1202/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2011

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 55 § och 94 § 1 mom. 6 punkten samt

ändras 3 § 2 mom., mellanrubriken före 55 §, 79 g §, 85 a § 1 mom., 131 § 1 mom. 1 punkten, 140 § 3 mom. och 209 a § 1 mom.,

av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1301/2003, 79 g § och 140 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1071/2002, 85 a § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1265/1997, 727/1998, 1071/2002, 1060/2006, 758/2008, 1780/2009 och 1392/2010, 131 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 417/2011 samt 209 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 453/2005, som följer:

3 §

I omsättningen enligt 1 mom. inräknas summan av den skattepliktiga försäljningen, den enligt 56, 58, 70, 70 b, 71, 72 och 72 a—72 e § skattefria försäljningen, överlåtelser av fastigheter eller rättigheter som hänför sig till fastigheter samt försäljningen av finansiella tjänster enligt 41 § och försäkringstjänster enligt 44 §. I omsättningen inräknas inte försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär eller försäljning av anläggningstillgångar.


Upplaga av ett allmännyttigt samfunds medlemstidning
79 g §

En skattskyldig återförsäljare får tillämpa det förfarande som avses i 79 a § även på konstverk, samlarföremål och antikviteter som han själv importerar eller på sådana konstverk som han köpt och vid vars försäljning eller gemenskapsinterna förvärv nedsatt skattesats har tillämpats med stöd av 85 a § 1 mom. 9 punkten.

85 a §

För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 9 procent av skattegrunden:

1) persontransporter,

2) överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokaler och besökshamnar,

3) tjänster som möjliggör utövande av idrott,

4) inträdesavgifter till teater-, cirkus-, musik-, dans- och biografföreställningar, utställningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djurparker, museer och andra motsvarande kultur- eller underhållningsevenemang och inrättningar,

5) den på televisionsavgifter grundade ersättning som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsstyrelses inkomster från televisionsavgifter,

6) läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987), sådana preparat enligt 22 och 22 a § i läkemedelslagen som enligt villkoret för sådan registrering som avses i de nämnda paragraferna får säljas endast genom apoteksrörelse, samt kliniska näringspreparat och produkter som motsvarar sådana preparat samt salvbaser om de berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),

7) böcker,

8) tidningar och tidskrifter som prenumereras för minst en månad,

9) sådana konstverk som avses i 79 c §, i fråga om annan verksamhet än import dock endast när säljaren är upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare eller, tillfälligt, en annan näringsidkare än en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § 3 mom.,

10) den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3—5 punkten som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får.


131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med

1) verksamhet som är skattefri enligt 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72 e eller 72 h §,


140 §

Om en skattskyldig återförsäljare tillämpar lagens allmänna bestämmelser på försäljning av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han själv importerar, eller på försäljning av sådana konstverk som han köpt och vid vars försäljning eller gemenskapsinterna förvärv nedsatt skattesats tillämpats med stöd av 85 a § 1 mom. 9 punkten, avdras den i förvärvet ingående skatten för den kalendermånad till vilken skatten på försäljningen hänförs.

209 a §

Över skattepliktig försäljning av varor eller tjänster ska säljaren ge köparen en faktura, om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare. Detsamma gäller försäljning som är skattefri enligt 43 a, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a—72 e samt 72 h §. Över försäljning som avses i 63 a § och 72 b § 4 mom. ska en faktura ges också när köparen är en privatperson. En faktura behöver inte ges över försäljning som är skattefri med stöd av 3—5 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Denna lag tillämpas, om inte något annat föreskrivs nedan, när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

Lagen tillämpas på ett sådant gemenskapsinternt varuförvärv som enligt 138 b § hänförs till kalendermånaderna efter lagens ikraftträdande.

RP 52/2011
FiUB 9/2011
RSv 44/2011

  Helsingfors den 2 december 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.