1195/2011

Given i Helsingfors den 25 november 2011

Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Statskontoret prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) service i samband med upplåning, skötseln av skulder, investeringar och förvaring för i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) avsedda affärsverk, för fonder utanför statsbudgeten och av särskilda skäl för sammanslutningar utanför statsförvaltningen,

2) på begäran utfärdade intyg över lånesaldon och lånesäkerheter, avgivna efterpantsättningsförbindelser, förnyade och utbytta säkerheter, andra utfärdade handlingar och på begäran givna utskrifter och dataregister som gäller lån, med undantag av handlingar, utskrifter och övriga dokument som behövs för myndigheternas verksamhet,

3) användning av lokaler och anordningar som är i Statskontorets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

4) användning av personal för utbildnings- och planeringsuppgifter samt andra sakkunniguppgifter som på beställning utförs utanför Statskontoret,

5) mässor och andra utbildningstjänster i anslutning till statskontorets verksamhet,

6) publikationer och kopior.

2 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Statskontoret beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller till utgången av 2015.

  Helsingfors den 25 november 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Budgetråd
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.