1227/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 december  2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 7 b § 2 mom., 17 § 6 mom., 24 § 3 mom., 25 § 1 mom., 26, 52 och 53 § samt 54 § 1 mom., av dem 7 b § 2 mom. och 17 § 6 mom. sådana de lyder i förordning 1243/2002, 24 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 326/2004, 25 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 230/2002, 26 § sådan den lyder i förordningarna 230/2002 och 326/2004 samt 52 och 53 § sådana de lyder i förordning 1062/2000, som följer:

7 b §
Kontroller och anmälningar

2. De anmälningar och upplysningar som avses i det direktiv som nämns i 1 mom. samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter lämnas av ministeriet och Trafiksäkerhetsverket inom ramen för deras verksamhetsområden, vid behov enligt ministeriets anvisningar.


17 §
Användning av slirskydd på däck för bil och dess släpfordon

6. Trafiksäkerhetsverket kan i fråga om ett enskilt fordon bevilja undantag från bestämmelsen i 1 mom. om den tillåtna tiden för användning av dubbdäck.

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

3. En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

 a) kombination av personbil eller buss (kategori M) och släpvagn samt kombination av paketbil (kategori N1) och släpvagn   18,75 m
 b) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och påhängsvagn samt annan än i c- eller d-punkten avsedd fordonskombination    16,50 m
 c) kombination av bil och medelaxelsläpvagn   18,75 m
varav summan av lastutrymmenas yttre mått   15,65 m
och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme   16,40 m
dock med avvikkelse från det som bestäms ovan lastat fordon för transport av fordon   20,75 m
 d) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och två- eller fleraxlad egentlig släpvagn eller kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller påhängsvagn   25,25 m
varav summan av lastutrymmenas yttre mått med hänsyn till mätningssättet enligt 2 mom. a-punkten   21,42 m

25 §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,20 meter.  Detta mått får inte överskridas när fordonet är obelastat eller en eventuell axellyftanordning är i sitt övre läge. Den största tillåtna höjden på lastat fordon för transport av fordon är dock 4,40 meter.


26 §
Vändningsförmågan hos fordonskombinationer

1. En kombination av en bil och en påhängsvagn samt en högst 18,75 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn eller en medelaxelsläpvagn ska åt båda hållen kunna röra sig 360 grader innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så, att när fordonets yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie. En påhängsvagnskombination anses uppfylla detta krav om avståndet från kopplingstappen till de fasta boggiaxlarnas mittlinje inte är större än

där L är släpvagnens bredd i meter.

2. En över 18,75 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar ska kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Hos en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som används i en sådan kombination får avståndet från kopplingstappen eller framaxelns vridningscentrum till bakaxeln eller till mittlinjen för den bakre axelgruppens fasta axlar vara högst 8,15 meter. Om släpvagnens samtliga bakaxlar är styrbara eller en del av axlarna är medspårande eller om bakaxlarna för koppling av en annan påhängsvagn kan flyttas bakåt på grund av en vändskiva som monterats på axlarna, får det mått som nämns ovan vara större inom ramen för det villkor för svängningsradie som nämns i detta moment.

3. I fall det finns axellyftanordning i en eller flera boggiaxlar som är ostyrbara eller ospårande ska det tas i beaktande vid mätning av vändningsförmågan.

52 §
Godkännande av ibruktagandet av fordon och fordonskombinationer som inte uppfyller bestämmelserna om massa och dimensioner

1. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från bestämmelserna i 20, 21 och 23–26 § i fråga om ett enskilt fordon eller en enskild fordonskombination, om detta är nödvändigt på grund av test av ny teknik, produktutveckling eller något annat särskilt skäl. En förutsättning är dessutom att beviljande av undantag inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen. Undantag kan beviljas för viss tid och förenas med villkor.

53 §
Andra undantag

1. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna om tiden för användning av vinter- och dubbdäck i 16 § 2 mom., 17 § 1 mom. och 18 § 2 mom.

2. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från bestämmelsen om dubbens utstick i 17 § 5 mom. i fråga om fordon som deltar i rallytävlingar.

3. Trafiksäkerhetsverket kan bevilja undantag från bestämmelserna i 37 § 2 mom. för verksamhet som hänför sig till filminspelning eller forskningsarbete.

54 §
Ändringssökande

1. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av denna förordning finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 

På ens sådan ansökan om undantagslov som har blivit anhängig innan denna förordning träder i kraft, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 8 december 2011

Trafikminister
Merja Kyllönen

Överingenjör
Juha Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.