1210/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2011

Lag om ändring av 41 a § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 41 a §, sådan den lyder i lag 280/2007, som följer:

41 a §
Behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget och Prümrådsbeslutet

Uppgifter som erhållits med stöd av Prümfördraget utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs annanstans i denna lag och vad som bestäms i artikel 37.3 i fördraget. Uppgifter som erhållits med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, nedan Prümrådsbeslutet, utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs annanstans i denna lag och vad som bestäms i artiklarna 14.2, 26.2, 26.3 och 28.3 i Prümrådsbeslutet.

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget och Prümrådsbeslutet lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 39.4 och 39.5 i Prümfördraget och artikel 30.4 och 30.5 i Prümrådsbeslutet.

Var och en har rätt att utöver vad som föreskrivs annanstans i denna lag begära att dataombudsmannen kontrollerar att behandlingen av personuppgifter om personen i fråga och som grundar sig på Prümfördraget och Prümrådsbeslutet är lagenlig.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2011.

RP 25/2011
FvUB 2/2011
RSv 27/2011
Rådets beslut 2008/615/RIF (32008D0615); EUT nr L 210, 6.8.2008, s. 1

  Helsingfors den 2 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.