1219/2011

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2011

Lag om ändring av kollektivtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kollektivtrafiklagen (869/2009) 2 § 7 punkten samt 16, 25, 26, 50 och 51 §, av dem 16 och 51 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1694/2009 samt 25 och 50 § sådana de lyder i lag 1694/2009,

ändras 2 § 6, 8 och 10 punkten, 8 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 §, 12 § 2 och 3 mom., 15 och 19—21 §, 30 § 1 mom., 31, 33 och 35 §, 53 § 3 mom., 54 §, 56 § 1 mom. och 58 §,

av dem 11 och 20 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1694/2009, 12 § 2 och 3 mom. samt 15 § sådana de lyder i lag 1007/2010, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1007/2010 samt 31 och 58 § sådana de lyder i lag 1694/2009, samt

fogas till lagen nya 14 a, 20 a, 30 a—30 c och 34 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) EU:s förordning om internationell busstrafik Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,


8) EU:s förordning om trafikidkare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG,


10) trafikansvarig en person som avses i artiklarna 2.5 och 4 i EU:s förordning om trafikidkare,


8 §
Behov av tillstånd

Det krävs trafiktillstånd för yrkesmässig persontransport på väg med buss. Trafiktillstånd krävs även i situationer som avses i artikel 1.4 b i EU:s förordning om trafikidkare när ett företags huvudsakliga verksamhet är någon annan än yrkesmässig persontransport på landsväg.


9 §
Tillstånd och handlingar som berättigar till att bedriva trafik

Yrkesmässig persontransport på väg med buss mot ersättning är tillåten på basis av ett kollektivtrafiktillstånd, tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik. Bestämmelser om bedrivande av trafik med stöd av ett avtal med en myndighet finns i trafikavtalsförordningen. Bestämmelser om bedrivande av internationell trafik finns i Interbusöverenskommelsen och i bilaterala avtal samt i EU:s förordning om internationell busstrafik, där det även finns bestämmelser om bedrivande av cabotagetrafik.

Ett kollektivtrafiktillstånd är ett sådant tillstånd att bedriva yrkesmässig persontrafik som avses i artikel 2.6 i EU:s förordning om trafikidkare. Ett kollektivtrafiktillstånd berättigar till att med buss bedriva sådan trafik som avses i trafikavtalsförordningen enligt avtal med den behöriga myndigheten, en kommun eller samkommun samt beställningstrafik i hela landet med undantag för landskapet Åland. Vid bedrivande av beställningstrafik får körningar från taxistationer inte tas emot.


11 §
Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om trafikidkare

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentraler som avses i 10 § är behöriga myndigheter enligt artikel 10 i EU:s förordning om trafikidkare. Dessutom kan polisen, arbetarskyddsförvaltningen, Skatteförvaltningen och tullverket delta i de kontroller som avses i artikel 10.1 d på basis av den behörighet som de har med stöd av någon annan lag. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att få handräckning av nämnda myndigheter vid kontrollerna. Trafiksäkerhetsverket är den nationella kontaktpunkt som avses i artikel 18 i förordningen.

Polisen på den ort där företaget har sitt faktiska och fasta driftsställe utfärdar de handlingar som avses i artikel 19.1 och de intyg som avses i artikel 19.2 i EU:s förordning om trafikidkare. Trafiksäkerhetsverket utfärdar de intyg om yrkeskunnande som avses i artikel 21.1 i förordningen.

12 §
Myndigheter som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik

Tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart i Hyvinge, Imatra, Kajana, Karleby, Kemi, Kotka, Kouvola, Nyslott, Raumo, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Seinäjoki, Uleåborg, Vasa eller Villmanstrand beviljas av den behöriga kommunala myndigheten.

En regional kommunal myndighet beviljar tillstånd för linjebaserad trafik som bedrivs enbart inom dess behörighetsområde. Regionala kommunala myndigheter är

1) Samkommunen Helsingforsregionens trafik inom det område som kommunerna Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda bildar,

2) Tavastehus stad inom det område som kommunerna Hattula, Janakkala och Tavastehus bildar,

3) Joensuu stad inom det område som kommunerna Joensuu, Kontiolahti och Liperi bildar,

4) Jyväskylä stad inom det område som kommunerna Jyväskylä, Laukaa och Muurame bildar,

5) Kuopio stad inom det område som kommunerna Kuopio och Siilinjärvi bildar,

6) Lahtis stad inom det område som kommunerna Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Padasjoki och Sysmä bildar,

7) Björneborgs stad inom det område som kommunerna Björneborg, Harjavalta, Kumo, Nakkila och Ulvsby bildar,

8) Tammerfors stad inom det område som kommunerna Birkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Tammerfors, Vesilahti och Ylöjärvi bildar,

9) Åbo stad inom det område som kommunerna Lundo, Nådendal, Reso, Rusko, S:t Karins och Åbo bildar.


14 a §
Annan än i 14 § avsedd kommuns behörighet

Andra kommuner eller samkommuner än de som avses i 14 § får för att komplettera kollektivtrafiktjänsterna på sitt område upphandla trafik enligt trafikavtalsförordningen med iakttagande av lagen om offentlig upphandling. Trafik som en kommun eller samkommun upphandlat får i obetydlig omfattning sträcka sig utanför dess egentliga behörighetsområde.

15 §
Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om internationell busstrafik är de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna, Trafiksäkerhetsverket och Statens ämbetsverk på Åland, av vilka trafikidkarna får de färdbladshäften för tillfällig trafik som avses i artikel 12 i förordningen och de färdbladshäften för cabotagetrafik som avses i artikel 17 i förordningen. Trafiksäkerhetsverket utfärdar det certifikat som avses i artikel 5.5 i nämnda förordning för trafik som bedrivs för egen räkning samt tar emot de meddelanden som avses i artikel 5.3 femte stycket. Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet är de behöriga kontrollmyndigheter som avses i artiklarna 4.3, 18.2 och 19 i nämnda förordning.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen där sökanden har sin hemort är behörig att bevilja ett gemenskapstillstånd enligt artikel 4 i den förordning som nämns i 1 mom., att återkalla tillståndet enligt artikel 21, 22.1 eller 22.3—22.5, att ålägga sanktioner mot trafikidkare som är hemmahörande i en annan medlemsstat enligt artikel 23.2 samt att registrera uppgifter i det nationella elektroniska registret över transportföretag enligt artikel 24. På Åland sköts dessa uppgifter av Statens ämbetsverk på Åland.

Behörig myndighet för sådan linjetrafik som avses i kapitel III i den förordning som nämns i 1 mom. är den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars område rutten finns. På Åland beviljas tillstånd för linjetrafik av Statens ämbetsverk på Åland. Om linjens rutt finns inom flera än en behörig myndighets behörighetsområde, beviljas tillståndet av den myndighet inom vars område den längsta sträckan av rutten finns.

19 §
Förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd

Kollektivtrafiktillstånd beviljas en sökande

1) som uppfyller de krav enligt artiklarna 4 och 6—8 i EU:s förordning om trafikidkare som ställs på den som bedriver persontrafik på landsväg,

2) som har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats med stöd av 18 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) och som inte med stöd av 8 § 1 mom. i den lagen har förordnats en intressebevakare,

3) som inte är försatt i konkurs,

4) som inte har förfallna skatteskulder eller socialskyddsavgifter och inte heller andra skulder som indrivs genom utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är mer än obetydliga, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg,

5) som inte har meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud.

Kollektivtrafiktillstånd beviljas en juridisk person som uppfyller kraven i artiklarna 6 och 7 i EU:s förordning om trafikidkare samt kraven i 1 mom. 3 och 4 punkten i denna paragraf och vars trafikansvarige uppfyller kraven i artiklarna 4, 6 och 8 i den förordningen samt förutsättningarna i 1 mom. 2 och 5 punkten i denna paragraf. Dessutom ska verkställande direktören och de ansvariga bolagsmännen i det företag som är sökande ha ett gott anseende på det sätt som avses i 20 §.

20 §
Trafikansvarigas och andra fysiska personers goda anseende

Om inte något annat följer av 2 mom. har en trafikansvarig eller en fysisk person som är sökande inte gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om

1) han eller hon under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott,

2) han eller hon under de senaste två åren har dömts till bötesstraff för minst fyra brott mot bestämmelser om anställnings- eller löneförhållanden, bokföring, beskattning, bedrivande av trafik, trafik- eller fordonssäkerhet, miljöskydd eller annat yrkesansvar eller för brott mot de bestämmelser som nämns i artikel 6.1 b i EU:s förordning om trafikidkare,

3) han eller hon under de senaste två åren har påförts andra sanktioner än fängelsestraff eller böter för minst fyra sådana allvarliga förseelser som avses i artikel 6.1 i EU:s förordning om trafikidkare, eller

4) han eller hon under de senaste två åren har dömts till bötesstraff eller påförts sanktioner för sammanlagt minst fyra sådana gärningar som avses i 2 eller 3 punkten.

En trafikansvarig och en fysisk person som är sökande ska emellertid anses ha gott anseende, om de gärningar som avses i 1 mom. inte visar att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig kollektivtrafik. Uppenbar olämplighet föreligger när

1) antalet gärningar är stort,

2) gärningen är allvarlig,

3) gärningen är systematisk,

4) gärningen riktar sig mot en kund eller myndighet,

5) gärningen har utförts vid bedrivande av yrkesmässig trafik,

6) gärningen är någon av de allvarligaste överträdelserna av gemenskapsreglerna enligt bilaga IV till den förordning som nämns i 1 mom.,

7) gärningen på något annat sätt visar på likgiltighet för person- eller trafiksäkerheten.

20 a §
Juridiska personers goda anseende

Om inte något annat följer av 2 mom. har en juridisk person som ansöker om kollektivtrafiktillstånd inte gott anseende på det sätt som avses i artikel 6 i EU:s förordning om trafikidkare, om

1) personen under de senaste fem åren har dömts till samfundsbot, eller

2) dess verkställande direktör eller ansvariga bolagsman inte uppfyller kravet på gott anseende enligt 20 §.

En juridisk person som ansöker om kollektivtrafiktillstånd ska dock anses ha gott anseende, om den gärning som ligger till grund för den dom som avses i 1 mom. 1 punkten inte visar att sökanden på det sätt som avses i 20 § 2 mom. är uppenbart olämplig att bedriva yrkesmässig kollektivtrafik.

21 §
Yrkesmässiga kvalifikationer

Den som ansöker om kollektivtrafiktillstånd och den trafikansvarige anses ha yrkesmässiga kvalifikationer, om de uppfyller de krav som ställs i artikel 8 i EU:s förordning om trafikidkare och har avlagt en företagarkurs i busstrafik samt över godkänt examensprov enligt nämnda artikel fått ett intyg som utfärdats av Trafiksäkerhetsverket eller av det ämbetsverk eller den inrättning som föregick Trafiksäkerhetsverket och som var behörigt att utfärda motsvarande intyg. Fullgörande av en företagarkurs krävs inte av den som under minst två år har innehaft ledande uppgifter i ett företag som bedriver persontrafik. Trafiksäkerhetsverket godkänner som deltagare i examensprovet den som inte behöver avlägga företagarkursen.

Företagarkurser i busstrafik omfattar minst 160 timmar. I kursens undervisning ska ingå åtminstone de ämnesblock som avses i artikel 8.1 i den förordning som nämns i 1 mom. och som nämns i bilaga I till nämnda förordning.

Trafiksäkerhetsverket ordnar det skriftliga examensprov som avses i artikel 8 i den förordning som nämns i 1 mom. och utfärdar ett intyg över avlagt examensprov. Trafiksäkerhetsverket kan anlita en utomstående expert för utarbetandet av provuppgifterna i examensprovet och ordnandet av provtillfället.

30 §
Giltighetstid och villkor för trafiktillstånd

Ett kollektivtrafiktillstånd är giltigt i fem år. I tillståndet ska maximiantalet bussar som används i trafiken fastställas. Utöver kollektivtrafiktillståndet i original får trafikidkaren så många styrkta kopior av kollektivtrafiktillståndet som maximiantalet bilar som används i trafiken. Tillståndets och kopiornas säkerhetskomponenter ska uppfylla de krav som ställs på gemenskapstillstånd och kopior av tillstånd i artikel 4.2 i EU:s förordning om internationell busstrafik samt i bilaga I till förordningen.


30 a §
Kontroll

Bestämmelser om skyldigheten för de behöriga närings-, trafik- och miljöcentraler som avses i 11 § 1 mom. att kontrollera om tillståndshavarna uppfyller kraven i artikel 3 i EU:s förordning om trafikidkare finns i artikel 12 i den förordningen.

De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna ska minst en gång per kalenderår utreda om tillståndshavarna fortfarande uppfyller de förutsättningar för beviljande av kollektivtrafiktillstånd som anges i 19 §.

30 b §
Företag med högre risk

Som företag med högre risk betraktas en tillståndshavare som har dömts till straff eller påförts sanktioner för sådana brott eller förseelser som anges i 20 § 1 mom. eller 20 a § 1 mom. 1 punkten och gärningarnas antal motsvarar det som anges i lagrunmmen. Detsamma gäller en tillståndshavare vars trafikansvarige, verkställande direktör eller ansvarig bolagsman har dömts till straff eller påförts sanktioner för sådana brott eller förseelser som anges i 20 § 1 mom. och gärningarnas antal motsvarar det som anges i lagrummet.

En tillståndshavare upphör att vara ett företag med högre risk, om varken företaget eller dess trafikansvarige, verkställande direktören eller ansvarig bolagsman under det senaste året har dömts för nya brott eller förseelser samt om det totala antalet brott eller förseelser enligt 20 § 1 mom. och 20 a § 1 mom. inte längre uppnås.

30 c §
Kontroller i företag

Bestämmelser om kontroller i företag som genomförs av behöriga myndigheter, kontrollernas syfte och inriktandet av dem på företag med högre risk och andra företag finns i artikel 12 i EU:s förordning om trafikidkare. Företag med högre risk ska kontrolleras oftare och mer ingående än andra företag. Vid kontrollerna ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen iakttas.

Den som innehar ett kollektivtrafiktillstånd ska på begäran för den behöriga kontrollmyndighet som avses i 11 § 1 mom. lägga fram de handlingar som anges i artikel 5 i EU:s förordning om trafikidkare samt de beskattningsuppgifter som krävs i skattelagstiftningen. Om det material som ska kontrolleras har sparats i ett maskinläsbart datamedium, ska tillståndshavaren på begäran omvandla materialet till läsbar skriftlig form eller till en allmänt använd lagringsform.

Kontrollmyndigheten har för att kunna genomföra en kontroll rätt att få tillträde till lokaler och områden på driftsstället för innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd, till fordon som används i yrkesmässig trafik samt till depån. Den som innehar ett kollektivtrafiktillstånd ska ställa behövliga lokaler och anordningar till förfogande för genomförandet av kontrollen och även i övrigt bistå vid kontrollen. Kontroller får inte genomföras i lokaler som används för permanent boende.

Kontrollmyndigheten har rätt att i sin besittning ta det material som ska kontrolleras eller en kopia framställd av materialet för kontroll annanstans, om detta är möjligt utan att orsaka tillståndshavaren oskälig olägenhet. Materialet ska returneras omedelbart när det inte längre behövs.

31 §
Återkallande av kollektivtrafiktillstånd och en persons olämplighet för yrket

Utöver vad som bestäms i artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare ska en behörig närings-, trafik- och miljöcentral enligt 11 § 1 mom. för viss tid eller permanent återkalla ett kollektivtrafiktillstånd och dess styrkta kopior, om tillståndshavaren begär det eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 19 § 1 mom. 2 eller 5 punkten. Centralen ska också för viss tid eller permanent återkalla ett kollektivtrafiktillstånd och dess styrkta kopior, om tillståndshavaren vid bedrivande av trafik har tillåtit att en person som meddelats näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud handlar i strid med förbudet i 4 eller 11 § i lagen om näringsförbud (1059/1985).

Om inte något annat följer av 35 §, ska centralen för viss tid eller permanent återkalla ett kollektivtrafiktillstånd och dess styrkta kopior, om

1) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 19 § 1 mom. 3 eller 4 punkten,

2) den trafikansvarige inte längre uppfyller förutsättningarna i 19 § 1 mom. 2 och 5 punkten, eller om

3) företagets verkställande direktör eller ansvariga bolagsman inte längre har gott anseende på det sätt som avses i 20 §.

Bestämmelser om sanktionerna när en trafikansvarig förlorar sitt goda anseende finns i artikel 14.1 i den förordning som nämns i 1 mom.

En trafikansvarig kan anses lämplig för yrket tidigast två år efter det att den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat ett beslut enligt artikel 14.1 i den förordning som nämns i 1 mom. om att personen är olämplig att leda företagets transportverksamhet. Om förlusten av gott anseende helt eller delvis beror på ett fängelsestraff enligt 20 § 1 mom. 1 punkten och det har förflutit mindre än tre år från domen, ska fristen löpa ut när det har förflutit fem år från domen.

33 §
Återkallande av tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik på begäran av tillståndshavaren

Den myndighet som beviljar tillstånd för linjebaserad trafik och tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik ska återkalla ett tillstånd för linjebaserad trafik och ett tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik delvis eller helt och hållet, om tillståndshavaren begär det. Begäran ska lämnas in till myndigheten senast tre månader innan trafiken ska upphöra enligt planerna.

Ett tillstånd för linjebaserad trafik får dock inte återkallas med stöd av 1 mom. förrän minimitiden enligt 22 § har löpt ut och ett tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik förrän minimitiden enligt 23 § har löpt ut, om inte tillståndshavaren begär att också kollektivtrafiktillståndet ska återkallas.

Ett tillstånd för linjebaserad trafik ska på tillståndshavarens begäran återkallas delvis eller helt och hållet också när kollektivtrafikutbudet på rutten eller rutterna har ökat efter beviljandet av det tillstånd som enligt begäran ska återkallas. Det förutsätts då att trafiken enligt det tillstånd för vilket återkallande söks är olönsam. Dessutom ska ett tillstånd för linjebaserad trafik återkallas på tillståndshavarens begäran delvis eller helt och hållet, om det av någon annan grundad anledning ska anses oskäligt att kräva fortsatt trafik.

34 a §
Tillfälligt återkallande av kopia av kollektivtrafiktillstånd

Om innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd eller en förare som är anställd av tillståndshavaren eller som annars anlitas av tillståndshavaren har dömts för upprepade och allvarliga förseelser mot bestämmelserna om trafik- eller fordonssäkerhet vid bedrivande av yrkesmässig busstrafik, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen enligt 11 § 1 mom. återkalla en eller flera styrkta kopior av ett kollektivtrafiktillstånd enligt 30 § 1 mom. för en tid av högst tre månader. Antalet sådana kopior av tillståndet som återkallas bestäms utifrån det totala antalet kopior av tillståndshavarens tillstånd och förseelsernas antal och hur allvarliga de är. Kopior av tillståndet återkallas likväl inte, om trafikidkaren eller den trafikansvarige har uppfyllt sin kontrollskyldighet och inte har kunnat förhindra förseelsen.

Innehavaren av ett kollektivtrafiktillstånd ges inte nya kopior av kollektivtrafiktillståndet under den tid då en eller flera kopior är återkallade.

35 §
Varning, rättelse av en försummelse och återställande av en persons lämplighet

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen enligt 11 § 1 mom. ska i stället för att återkalla ett kollektivtrafiktillstånd och dess styrkta kopior i de fall som avses i 31 § 2 mom., i stället för att återkalla ett trafiktillstånd i de fall som avses i 34 § 1 mom. och i stället för att återkalla en styrkt kopia av ett kollektivtrafiktillstånd i de fall som avses i 34 a §, ge tillståndshavaren en varning, om ett återkallande av tillståndet eller kopian skulle vara oskäligt och de brister, förseelser och försummelser som har framkommit har rättats till eller är obetydliga.

Om inte något annat följer av artikel 13 i EU:s förordning om trafikidkare och om grunden för återkallande av trafiktillståndet eller varningen är sådan att den kan rättas till, ska myndigheten innan tillståndet återkallas eller varningen ges bereda tillståndshavaren möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bristen eller försummelsen. Den utsatta tiden får inte vara kortare än tre månader. Tillståndet kan återkallas om missförhållandet inte har rättats till inom den utsatta tiden.

När den tid som bestämts enligt 31 § 4 mom. har löpt ut fattar den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen beslut om huruvida den trafikansvarige är lämplig för yrket. Beslutet betraktas som en åtgärd för återupprättande enligt artikel 14.2 i EU:s förordning om trafikidkare. En förutsättning är att personen inte inom den utsatta tiden har dömts till ett sådant straff eller påförts en sådan annan sanktion enligt 20 § att han eller hon fortfarande inte kan anses ha gott anseende. Om han eller hon fortfarande inte kan anses ha gott anseende, sätter centralen ut en ny tidsfrist enligt 31 § 4 mom.

53 §
Rättelseyrkande och ändringssökande

Ändring i ett beslut som fattats med stöd av artiklarna 4.2 och 4.6, artiklarna 8.3—8.6, artikel 9.1, artikel 21, artikel 22.1 eller artikel 23.2 i EU:s förordning om internationell busstrafik eller med stöd av artikel 4.2, artikel 6.2, artiklarna 11.1 och 11.3, artiklarna 13 och 14 eller artikel 15.1 i EU:s förordning om trafikidkare samt i övrigt med stöd av denna lag får sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Beslutet kan verkställas omedelbart trots att det inte har vunnit laga kraft, om inte något annat har bestämts i beslutet.

54 §
Skyldighet att visa upp handlingar

När trafik bedrivs ska i bilen medföras en giltig styrkt kopia av ett kollektivtrafiktillstånd enligt 30 § 1 mom. och vid behov en kopia av ett gemenskapstillstånd enligt artikel 4.2 i EU:s förordning om internationell busstrafik eller ett tillstånd som förutsätts enligt en internationell överenskommelse eller någon annan handling som på anmodan ska visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

56 §
Straffbestämmelser

Den som bedriver yrkesmässig persontrafik på väg med buss utan ett

1) i 9 § 2 mom. avsett kollektivtrafiktillstånd, i 9 § 3 mom. avsett tillstånd för linjebaserad trafik eller i 9 § 4 mom. avsett tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik,

2) i artikel 4 i EU:s förordning om internationell busstrafik avsett gemenskapstillstånd eller i artikel 5 avsett tillstånd för linjetrafik, eller

3) i Interbusöverenskommelsen eller ett bilateralt avtal mellan Finland och en annan stat avsett trafiktillstånd,

ska för bedrivande av olovlig busstrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


58 §
Rätt att få registeruppgifter och andra kontrolluppgifter

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få uppgifter ur straffregistret, bötesregistret, fordonstrafikregistret, utsökningsregistret, näringsförbudsregistret och skatteförvaltningens datasystem om dem som ansöker om kollektivtrafiktillstånd, innehavare av kollektivtrafiktillstånd, trafikansvariga samt företagets verkställande direktör och ansvariga bolagsmän som är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller beviljande av kollektivtrafiktillstånd och i artikel 4 i EU:s förordning om internationell busstrafik avsedda gemenskapstillstånd, kontroll av förutsättningarna för beviljande av tillstånd, återkallande av tillstånd, varningar, i artikel 14 i EU:s förordning om trafikidkare avsedda personers olämplighet samt för återlämnande av den säkerhet som ställts för att visa trafikidkarens solvens.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få uppgifter av polisen, Skatteförvaltningen, tullverket, arbetarskyddsförvaltningen och Trafiksäkerhetsverket om företagskontroller som gäller dem som innehar kollektivtrafiktillstånd när de är nödvändiga för genomförande av den kontroll som avses i artikel 12 i EU:s förordning om trafikidkare samt andra uppgifter som är nödvändiga för att bedöma om förutsättningarna enligt 19 § för beviljande av kollektivtrafiktillstånd uppfylls.


Denna lag träder i kraft den 12 december 2011. Lagens 12 § 2 och 3 mom., med undantag för 3 mom. 7 punkten, träder likväl i kraft först den 1 januari 2012 och 12 § 3 mom. 7 punkten först den 1 juli 2012.

Innan 12 § 3 mom. 7 punkten träder i kraft tillämpas på Björneborgs stad de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

De kollektivtrafiktillstånd som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller den tid som bestäms i tillstånden.

De intyg som utfärdats över avlagd företagarkurs i busstrafik och avlagt skriftligt examensprov innan denna lag träder i kraft gäller som sådana.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen delar ut de kopior av kollektivtrafiktillståndet som uppfyller kraven i 30 § 1 mom. till trafikidkarna senast den 31 december 2012. Till dess att trafikidkaren har fått tillgång till de kopior som avses i nämnda moment ska i bilen, när den är i trafik, medföras en styrkt kopia av kollektivtrafiktillståndet, och det ska på anmodan visas upp för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman.

Den som uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om trafikidkare behöver inte avlägga det examensprov som avses i artikel 8.1 i förordningen.

RP 101/2011
KoUB 8/2011
RSv 57/2011

  Helsingfors den 9 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Merja Kyllönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.