1213/2011

Utfärdad i Helsingfors den 29 november 2011

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §

Genom denna förordning föreskrivs om indikativa gränsvärden för de koncentrationer av orenheter i luften som befunnits skadliga på arbetsplatsen samt om indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer hos arbetstagare.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2011.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (557/2009).

Komissionens direktiv 2009/161/EU; EUT Nr. L 338 19.12.2009 s. 87-89

  Helsingfors den 29 november 2011

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Bilaga 1

Inledning

Indikativa gränsvärden för koncentrationer som befunnits skadliga, dvs. HTP-värden, är de minsta föroreningshalter i arbetstagares andningsluft som har bedömts kunna medföra risker eller olägenheter för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet eller reproduktionshälsa (tabell 1).

Ämnenas indikativa gränsvärden har fastställts som exponering genom inandning enligt ämnets eller ämnesgruppens egenskaper för genomsnittshalten av föroreningar i luften under perioder av 8 timmar, 15 minuter och/eller för momentan genomsnittshalt. I anmärkningskolumnen anges "hud" för de ämnen där risken inte kan bedömas endast på grund av koncentrationer i luften. För några särskilt farliga ämnen har i anmärkningskolumnen antecknats "takvärde".

Värden för partikelföroreningar i luften har angetts som vikthalt i luften. Värdena för gaser och ångor anges både i volymdelar och som vikthalt i luften. Som enhet för vikthalten används enheten milligram per kubikmeter och för den beteckningen mg/m3. Som enhet för volymdel används miljondelvolym och för den beteckningen ppm. Gränsvärdena för fibröst damm har angivits i koncentration av partiklar, dvs. antalet fibrer per kubikcentimeter, beteckningen 1/cm3.

Vid bedömningen av indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer används koncentrationen av en förorening eller dess ämnesomsättningsprodukt i arbetstagarens urin, blod eller utandningsluft eller annan respons på exponeringen i kroppen (tabell 2.).

Statsrådet har särskilt föreskrivit bindande gränsvärden för asbest, bensen, damm från hårda träslag, bly och vinylklorid.

Kemiska specifikationer av ämnen baserar sig på Chemical Abstracts Service -registret (CAS), som används allmänt. Klassificering genom R-fraser är en del av ämnenas farlighet i enlighet med kemikalielagen.

Bilaga 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.