1233/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 22 § som följer:

22 §
Övriga myndigheters behörighet

Utländska medborgare kan i de fall som avses i 9 § 1 mom. 1—3 punkten framföra begäran om registrering av uppgifter förutom hos magistraten även hos Skatteförvaltningen eller Migrationsverket. En begäran kan också framföras hos Folkpensionsanstaltens lokalbyrå, om Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen kommit överens om det. Den som tar emot begäran ska försäkra sig om tillförlitligheten hos de handlingar som visas upp som grund för registreringen av personuppgifterna så som bestäms i denna lag. Migrationsverket och Folkpensionsanstaltens lokalbyrå ska utan dröjsmål sända begäran och de personuppgifter och handlingar som lagts fram i samband med den till den magistrat inom vars ämbetsdistrikt den utländska medborgaren uppger sig bo, för att uppgifterna skal kunna registreras i befolkningsdatasystemet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som mottagaren ska fullgöra.

Utöver vad som i 21 § 1 mom. bestäms om magistraternas behörighet får Skatteförvaltningen besluta om registrering av uppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet i de fall som avses i 9 § 1 mom. 1—3 punkten. Skatteförvaltningen ansvarar för de uppgifter den registrerat i befolkningsdatasystemet.

Vid skötseln av den uppgift som nämns i 2 mom. ska iakttas vad som i 2 kap. bestäms om förutsättningar för registrering av utländska medborgare, kontroll av identiteten och förvaring av uppgifter. Skatteförvaltningen ska i stället för magistraten se till att kopior av handlingar i anslutning till registrering av en utländsk medborgare ges enligt 47 § 2 § mom., om Skatteförvaltningen med stöd av 2 mom. i denna paragraf har registrerat uppgifterna om den utländska medborgaren i befolkningsdatasystemet. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om förfarandena vid skötseln av uppgiften.

I befolkningsdatasystemet får Skatteförvaltningen registrera de uppgifter om utländska medborgare som behövs för att dessa ska kunna tilldelas en personbeteckning samt övriga i 13 och 17 § avsedda nödvändiga uppgifter om utländska medborgare. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som avses ovan.

Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en kommun om att kommunen som registersansvarig ska svara för att registeranteckningar om tillägg, ändringar eller rättelser som gäller uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler inom kommunen görs i befolkningsdatasystemet så som bestäms i denna lag. För att kommunen ska kunna sköta denna uppgift får Befolkningsregistercentralen ge kommunen rätt att med hjälp av teknisk anslutning använda de uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler som registrerats i befolkningsdatasystemet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 58/2011
FiUB 8/2011
RSv 45/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.