1221/2011

Given i Helsingfors den 8 december 2011

Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när Gränsbevakningsväsendets prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgifternas storlek. Denna förordning gäller även prestationer som staben för Gränsbevakningsväsendet utför i egenskap av inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

2 §
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka Gränsbevakningsväsendet tar ut fasta avgifter till självkostnadsvärdet enligt avgiftstabell 2 i bilagan till denna förordning, är avgifter som gäller andra beslut enligt avgiftstabell 2.

3 §
Enligt i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer

I 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, för vilka Gränsbevakningsväsendet tar ut avgifter till självkostnadsvärdet enligt avgiftstabell 1 i bilagan till denna förordning, är prestationer med Gränsbevakningsväsendets luftfartygsutrustning, fartyg, båtar och luftkuddefartyg och annan utrustning.

Prestationer som avses i 1 mom. är

1) sjuktransport på landområden för att rädda människoliv under omständigheter där sjuktransport inte annars kan utföras, samt

2) sjuktransport på havsområden för att rädda människoliv, om det inte är fråga om transport i anslutning till sjöräddningstjänsten som avses i sjöräddningslagen (1145/2001).

4 §
Prestationer prissatta enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer som Gränsbevakningsväsendet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) användning av lokaliteter, materiel och apparater samt användning av anställd personal och värnpliktiga i uppgifter utanför Gränsbevakningsväsendet,

2) planerings-, expert- och konsulttjänster som utförs på beställning,

3) statistik och utredningar samt annan informationstjänst och

4) annan prestation för utomstående, som grundar sig på beställning eller uppdrag samt

5) avskrifter och kopior av handlingar med beaktande av vad som föreskrivs nedan i 7 §.

5 §
Avgift till lägre belopp än självkostnadsvärdet och avstående från att ta ut avgift

I fråga om att ta ut avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet och att avstå från att ta ut avgift för Gränsbevakningsväsendets prestationer iakttas 81 § 1 och 2 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005).

6 §
Hyror för gränsbevakningsväsendets tjänstebostäder

På det sätt som föreskrivs i 81 § 3 mom. i gränsbevakningslagen kan för sådana bostadslägenheter som är i Gränsbevakningsväsendets besittning och som är avsedda som bostäder för Gränsbevakningsväsendets tjänstemän tas ut ett vederlag som är mindre än ett vederlag som bestämts enligt företagsekonomiska grunder.

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Inrikesministeriet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 2 mom. i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), samt för kopior och utskrifter som avses i 3 mom. i den nämnda paragrafen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2013.

  Helsingfors den 8 december 2011

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Reijo Lahtinen

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL 1

Avgiften tas ut på basis av den tid som använts till att utföra prestationen per kvartstimme. I den tid som använts till att utföra prestationen ingår förutom den egentliga transporttiden även tur- och returtiden, om inte gränsbevakningsväsendet utför andra uppgifter under tur- eller returtiden. Den totala tid som använts till prestationen och för vilken avgift tas ut höjs till närmaste kvartstimme.

Till sjuktransporter används i första hand helikopter- och båtutrustning. Till nödvändiga fortsatta transporter ska i första hand användas sjuktransportenheternas sjuktransportutrustning.

Till sådana säkerhetstransporter av personer som gränsbevakningsväsendet utför samt till handräckningsverksamhet används även annan utrustning.

1) prestationer med luftfartygsutrustning Euro (€)/15 min
Medeltung helikopter  4 100
Lätt helikopter med 2 motorer  2 100
Lätt helikopter med 1 motor  1 100
Spaningsplan (Dornier)  2 700
2) prestationer med fartyg, båt, luftkuddefartyg, isfartyg och hydrokopter
Bevakningsfartyg  910
Patrullbåt  350
Mindre patrullbåt  120
Luftkuddefartyg  480
Isfartyg/Hydrokopter  230
3) prestationer med annan utrustning
Robotutrustning utan arbetsplattform  430
Snöskoter  20

Bilaga 2

AVGIFTSTABELL 2

ANDRA BESLUT

Euro (€)
 Utövande av rätten till insyn enligt personuppgiftslagen (523/1999) 26 §  flere än en gång i året av samma person 57 
 Andra beslut som ges på ansökan 25 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.