1177/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 1 § 3 mom., 4 § 2 punkten, 12 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 68 § 6 mom., 98 § 4 mom., 104 och 105 §, 106 § 2 mom., 107 § 1 och 2 mom., 120 § 4 mom., 136 §, 137 § 3 mom., 137 b och 141 §, 141 a § 2 mom., 144 § 1 mom. 1 punkten, 146 §, rubriken för 147 §, i 148 § 1 mom. det inledande stycket och 4—9 punkten, 149 § 1 mom. 5 punkten, 153 § 1 och 4 mom., 160 § 1 mom. samt 162 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder, 1 § 3 mom., 137 § 3 mom., 137 b §, 141 a § 2 mom. och 144 § 1 mom. 1 punkten i lag 1092/2010, 4 § 2 punkten, 120 § 4 mom., rubriken för 147 §, i 148 § 1 mom. det inledande stycket och 4—6 punkten, 149 § 1 mom. 5 punkten, 153 § 1och 4 mom., 160 § 1 mom. och 162 § 2 mom. i lag 469/2010, 12 § 1 mom. 3 punkten och 148 § 1 mom. 8 och 9 punkten i lag 713/2004, 12 § 1 mom. 5 punkten och 68 § 6 mom. i lag 461/2008, 98 § 4 mom., 107 § 2 mom. och 141 § i lag 1006/2007, 104 och 105 §, 106 § 2 mom. och 107 § 1 mom. i lag 638/2009, 136 § delvis ändrad i lagarna 1188/2003 och 638/2009, 146 § delvis ändrad i lag 469/2010, 148 § 1 mom. 7 punkten i lag 1293/2006 samt 162 § 1 mom. i lag 682/2011, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1188/2003, 713/2004, 1293/2006, 469/2010 och 1092/2010, en ny 15 a-punkt, till 144 §, sådan den lyder i lagarna 1293/2006 och 1092/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 147 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 469/2010, ett nytt 3 mom. och till 149 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1293/2006, 469/2010 och 1092/2010, en ny 6 punkt som följer:

1 §
Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter

Bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens uppgifter finns i lagen om statens pensioner (1295/2006) till den del det gäller verkställigheten av statens pensionsskydd, i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008) till den del det gäller verkställigheten av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd och i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) till den del det gäller verkställigheten av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens personal.


4 §
Allmänna definitioner

I denna lag avses med


2) anställd alla personer som omfattas av lagen samt i 11 kap. alla personer som omfattas av denna lag, lagen om statens pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan,


15 a) kyrklig arbetsgivare i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan avsedda församlingar, kyrkliga samfälligheter och domkapitel samt kyrkostyrelsen inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt föreningar, stiftelser och anstalter som har ingått ett avtal med Kyrkans centralfond enligt 3 § 2 mom. i den lagen,


12 §
Ålderspension från offentliga pensionssystem

En anställd har rätt till ålderspension enligt denna lag om han eller hon före 63 års ålder har fått ålderspension som för tiden före den 1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent per månad med stöd av


3) 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten,


5) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan,


68 §
Inkomster som skall beaktas i pensionen

När den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en kommunalveterinär bestäms, beaktas ut-över de löneförmåner som kommunen betalar för tjänsteåligganden även det penningbelopp som det kommunala organ som avses i 7 § i veterinärvårdslagen (765/2009) årligen fastställer såsom de arvoden enligt 19 § i den lagen som veterinären tar ut hos djurägare eller djurinnehavare. Beloppet får dock inte överstiga det dubbla beloppet av den slutlön enligt den lägsta grundlönen som har överenskommits för kommunalveterinärer i det kommunala tjänstekollektivavtalet och som gällde vid ingången av kalenderåret. Om kommunalveterinärens anställning inte fortsätter hela kalenderåret, ska man av det årliga belopp av arvoden som kommunen fastställer beakta en del som motsvarar den tid som veterinärens anställning varade. Närmare bestämmelser om hur och när arvodena fastställs och om hur slutlönen bildas utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

98 §
Ansökan om pension

Närmare bestämmelser om de blanketter och intyg som behövs för ansökan om pension utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

104 §
Den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt

Den kommunala pensionsanstalten är sista pensionsanstalt, om den anställde har arbetsinkomster som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn till ett större belopp än sammanlagt enligt alla pensionslagar för den privata sektorn under de två senaste kalenderåren.

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt vid behandlingen av ett ålders- eller familjepensionsärende, om

1) den anställdes pensionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande när pensionsansökan blir anhängig har ordnats endast enligt en pensionslag för den offentliga sektorn eller den anställde har bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller till en individuell eller yrkesbaserad pensionsålder enligt en pensionslag för den offentliga sektorn på basis av en fortlöpande anställning som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn,

2) förmånslåtarens pensionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tidpunkten för pensionsfallet hade ordnats endast enligt en pensionslag för den offentliga sektorn eller förmånslåtaren hade bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller till en individuell eller yrkesbaserad pensionsålder enligt en pensionslag för den offentliga sektorn på basis av en fortlöpande anställning som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn.

Oberoende av arbetsinkomsternas belopp är den kommunala pensionsanstalten sista pensionsanstalt vid behandlingen av ett invalidpensionsärende, om den anställdes pensionsskydd enligt ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid tidpunkten för pensionsfallet har ordnats enligt en pensionslag för den offentliga sektorn eller den anställde har bevarat sin rätt till tilläggspensionsandel eller till en individuell eller yrkesbaserad pensionsålder enligt en pensionslag för den offentliga sektorn på basis av en fortlöpande anställning som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn.

Om en anställd som haft anställning både enligt en pensionslag för den offentliga sektorn och enligt en pensionslag för den privata sektorn ansöker om deltidspension från samma tidpunkt enligt både en pensionslag för den offentliga sektorn och en pensionslag för den privata sektorn, avgör den kommunala pensionsanstalten deltidspensionen särskilt för sin del.

105 §
Förhandlingsskyldighet

Om den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i detta kapitel avgör rätten till invalidpension med stöd av 24 § 1 mom. 1 punkten i denna lag eller 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om statens pensioner och om den intjänade pensionen enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn är större än 688,02 euro per månad, ska den kommunala pensionsanstalten före beslutet begära att den avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn som avses i 106 § i lagen om pension för arbetstagare ger en bedömning av pensionssökandens arbetsförmåga. Om den kommunala pensionsanstalten och pensionsanstalten inom den privata sektorn då är oeniga om bedömningen av pensionssökandens arbetsförmåga, avgör båda pensionsärendet var för sig.

106 §
Den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt vid beviljande av ny pension

Om dock en pensionsanstalt inom den privata sektorn har försäkrat deltidsarbetet för en anställd som får deltidspension ska den pensionsanstalten avgöra den anställdes ansökan om invalidpension.

107 §
Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt och möjlighet till överenskommelse

Närmare bestämmelser om hur den sista pensionsanstalten enligt 103—106 § bestäms och dess uppgifter utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs det också närmare om hur granskningstiden för arbetsinkomsterna under de två sista kalenderåren bestäms enligt 104 § 1 mom. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan det också föreskrivas om en kortare granskningstid för arbetsinkomsterna än de två sista kalenderåren, om det finns arbetsinkomster för en kortare granskningstid än två år.

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som enligt detta kapitel och enligt den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som utfärdats med stöd av 1 mom. är behörig att handlägga pensionsansökan, avgörs ärendet på pensionsanstaltens begäran av Pensionsskyddscentralen. Ändring får inte sökas särskilt i Pensionsskyddscentralens beslut i ett sådant ärende.


120 §
Återkrav av pension som betalats till för stort belopp

Till den del den kommunala pensionsanstalten utan grund har betalat pensioner eller förmåner enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn, fattas återkravsbeslutet av den kommunala pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i 130 § i lagen om statens pensioner och i 54 § i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Till den del den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 7 kap. i denna lag utan grund har betalat pensioner eller förmåner enligt pensionslagarna för den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av den behöriga pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller den. Den kommunala pensionsanstalten ska dock ge en beslutssammanställning över de pensioner eller förmåner som återkrävs samt återkräva beloppet. Om den kommunala pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 mom., ska såsom den pensionspost som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den kommunala pensionsanstalten ska betala i egenskap av sista pensionsanstalt.


136 §
Den sista pensionsanstaltens kostnader

Är den kommunala pensionsanstalten på grundval av det pensionsskydd som bestäms enligt denna lag sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. och har den i egenskap av sista pensionsanstalt betalat ut pensioner enligt andra arbetspensionslagar eller har en annan pensionsanstalt i egenskap av sista pensionsanstalt eller den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn betalat ut pensioner enligt denna lag, ska den kommunala pensionsanstalten ta ut dessa pensionskostnader jämte ränta hos den andra pensionsanstalten, Statskontoret, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten eller gottgöra den andra pensionsanstalten, Statskontoret, Kyrkans centralfond eller Folkpensionsanstalten för dessa senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret.

Gottgörelsen och betalningen jämte ränta, samt eventuellt förskott på den, bestäms på framställning av Pensionsskyddscentralen och i enlighet med de kostnadsfördelningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer, på det sätt som föreskrivs i 183 § i lagen om pension för arbetstagare.

När det gäller lagen om statens pensioner föreskrivs det om uttagande och betalning av kostnader som sista pensionsanstalt i 113 § i den lagen, när det gäller pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan i 23 § i den lagen och när det gäller det pensionsskydd som det föreskrivs om i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten i 113 § i lagen om statens pensioner.

137 §
Tillsyn

Finansministeriet förordnar årligen en revisor som utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensioner och ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn ska vara antingen en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (459/2007).

137 b §
Betalning av statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens pensionsutgifter och ersättning av den kommunala pensionsanstaltens kostnader

Staten, Kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten betalar i förskott till den kommunala pensionsanstalten det belopp som behövs för att betala pensionsförmåner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Statskontoret betalar ersättning för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i lagen om statens pensioner till den kommunala pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift. Också Folkpensionsanstalten betalar ersättning till den kommunala pensionsanstalten för skötseln av pensionsskyddet för sina anställda och Kyrkans centralfond betalar ersättning till den kommunala pensionsanstalten för skötseln av pensionsskyddet för dem som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp som Statskontoret, Kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten ska betala i förskott till den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala pensionsanstalten lägger fram en beräkning av ersättningsbeloppet för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Finansministeriet, Kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten bedömer med fem års mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har förverkligats. I detta syfte ska den kommunala pensionsanstalten ge in tillräckliga uppgifter till de ovan nämnda parterna.

Närmare bestämmelser om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal och Folkpensionsanstaltens personal och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten utfärdas genom förordning av statsrådet.

141 §
Kommunernas pensionsdelegation

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns ett berednings-, förhandlings- och remissorgan, kommunernas pensionsdelegation, som behandlar frågor i anslutning till utvecklandet av lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet.

Pensionsdelegationen har en ordförande och åtta andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Social- och hälsovårdsministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder så att av medlemmarna ordföranden och hans eller hennes suppleant företräder social- och hälsovårdsministeriet. Fyra av de övriga medlemmarna förordnas på förslag av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet och fyra på förslag av den kommunala pensionsanstalten.

141 a §
Samarbetsdelegationen

Delegationen har en ordförande och högst nio andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av medlemmarna ska två företräda finansministeriet, två den kommunala pensionsanstalten och två Statskontoret. Av medlemmarna ska två företräda arbetsgivare som omfattas av lagen om statens pensioner och en Folkpensionsanstalten och en Kyrkans centralfond. Finansministeriet förordnar en av medlemmarna till ordförande.

144 §
Pensionsanstaltens rätt att få uppgifter

Den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter

1) av försäkrings- och pensionsanstalter som verkställer lagstadgad försäkring, av myndigheter och andra som omfattas av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och av privata arbetsgivare få de uppgifter som är nödvändiga för att ordna pensionsskydd och avgöra ett anhängigt pensionsärende eller som i övrigt är nödvändiga för att fullgöra åligganden enligt en pensionslag för den offentliga sektorn, EU:s grundförordning om social trygghet eller EU:s tillämpningsförordning om social trygghet eller enligt en överenskommelse om social trygghet,


Den kommunala pensionsanstalten har rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter av en pensionsanstalt som sköter pensionsskyddet enligt en annan pensionslag få nödvändiga uppgifter om pensionsskyddet enligt arbetspensionslagarna för att kunna lämna uppgifter som motsvarar pensionsutdraget enligt 75 § i lagen om pension för arbetstagare och för förhandsrådgivning i arbetspensionsfrågor. Pensionsanstalten har rätt att få motsvarande uppgifter också av Pensionsskyddscentralen.


146 §
Medlemssamfunds, statliga arbetsgivares, kyrkliga arbetsgivares och Folkpensionsanstaltens skyldighet att lämna uppgifter

Den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund är skyldiga att åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som pensionsanstalten bestämmer meddela pensionsanstalten namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av tjänste- och arbetsavtalsförhållanden och i 3 § 2 mom. avsedda avtal och förtroendeuppdrag, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om personer som omfattas av denna lag. Dessutom är medlemssamfunden skyldiga att lämna pensionsanstalten uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller personernas pensionsrätt och medlemssamfundens betalningsskyldighet. Om ett medlemssamfund underlåter att meddela pensionsanstalten de ovan avsedda uppgifterna eller meddelar dem senare än vad som förutsätts i de föreskrifter som pensionsanstalten utfärdat med stöd av 6 mom., kan det bestämmas att betalningsandelen enligt 131 § ska betalas förhöjd till ett skäligt belopp, dock till högst det dubbla beloppet.

De kyrkliga arbetsgivarna är skyldiga att åtminstone en gång i kvartalet på det sätt som den kommunala pensionsanstalten bestämmer meddela pensionsanstalten namn, personbeteckning, datum för inledande och avslutande av anställningar, uppgifter om löner och arvoden samt uppgifter om tjänstgöringstider och avbrott i fråga om personer som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom är de kyrkliga arbetsgivarna skyldiga att lämna pensionsanstalten uppgifter om löner och arvoden för de ovan nämnda anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt övriga uppgifter som gäller personernas pensionsrätt. Även Folkpensionsanstalten är skyldig att meddela pensionsanstalten motsvarande uppgifter om pensionsskyddet för sina anställda.

Utöver det som bestäms i 1 och 2 mom. är medlemssamfunden, de statliga arbetsgivarna, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpensionsanstalten skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten och en besvärsinstans som avses i denna lag alla de uppgifter om en anställds arbete och förhållanden i arbetet samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av arbetsgivarna och som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensionsärende eller i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet av åligganden enligt en pensionslag för den offentliga sektorn.

Då ett medlemssamfund, en statlig arbetsgivare, en kyrklig arbetsgivare eller Folkpensionsanstalten ombeds lämna uppgifter som behövs för behandlingen av en pensionssökandes pensions- eller rehabiliteringsärende får till arbetsgivaren utan pensionssökandens samtycke lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om honom eller henne som är nödvändiga för att precisera vilka uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.

Pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 3 mom., att i de kyrkliga arbetsgivarnas och Folkpensionsanstaltens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 2 och 3 mom. och att i de statliga arbetsgivarnas handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 3 mom.

Pensionsanstalten för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 144 § och som påverkar rätten till pension för personer som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn. Pensionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter för medlemssamfunden, de kyrkliga arbetsgivarna och Folkpensionsanstalten om när och i vilken form uppgifter ska lämnas till pensionsanstalten.

147 §
Lämnande av uppgifter till medlemssamfund, statliga arbetsgivare och kyrkliga arbetsgivare

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har den kommunala pensionsanstalten rätt att för bokföring och löneadministration samt för kontroll av pensionsavgifter och invalidpensioners självriskandel till en kyrklig arbetsgivare lämna ut uppgifter om pension som den beviljat enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan samt andra uppgifter som är nödvändiga för ovan nämnda ändamål. Pensionsanstalten har också rätt att meddela den arbetsgivare från vars tjänst en anställd avgår med pension uppgifter om slaget av pension enligt pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan samt tidpunkten för pensionens början och slut för att arbetsgivaren ska kunna avsluta anställningen.

148 §
Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den kommunala pensionsanstalten rätt att, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av en pensionslag för den offentliga sektorn enligt följande:


4) till ministerierna, Skatteförvaltningen och inrättningar och sammanslutningar som sköter lagstadgade system för social trygghet och som har hand om en socialskyddsförmån som påverkas av en förmån enligt en pensionslag för den offentliga sektorn, får i fråga om en person som erhållit en förmån enligt en pensionslag för den offentliga sektorn utlämnas personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för sådan sammanställning av personuppgifter som utförs i syfte att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för andra tillsynsåtgärder av engångskaraktär, samt till polismyndigheterna och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter som är nödvändiga för utredande av brott och väckande av åtal; uppgifter om hälsotillstånd eller uppgifter som är avsedda att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård får dock inte utlämnas,

5) till Skatteförvaltningen får utlämnas de uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att ett medlemssamfund, en statlig arbetsgivare eller en kyrklig arbetsgivare inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten som gäller arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får i fråga om tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som omfattas av en pensionslag för den offentliga sektorn och som avlidit utlämnas namn, personbeteckning, dödsdatum, uppgifter om tjänste- och arbetsavtalsförhållandena, förmånstagarnas namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen uppfylls, samt motsvarande uppgifter till Statskontoret för behandling av ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring,

7) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse som sköter tilläggspensionsskyddet får, för den löpande skötseln av frivilligt grupptilläggspensionsskydd som en arbetsgivare ordnar, i fråga om anställda utlämnas namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt,

8) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse får, för ingående av avtal om villkoren för en ny icke formbunden pensionsförsäkring eller ett nytt grupptilläggspensionsskydd, i fråga om anställda utlämnas namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt, om tilläggspensionsskyddet avslutas på en arbetsgivares initiativ och ersätts med motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; den som ger den nya tilläggspensionsförsäkringen ska då för pensionsanstalten presentera utredning om att det nya tilläggspensionsskyddet innebär att ett tidigare tilläggspensionsskydd ersätts med ett nytt, samt

9) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse får, för fastställande av tilläggspensionsskyddet och kostnaderna för det, i fråga om anställda utlämnas uppgifter om anställningar, pensionsrätt, ålders- och könsfördelning och de faktorer som påverkar pensionens belopp samt, för fastställande av tilläggspensionsskyddets slutliga innehåll, i fråga om anställda namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt; förutsättningar för att specificerade personuppgifter ska få lämnas ut är dock att livförsäkringsbolaget, pensionskassan eller pensionsstiftelsen har sett till att de som omfattas av tilläggspensionsarrangemanget, efter att försäkringsavtalet eller pensionsarrangemanget godkänts, på ett lämpligt sätt har informerats om livförsäkringsbolagets, pensionskassans eller pensionsstiftelsens möjlighet att få de behövliga uppgifterna och att personen i fråga inte uttryckligen har avsagt sig tilläggspensionsarrangemanget eller förbjudit utlämnandet av uppgifterna.


149 §
Teknisk anslutning

Den kommunala pensionsanstalten har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning


5) för Statskontoret till sådana uppgifter som det enligt 150 § i lagen om statens pensioner har rätt till och som det nödvändigt behöver vid skötseln av de uppgifter som avses i 143 § i den lagen,

6) för Kyrkans centralfond till sådana uppgifter som den enligt 36 § i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan har rätt till och som den nödvändigt behöver vid skötseln av de uppgifter som avses i den lagen.


153 §
Sökande av ändring

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt en pensionslag för den offentliga sektorn i ett pensionsärende får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Bestämmelser om nämnden och dess medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.


På en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om beslut. Om den kommunala pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som en pensionsanstalt inom den privata sektorn gett i egenskap av sista pensionsanstalt, söks ändring och behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i en pensionslag för den privata sektorn. I sådana fall ska pensionsanstalten inom den privata sektorn begära utlåtande om besvären av den kommunala pensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd enligt en pensionslag för den offentliga sektorn. Utlåtande begärs inte om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.

160 §
Sökande av ändring i beslutssammanställning

En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i denna lag ska lämnas till den kommunala pensionsanstalten inom den tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. Den kommunala pensionsanstalten ska begära utlåtande om besvären av en pensionsanstalt inom den privata sektorn till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av den. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande endast om det är fråga om en situation som avses i 105 §.


162 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension vilket den kommunala pensionsanstalten meddelat med stöd av en pensionslag för den offentliga sektorn grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat med stöd av en pensionslag för den offentliga sektorn grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha hört de övriga parterna, undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. Försäkringsdomstolen ska ge parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs. På de grunder som nämns ovan kan försäkringsdomstolen också undanröja sitt eget beslut och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Utöver den ersättning som avses i 137 b § 2 mom. betalar Kyrkans centralfond år 2012 till den kommunala pensionsanstalten ersättning för sådana kostnader som uppkommit före denna lags ikraftträdande och som pensionsanstalten orsakas av den i denna lag föreskrivna överföringen av verkställigheten av pensionsskyddet för dem som omfattas av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan. Ersättningen beräknas i motsvarighet till självkostnadsvärdet så som föreskrivs i 137 b § 2 mom. Bestämmelser om grunderna för ersättningarnas belopp och betalningstidpunkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 30/2011
ShUB 3/2011
RSv 20/2011

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.