifter ska utplånas varje år och Skatteförvaltningen underrättas om att uppgifterna har utplånats, om inte något annat följer av Skatteförvaltningens föreskrifter.

Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen till serviceanvändare som identifierats med hjälp av det system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät lämna ut

1) sådana uppgifter om de av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som behövs för att verkställa förskottsinnehållning,

2) uppgift om skattenummer för arbetstagare som specifieras av en serviceanvändare inom byggbranschen när uppgiften används för det ändamål som avses i lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

RP 58/2011
FiUB 8/2011
RSv 45/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.