1176/2011

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011

Lag om ändring av 24 § i lagen om utlämning för brott

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utlämning för brott (456/1970) 24 § som följer:

24 §

Den som begärs utlämnad har rätt att anlita ett biträde.

Om den som begärs utlämnad begär det, ska en försvarare förordnas för honom eller henne. I fråga om förordnande av en försvarare på tjänstens vägnar och i fråga om försvararen i övrigt gäller i tillämpliga delar 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997). Försvararen förordnas av den tingsrätt som behandlar frågan om tagande i förvar eller av någon annan domstol som behandlar utlämningsärendet. Om den som begärs utlämnad har gripits eller annars påträffats i Finland, ska personen i fråga utan dröjsmål informeras om rätten att anlita ett biträde och om att en försvarare kan förordnas för honom eller henne.

Till försvararen ska betalas en skälig ersättning av statens medel som bestäms av justitieministeriet och som staten ska svara för.


Denna lag träder i kraft den 5 december 2011.

RP 10/2011
LaUB 4/2011
RSv 23/2011
Rådets rambeslut 2008/909/RIF (32008F0909); EUT L 327, 5.12.2008, s.27
Rådets rambeslut 2008/947/RIF (32008F0947); EUT L 337, 16.12.2008, s.102

  Helsingfors den 25 november 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.