1193/2011

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. och 12 f § 2 och 3 mom. i lagen om djursjukdomar (55/1980), sådana de lyder i lag 303/2006:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om

1) registrering av, godkännande av och tillsyn över aktörer som bearbetar och bortskaffar animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel till den del avfallslagen (646/2011) inte tillämpas på dem,

2) användning och tillsyn över användningen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel enligt artiklarna 17 och 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, nedan biproduktförordningen,

3) utsläppande på marknaden av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel enligt kapitel VII punkt B i bilaga XIII till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen, nedan tillämpningsförordningen.

Förordningen tillämpas också på tillsynen över anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter i anslutning till slakterier och anläggningar inom fiskeribranschen enligt livsmedelslagen (23/2006).

Förordningen tillämpas varken på biogas- och komposteringsanläggningar som behandlar animaliska biprodukter eller på aktörer som bearbetar gödselfabrikat av animaliskt ursprung, med undantag för anläggningar som bearbetar biprodukter genom trycksterilisering.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På livsmedelsföretagare samt på livsmedelstillsynen i alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan tillämpas livsmedelslagen (23/2006).

Bestämmelser om foderföretagares anmälan för registrering, godkännande av anläggningar samt foderföretagares övriga anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter finns i denna förordning och dessutom i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (712/2008), medan bestämmelser om krav på registerföring och kvalitetskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien, nedan förordning om fastställande av krav för foderhygien.

Bestämmelser om användningen av biprodukter och därav framställda produkter som foder finns i denna förordning och dessutom i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning av mjölk, mjölkbaserade produkter och biprodukter som uppkommer vid bearbetningen av mjölk vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen (665/2010).

Bestämmelser om import på den inre marknaden av biprodukter och därav framställda produkter för användning som foder finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010).

Bestämmelser om registrering som importör på den inre marknaden av biprodukter och därav framställda produkter för användning som foder, ansökan om importtillstånd och förhandsanmälan finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006).

På förbränning av biprodukter och därav framställda produkter, med undantag för hela kadaver, tillämpas statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003).

På tillsynen över biproduktförordningen och på annan verkställighet som den förutsätter tillämpas i fråga om gödselfabrikat lagen om gödselfabrikat (539/2006).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) produktionsdjur djur som avses i artikel 3.6 i biproduktförordningen,

2) hundar i hundgårdar hundar som yrkesmässigt hålls eller föds upp i hundgårdar och som i allmänhet inte hålls i bostadsutrymmen,

3) djurhållningsplats en plats där produktionsdjur, hundar i hundgårdar eller sådana fluglarver som ska användas som fiskagn hålls eller föds upp,

4) aktör anläggning eller användare som samlar in, transporterar, lagrar, hanterar, bearbetar, använder eller bortskaffar biprodukter eller därav framställda produkter,

5) användare användare som avses i artikel 3.12 i biproduktförordningen,

6) foderblandningscentral sådan aktör som med stöd av artikel 18 i biproduktförordningen för försäljning, förmedling eller distribuering producerar foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar eller för sådana fluglarver som ska användas som fiskagn,

7) fodercentral på gård sådan aktör som med stöd av artikel 18 i biproduktförordningen för utfodringen av djur som nämns i punkt 6 producerar eller bearbetar foder som ska användas endast inom samma djurhållningsplats,

8) uppsamlingscentral anläggning som avses i punkt 53 i bilaga I till tillämpningsförordningen och som för försäljning, förmedling eller distribuering bearbetar vissa biprodukter som är avsedda att användas som foderråvara eller foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar, djurparksdjur eller sådana fluglarver som ska användas som fiskagn,

9) bearbetningsanläggning anläggning som avses i punkt 58 i bilaga I till tillämpningsförordningen,

10) anläggning för framställning av sällskapsdjursfoder anläggning som avses i punkt 57 i bilaga I till tillämpningsförordningen,

11) förbränningsanläggning anläggning som avses i punkt 56 i bilaga I till tillämpningsförordningen,

12) samförbränningsanläggning anläggning som avses i punkt 55 i bilaga I till tillämpningsförordningen,

13) anläggningar aktörer som avses i 5 och 7–10 § i denna förordning,

14) matavfall matavfall som avses i punkt 22 i bilaga I till tillämpningsförordningen.

2 kap.

Godkännande och registrering av anläggningar

4 §
Förfarandet för registrering och godkännande

Bestämmelser om registrering och godkännande av anläggningar finns i artiklarna 23 och 24 i biproduktförordningen. Den behöriga myndigheten får endast godkänna anläggningen om den uppfyller villkoren i artikel 27 i biproduktförordningen.

Aktören ska göra en skriftlig ansökan om registrering och godkännande av anläggningen till den behöriga myndigheten innan verksamheten inleds. Innan den behöriga myndigheten godkänner anläggningen ska myndigheten inspektera anläggningen på plats.

Registrering krävs dock inte, om aktören endast bedriver sådan verksamhet som avses i artikel 20.4 i tillämpningsförordningen.

5 §
Godkännande av bearbetningsanläggningar, anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder och lagringsanläggningar

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder och anläggningar som bearbetar biprodukter genom trycksterilisering eller metoder som avses i artikel 15.1 första stycket b i biproduktförordningen.

Regionförvaltningsverket godkänner anläggningar som behandlar biprodukter med sådana alternativa metoder som godkänts enligt artikel 20 i biproduktförordningen.

Kommunalveterinären godkänner lagringsanläggningar som lagrar sådana framställda produkter som avses i artikel 24.1 j i och 24.1 j ii i biproduktförordningen.

Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av anläggningar finns i artikel 25 i biproduktförordningen och i artiklarna 8, 9, 18 och 19 samt i bilagorna IV och IX till tillämpningsförordningen.

6 §
Godkännande av laboratorium för bearbetningsanläggningar

En bearbetningsanläggning ska för kvalitetssäkring ha ett eget godkänt laboratorium eller anlita ett externt, godkänt laboratorium. Laboratoriet ska godkännas av Livsmedelssäkerhetsverket. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av laboratorier finns i kapitel I avsnitt 1 punkt 5 i bilaga IV till tillämpningsförordningen.

7 §
Godkännande av anläggningar som bedriver mellanhantering

Regionförvaltningsverket godkänner anläggningar som bedriver sådan mellanhantering som avses i artikel 24.1 h och 24.1 i i biproduktförordningen och sådana hygieniseringsenheter som avses kapitel II punkt i i bilaga IX till tillämpningsförordningen och som inte finns i anslutning till en anläggning som godkänts enligt biproduktförordningen. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande finns i artikel 25 i biproduktförordningen samt i artikel 19 och kapitel II i bilaga IX till tillämpningsförordningen.

Godkännande av en anläggning som bedriver mellanhantering krävs inte för en förvaringsplats för biprodukter som är belägen i närheten av den plats där biprodukten har uppkommit och på vilken förvaringsplats biprodukter som härstammar från endast en producent förvaras tillfälligt.

8 §
Godkännande av förbrännings- och samförbränningsanläggningar

Kommunalveterinären godkänner förbrännings- och samförbränningsanläggningar med låg och hög kapacitet samt anläggningar som använder biprodukter och därav framställda produkter som bränsle vid förbränning.

Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av förbrännings- och samförbränningsanläggningar finns i artikel 6 och bilaga III till tillämpningsförordningen.

9 §
Registrering av uppsamlingscentraler, foderblandningscentraler och fodercentraler på gård

Livsmedelssäkerhetsverket registrerar uppsamlingscentraler, foderblandningscentraler och fodercentraler på gård.

Bestämmelser om förutsättningarna för registrering av uppsamlingscentraler finns i kapitel II avsnitt 1 punkterna 1 och 2 i bilaga VI till tillämpningsförordningen och dessutom ska bilaga 1 till denna förordning iakttas.

En förutsättning för registrering av en foderblandningscentral är att registreringskraven enligt kapitel 1, kraven på råvaror enligt kapitel 2 och kraven på behandling av råvaror enligt kapitel 3 i bilaga 2 till denna förordning uppfylls. Om foderblandningscentralen levererar foder endast till pälsdjursfarmer som står under dess kontroll ska den med avvikelse från vad som bestäms i detta moment uppfylla kraven enligt bilaga 3.

En förutsättning för registrering av en fodercentral på gård är att anläggningen i framställningen av foder endast använder sådana biprodukter och därav framställda produkter som avses i bilaga 3.

10 §
Registrering av anläggningar som tillverkar och lagrar produkter för tekniska ändamål

Regionförvaltningsverket registrerar inom sitt verksamhetsområde de anläggningar som för tekniska ändamål producerar eller bearbetar serum från hästdjur, blodprodukter, läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika samt anläggningar som producerar sådana framställda produkter som avses i artikel 36 i biproduktförordningen.

Kommunalveterinären registrerar inom sitt verksamhetsområde sådana anläggningar som tillverkar och bearbetar produkter för tekniska ändamål och som inte avses i 1 mom., och anläggningar som lagrar produkter för tekniska ändamål, med undantag för sådana lagringsanläggningar för vilka krävs godkännande enligt 5 §.

Om de anläggningar som avses i 1 mom. i Finland är registrerade i ett myndighetsregister som Europeiska unionens lagstiftning förutsätter, behöver anläggningen inte registreras på nytt på det sätt som avses i biproduktförordningen.

Bestämmelser om förutsättningarna för registrering av anläggningar finns i artikel 23 i biproduktförordningen samt i artikel 20 och kapitlen III och IV i bilaga IX till tillämpningsförordningen.

11 §
Registrering av transportföretag

Livsmedelssäkerhetsverket registrerar transportföretag som transporterar biprodukter och därav framställda produkter. Bestämmelser om förutsättningarna för registrering av transportföretag finns i kapitel IV punkt 3 i bilaga IX till tillämpningsförordningen.

Registrering krävs inte av aktörer som har registrerats eller godkänts för att idka trafik i enlighet med foderlagen (86/2008). Registrering krävs inte heller av sådana aktörer som har godkänts i enlighet med artikel 24 i biproduktförordningen eller i enlighet med livsmedelslagen och som transporterar biprodukter eller därav framställda produkter som biverksamhet för en godkänd anläggning eller av transportföretag som har registrerats med stöd av avfallslagen.

12 §
Uppsamling av internationellt matavfall

Livsmedelssäkerhetsverket registrerar de aktörer som svarar för uppsamling av internationellt kategori 1-matavfall från transportmedel i internationell trafik.

13 §
Förändringar i anläggningens verksamhet och nedläggning av verksamheten

En aktör ska utan dröjsmål skriftligen meddela den myndighet som fattat beslutet om registrering eller godkännande om sådana förändringar i verksamheten som kan påverka uppfyllandet av förutsättningarna för registrering och godkännande samt om nedläggning av verksamheten.

3 kap.

Övriga bestämmelser som gäller uppsamlingscentraler, foderblandningscentraler och fodercentraler på gård

14 §
Skyldighet för foderblandningscentraler och fodercentraler på gård att föra register

Bestämmelser om kraven för foderblandningscentraler och fodercentraler på gård att föra register finns i artikel 22 i biproduktförordningen och i artikel 17 i tillämpningsförordningen.

15 §
Anläggningars anmälningsskyldighet när det gäller spårbarhet av biprodukter från slakt, bearbetat animaliskt protein och kött- och benmjöl

Anläggningarna ska halvårsvis meddela Livsmedelssäkerhetsverket uppgifter om

1) mottagna partier, partiernas storlek och avsändande anläggning i fråga om sådana partier av biprodukter från slakt som består av kategori 3-material och som importerats från någon av Europeiska unionens medlemsstater eller från någon stat utanför Europeiska unionen,

2) sådana mottagna partier, partiernas storlek och avsändande anläggning i fråga om partier av bearbetat animaliskt protein från inhemsk produktion samt partier som importerats från någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller från någon stat utanför Europeiska unionen,

3) mottagna partier, partiernas storlek samt avsändande anläggning i fråga om partier av kött- och benmjöl från inhemsk produktion,

4) mängderna bearbetat animaliskt protein och kött- och benmjöl som använts för tillverkningen av foderblandningar.

Anmälningsskyldigheten gäller inte fiskmjöl.

16 §
Foderhygienkrav på uppsamlingscentralernas och foderblandningscentralernas slutprodukter

Uppsamlingscentralernas och foderblandningscentralernas slutprodukter ska minst en gång per månad undersökas för upptäckande av salmonellabakterier.

Kravet på att undersöka slutprodukten gäller dock varken foderblandningscentraler från vilka foder levereras endast till pälsdjursfarmer som står under deras kontroll.

Uppsamlingscentralerna och foderblandningscentralerna skall upprätta en kvalitetskontrollplan enligt förordningen om fastställande av krav för foderhygien.

4 kap.

Användning av biprodukter och därav framställda produkter för särskilda ändamål enligt artiklarna 17 och 18 i biproduktförordningen

17 §
Användning av biprodukter och därav framställda produkter för utfodringen av pälsdjur, hundar i hundgårdar och sådana fluglarver som ska användas som fiskagn

För utfodringen av pälsdjur, hundar i hundgårdar och sådana fluglarver som ska användas som fiskagn får användas biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 2-material under förutsättning att produkterna kommer från djur som inte avlivats eller dött till följd av förekomst eller förmodad förekomst av en sjukdom som kan överföras till människor eller djur samt biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 3-material. Användningen av nämnda produkter får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

De biprodukter och därav framställda produkter som används för utfodringen av pälsdjur, hundar i hundgårdar och sådana fluglarver som ska användas som fiskagn ska komma från registrerade foderblandningscentraler eller ha bearbetats enligt en metod som avses i kapitel III i bilaga IV till tillämpningsförordningen. Utöver detta kan djur vid fodercentraler på gård utfodras med biprodukter och därav framställda produkter som avses i bilaga 3.

Bestämmelser om de krav som gäller utfodringspraxis inom arten avseende pälsdjur finns i kapitel I i bilaga II och i kapitel IV avsnitt 3 i bilaga VIII till tillämpningsförordningen.

18 §
Användning av biprodukter och därav framställda produkter till utfodring av vissa djur

Biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 2-material och som kommer från djur som inte avlivats eller dött till följd av förekomst eller förmodad förekomst av en sjukdom som kan överföras till människor eller djur samt biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 3-material får användas för utfodring av följande djur under förutsättning att användningen av produkterna inte medför fara för människors eller djurs hälsa:

1) cirkusdjur,

2) kräldjur och rovfåglar som inte hålls i djurpark eller på cirkus,

3) vilda djur.

För utfodring av sådana djur som avses i 1 mom. får dock inte användas pälsdjurskadaver, delar av kadavren eller därav framställda produkter.

Inom området för den kommun där jakt på björn är tillåten får biprodukter eller därav framställda produkter som består av kategori 2-material inte användas för utfodring av vilda djur under den tid som nämns i 3 § i statsrådets förordning (169/2011).

Biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 2-material och som kommer från djur som genomgått medicinsk behandling får endast överlåtas och användas för utfodring av vilda djur, om restmängderna av läkemedel i produkterna inte överstiger de högsta tillåtna värdena enligt lagstiftningen i enlighet med vad som föreskrivs i avsnitt II kapitel V punkt 1 i i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004.

19 §
Användning av biprodukter och därav framställda produkter till utfodring av djurparksdjur

Biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 2-material och som kommer från djur som inte avlivats eller dött till följd av förekomst eller förmodad förekomst av en sjukdom som kan överföras till människor eller djur samt biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 3-material får användas för utfodring av djurparksdjur under förutsättning att användningen av produkterna inte medför fara för människors eller djurs hälsa.

Regionförvaltningsverket kan bevilja en registrerad djurpark tillstånd att använda biprodukter som består av kategori 1-material från samma djurpark för utfodringen av djurparksdjur. Bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd finns i kapitel II avsnitt 4 i bilaga VI till tillämpningsförordningen.

20 §
Skyldigheter för aktörer som överlåter och använder biprodukter för utfodring av djur

Bestämmelser om skyldigheten för en aktör som är ansvarig för en plats för utfodring av vilda djur med kadaver att göra en anmälan om upprätthållandet av en plats för utfodring med kadaver och om de uppgifter som ska lämnas i anmälan finns i 10 och 11 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). Innan utfodringen med kadaver inleds ska en skriftlig anmälan lämnas till den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde platsen för utfodring med kadaver finns och biprodukter används.

Dessutom ska aktören i fråga om alla partier av biprodukter som levereras till platsen för utfodring med kadaver anmäla ursprung, datumet för när de har tagits emot och datumet för när de har förts till utfodringsplatsen samt, om biprodukterna kommer från djur som genomgått medicinsk behandling, information om medicineringen. Uppgifterna ska lämnas såväl till den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna samlas in som till kommunalveterinären inom det verksamhetsområde som avses i 1 mom.

Aktörer som använder biprodukter för utfodring av djurparksdjur, cirkusdjur samt andra kräldjur och rovfåglar än djurparksdjur ska göra en anmälan om användningen till kommunalveterinären, som registrerar användarna. Aktören ska också göra en anmälan till kommunalveterinären om användningen upphör. Den anmälan som görs innan användningen börjar ska innehålla följande uppgifter:

1) kontaktuppgifter till den aktör som är ansvarig för utfodringsplatsen,

2) var utfodringsplatsen finns,

3) kvaliteten på de biprodukter som används för utfodringen.

En producent av biprodukter får leverera biprodukter med undantag för kroppar av avlivade värphöns, endast direkt till en registrerad användare, som inte får överlåta biprodukterna vidare för förmedling eller användning. Aktörer som använder biprodukter ska sörja för en ändamålsenlig behandling och ett ändamålsenligt bortskaffande av de biprodukter som blivit oanvända.

Aktörer som sänder, transporterar eller tar emot biprodukter ska dessutom iaktta kraven på registerföring i artikel 22 i biproduktförordningen och i artikel 17 och bilaga VIII till tillämpningsförordningen.

Den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna samlas in ska vid behov inspektera biprodukterna innan de används för utfodring.

21 §
Krav som gäller prover för forskning och diagnostik, varuprover och visningsobjekt

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter får levereras och användas för de ändamål som nämns i artikel 17.1 i biproduktförordningen, om användningen inte medför risk för att djursjukdomar sprids.

För användning av biprodukter och därav framställda produkter som består av kategori 1-material för ändamål som avses i 1 mom. ska dock sökas tillstånd av regionförvaltningsverket inom användarens verksamhetsområde, med undantag för biprodukter och därav framställda produkter som levereras till Livsmedelssäkerhetsverket och till veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Biprodukter och därav framställda produkter som används för ändamål som avses i denna paragraf får inte användas för andra ändamål. Produkterna ska bortskaffas på ett säkert sätt enligt kraven i kapitel I i bilaga VI till tillämpningsförordningen eller i förekommande fall återsändas till ursprungsorten. Dessutom ska iakttas vad som föreskrivs i artiklarna 11 och 12 i tillämpningsförordningen.

5 kap.

Tillsyn

22 §
Tillsyn över anläggningar som registrerats och godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket ska utöva tillsyn över anläggningar som registrerats och godkänts av det i enlighet med den tillsynsplan som det utarbetat.

Besiktningsveterinären, regionförvaltningsverket och kommunalveterinären ska utöva tillsyn över anläggningar som registrerats och godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med den tillsynsplan som de utarbetat utifrån Livsmedelssäkerhetsverkets årliga tillsynsanvisning enligt följande:

1) besiktningsveterinären ska utöva tillsyn över uppsamlingscentraler och anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder i anslutning till ett slakteri,

2) regionförvaltningsverket ska utöva tillsyn över anläggningar som på de sätt som avses i 5 § 1 och 2 mom. bearbetar biprodukter som hör till kategori 1 och 2 samt över aktörer som svarar för uppsamling av internationellt kategori 1-matavfall från transportmedel i internationell trafik,

3) kommunalveterinären ska utöva tillsyn över anläggningar som på de sätt som avses i 5 § 1 och 2 mom. bearbetar biprodukter som hör till kategori 3, fodercentraler på gård, foderblandningscentraler samt uppsamlingscentraler och anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder, med undantag för dem som finns i anslutning till ett slakteri.

Tillsyn över uppsamlingscentraler som godkänts för i 5 § 1 mom. avsedd bearbetning av biprodukter som hör till kategori 2 utövas dock endast av regionförvaltningsverket i enlighet med punkt 2.

23 §
Tillsyn över anläggningar som registrerats och godkänts av regionförvaltningsverket och kommunalveterinären

Regionförvaltningsverket och kommunalveterinären ska utöva tillsyn över anläggningar som de registrerat och godkänt med en kontrollfrekvens som anges i Livsmedelssäkerhetsverkets tillsynsplan.

24 §
Övervakning av insamling och transport

Bestämmelser om de krav som gäller insamling och transport av animaliska biprodukter och därav framställda produkter finns i artikel 17 i tillämpningsförordningen.

Den behöriga myndigheten ska övervaka att de anläggningar och övriga aktörer som den har kontroll över också iakttar de krav som gäller transport.

25 §
Annan tillsyn

Kommunalveterinären ska utöver tillsynen över anläggningarna också göra inspektionsbesök på andra sådana platser inom sitt verksamhetsområde där animaliska biprodukter och därav framställda produkter samlas in, lagras, transporteras, bearbetas, används eller bortskaffas.

Kommunalveterinären ska inom sitt verksamhetsområde också utöva tillsyn över pälsdjursfarmer och andra verksamhetsställen där biprodukter används för utfodring av djur.

26 §
Rapportering om inspektioner

Den behöriga myndigheten ska avfatta en skriftlig inspektionsrapport över inspektionerna, av vilken ska framgå inspektionens förlopp och centrala observationer som inspektören gjort. Den behöriga myndigheten ska bevara inspektionsrapporterna i minst tre år. Inspektionsrapporten ska utan dröjsmål tillställas inspektionsobjektet och Livsmedelssäkerhetsverket. Rapporter över kommunalveterinärens inspektioner ska också tillställas regionförvaltningsverket.

27 §
Informationsutbyte mellan myndigheter

Regionförvaltningsverket ska utan dröjsmål underrätta kommunalveterinären och Livsmedelssäkerhetsverket om sina beslut om godkännande och registrering av anläggningar samt om återkallande av sådana beslut. På motsvarande sätt ska kommunalveterinären utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket om sina beslut om godkännande och registrering av anläggningar samt om återkallade av sådana beslut samt om sådana väsentliga brister i tillsynen över iakttagandet av denna förordning som kommunalveterinären har observerat.

Kommunalveterinären ska tillställa regionförvaltningsverket ett sammandrag av de anmälningar som avses i 20 § före utgången av januari följande år. Regionförvaltningsverket ska årligen före utgången av februari tillställa Livsmedelssäkerhetsverket ett sammandrag av anmälningarna.

28 §
Förteckning över godkända och registrerade aktörer

Livsmedelssäkerhetsverket ska på sina webbsidor föra en förteckning över godkända och registrerade aktörer i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 47 i biproduktförordningen. Regionförvaltningsverket och kommunalveterinären ska föra en förteckning över de aktörer som de godkänt och registrerat.

På insamling och registrering av personuppgifter samt på användning av uppgifterna i förteckningen tillämpas lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008).

6 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Utsläppande på marknaden av obehandlad ull, obehandlat hår och obehandlat hästtagel

Obehandlad ull, obehandlat hår och obehandlat hästtagel får släppas ut på marknaden trots bestämmelserna i tillämpningsförordningen under förutsättning att produkterna kommer direkt från en gårdsbruksenhet, från en anläggning som godkänts eller registrerats i enlighet med biproduktförordningen eller från en anläggning som godkänts enligt livsmedelslagen och under förutsättning att produkterna inte medför fara för människors eller djurs hälsa.

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (850/2005) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel (194/2004).

31 §
Övergångsbestämmelser

Sådana beslut om godkännande av anläggningar som fattats med stöd av de förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som upphävs genom denna förordning förblir i kraft och anläggningarna antecknas utan särskild ansökan i det register som avses i denna förordning som godkända eller registrerade anläggningar enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 169/2009 (32009R1069); EUT Nr L 300, 14.11.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (32011R0142); EUT Nr L 54, 26.2.2011, s. 1

  Helsingfors den 25 november 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Bilaga 1

KRAV PÅ UPPSAMLINGSCENTRALER FÖR BEARBETNING AV BIPRODUKTER VID FRAMSTÄLLNING AV FODER ELLER FODERRÅVAROR

Biprodukter ska bearbetas och förvaras så, att deras hygieniska kvalitet inte ändras väsentligt innan bearbetningen inleds. Biprodukter, med undantag för material från fisk, ska bearbetas i enlighet med punkt 1 nedan genom upphettning eller syrabehandling. Material från fisk kan bearbetas i enlighet med punkt 1 eller 2.

1) Upphettning och syrabehandling

Råvaran ska före bearbetningen finfördelas till bitar som har en diameter på högst 50 millimeter.

Den finfördelade råvaran ska

steriliseras eller ångbehandlas under tryck i enlighet med kapitel II avsnitt I punkt 4 b i bilaga VI till tillämpningsförordningen så, att den finfördelade råvaran till alla delar uppnår en temperatur på minst 80°C samt användas utan dröjsmål eller lagras nedkyld eller djupfryst, eller

behandlas med fodertillsats, såsom syra, genom vilket förhindras att råvaran blir skämd. Råvarans pH-värde ska, mätt omedelbart efter behandlingen med syra, vara alltigenom 4,2 eller lägre. I samband med behandlingen med syra ska råvaran även behandlas så, att tillväxten av jäst och mögel förhindras. Den fodertillsats som används ska vara godkänd som sådan fodertillsats som lämpar sig för användningsändamålet och för att ingå i foder för de djurarter för vilka fodret är avsett (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser).

2) Djupfrysning

Temperaturen i ett fryslager ska vara -18°C eller lägre.

Bilaga 2

Kapitel 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REGISTRERING AV FODERBLANDNINGSCENTRALER

Foderblandningscentralernas lokaler och utrustning ska uppfylla minst följande krav:

 1. Anläggningen ska på ett ändamålsenligt sätt vara åtskild från övriga fastigheter och från allmän väg. Anläggningen får inte vara belägen i omedelbar närhet av en gård som håller sig med djur avsedda för livsmedelsproduktion.

 2. Trafiken på anläggningens gårdsområde ska ordnas så att det inte finns risk för att djursjukdomar sprids. Gårdsområdet ska ha beläggning.

 3. I anläggningen ska finnas tillräckligt stora arbetsutrymmen så att arbetet kan utföras på ett hygieniskt sätt. Lokaler som är avsedda för olika funktioner ska placeras så, att råvarorna och de färdiga produkterna kan förvaras åtskilda från varandra och så att det inte finns risk för kontamination.

 4. Anläggningen ska ha tillräcklig tillgång till kallt och varmt hushållsvatten.

 5. Anläggningens konstruktioner och utrustning ska vara intakta, tillverkade av material som tål slitage samt lätta att hålla rena och desinficera.

 6. Anläggningarna ska ha tillräcklig ventilation och belysning.

 7. Anläggningen ska ha ett hygieniskt system för bortskaffande av avloppsvatten och fast avfall.

 8. Golven i anläggningen ska slutta så att avfallsvattnet rinner mot golvbrunnar.

 9. Anläggningen ska vid behov innehålla utrustning för finfördelning av biprodukter.

10. I anläggningen ska finnas tillräckligt stora, kylda eller i övrigt ändamålsenliga särskilda utrymmen för förvaring av råvaror och färdiga produkter.

11. I anläggningen ska finnas ändamålsenlig utrustning för rengöring och desinficering av transportmedel, transportbehållare, transportkärl och transportemballage.

12. I anläggningen ska finnas ändamålsenlig utrustning för rengöring och desinficering av mottagnings- och bearbetningsutrymmen.

13. Anläggningen ska ha tillräckligt med tvättställ samt ändamålsenliga socialutrymmen för personalen.

14. Djur och obehöriga personer får inte ges tillträde till anläggningen.

De strukturella kraven i punkterna 2-3 och 8 gäller inte sådana foderblandningscentraler från vilka en pälsproducent levererar foder endast till pälsfarmer som står under deras kontroll.

Kapitel 2 TILLÅTNA ANIMALISKA BIPRODUKTER I FRAMSTÄLLNINGEN AV FODER VID FODERBLANDNINGSCENTRALER

I foderblandningscentraler får som foderråvaror användas endast följande biprodukter:

1) biprodukter som bearbetats i en registrerad uppsamlingscentral,

2) i godkända anläggningar bearbetade biprodukter av kategori 2 och 3,

3) sådana från en annan av Europeiska unionens medlemsstater eller från någon stat utanför Europeiska unionen införda biprodukter av kategori 3 som fås från slakt samt sådan fisk och sådana biprodukter från fisk som har upphettats eller behandlats med syra; fisk och biprodukter från fisk kan vara djupfrystä i stallet för upphettade eller behandlade med syra,

4) fisk och färska biprodukter från fisk,

5) ben från nötkreatur, ren och älg som hör till kategori 2 och kategori 3 och som härrör från en enligt livsmedelslagen godkänd anläggning där kött hanteras. Ben från nötkreatur skall vara avkylda, ben från ren och älg skall vara djupfrysta.

6) livsmedel av animaliskt ursprung eller livsmedel som innehåller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med artikel 10 f i biproduktförordningen så som frysta, syrade eller upphettade; behandlingen behöver inte göras om livsmedlen, vilka inte längre är avsedda att användas som livsmedel, omedelbart används för framställning av foder,

7) matavfall som avses i punkt 22 i bilaga I till tillämpningsförordningen.

Kapitel 3 KRAV PÅ BEARBETNINGEN AV ANIMALISKA RÅVAROR I FODERBLANDNINGSCENTRALER

I fråga om animaliska råvaror som har behandlats med syra ska pH-värdet vara högst 4,5 när råvaran tas in i anläggningen. Råvaran ska så snart som möjligt efter det att den har anlänt till anläggningen användas för framställning av foder eller frysas ner med plåtar eller i låga lådor. Temperaturen i ett fryslager ska vara -18 °C eller lägre. Råvara som härrör från fisk kan dock behandlats med syra för lagring i enlighet med bilaga 1 till denna förordning. Den syra som används ska vara godkänd som sådan fodertillsats som lämpar sig för användningsändamålet och för att ingå i foder för de djurarter för vilka fodret är avsett (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser).

Om animaliska råvaror tas in i anläggningen som frysta, ska de omedelbart överföras till ett fryslager eller användas för framställningen av foder så snart som möjligt efter det att de har anlänt till anläggningen.

Bilaga 3

TILLÅTNA ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH DÄRAV FRAMSTÄLLDA PRODUKTER I FRAMSTÄLLNINGEN AV FODER I FODERCENTRALER PÅ GÅRD OCH I FODERBLANDNINGSCENTRALER VILKA LEVERERAR FODER ENDAST TILL PÄLSFARMER SOM STÅR UNDER DERAS KONTROLL

I fodercentraler på gård får som foderråvaror användas endast följande animaliska biprodukter och därav framställda produkter:

 1) biprodukter som bearbetats i en registrerad uppsamlingscentral,

 2) biprodukter som bearbetats i en godkänd bearbetningsanläggning för kategori 2- och kategori 3-material,

 3) fisk och färska biprodukter från fisk,

 4) animaliska biprodukter som hör till kategori 2 och kategori 3 och som härrör från en enligt livsmedelslagen godkänd anläggning där kött hanteras,

 5) livsmedel i enlighet med artikel 10 punkt f i biproduktförordningen vilka inte längre är avsedda att användas som livsmedel,

 6) matavfall som avses i punkt 22 i bilaga I till tillämpningsförordningen,

 7) sådana från en annan av Europeiska unionens medlemsstater eller från någon stat utanför Europeiska unionen, införda biprodukter av kategori 3 som fås från slakt, sådan fisk och sådana biprodukter från fisk som har upphettats eller behandlats med syra; fisk och biprodukter från fisk kan vara djupfrysta i stället för upphettade och behandlade med syra,

 8) kroppar av sådana avlivade höns och sådana kroppar av avlivade broilrar och kalkoner som uppkommer i broiler- och kalkonproduktionen, vilka inte har avlivats till följd av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur eller till följd av misstanke om sådana sjukdomar,

 9) kroppar av rävar i annat pälsdjursfoder än sådant som är avsett för räv, för användning på samma gård som från vilken kropparna härstammar,

10) kroppar av mårdhundar i annat pälsdjursfoder än sådant som är avsett för mårdhund, för användning på samma gård som från vilken kropparna härstammar.

Sådana kroppar av räv och mårdhund som avses i punkterna 9 och 10 ska alltigenom bearbetas genom upphettning till minst 100°C före användningen som foder. Andra biprodukter av kategori 2 än kroppar av rävar och mårdhundar ska behandlas med syra eller upphettas till 100°C före användning som foder. Kropparna ska före upphettningen finfördelas till bitar som har en diameter på högst 50 millimeter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.